Psalms 25

دعا برای هدايت‌ و محافظت‌

1ای خداوند، راز دل‌ خود را با تو در ميان‌ می‌گذارم‌.
2خدايا، من‌ بر تو توكل‌ دارم‌، پس‌ نگذار شرمنده‌ شوم‌ و دشمنانم‌ با ديدن‌ بدبختی من‌ شادی كنند.
3بلی، آنانی كه‌ به‌ تو اميدوارند هرگز سرافكنده‌ نخواهند شد، اما كسانی كه‌ بيجهت‌ از اوامر تو سرپيچی می‌كنند خوار خواهند شد.

4ای خداوند، راه‌ خود را به‌ من‌ نشان‌ ده‌ و احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز.
5راستی خود را به‌ من‌ تعليم‌ ده‌ و مرا هدايت‌ فرما، زيرا تو نجات‌ دهنده‌ء من‌ هستی و من‌ هميشه‌ به‌ تو اميدوار بوده‌ام‌.

6ای خداوند، رحمت‌ ازلی و محبت‌ عظيم‌ خود را به‌ ياد آر!
7خطايا و گناهان‌ جوانی‌ام‌ را ببخش‌! ای خداوند، به‌ رحمت‌ خويش‌ و بخاطر نيكويی خود مرا ياد كن‌!

8خداوند نيكو و عادل‌ است‌؛ او راه‌ راست‌ خود را به‌ كسانی كه‌ از راه‌ منحرف‌ شوند نشان‌ خواهد داد.
9او شخص‌ فروتن‌ را در انجام‌ كارهای درست‌ هدايت‌ خواهد كرد و راه‌ خود را به‌ او تعليم‌ خواهد داد.
10خداوند تمام‌ كسانی را كه‌ عهد او را نگاه‌ می‌دارند و از اوامرش‌ پيروی می‌كنند، با وفاداری و محبت‌ هدايت‌ می‌كند.

11ای خداوند، گناه‌ من‌ بزرگ‌ است‌، بخاطر نام‌ خودت‌ آن‌ را بيامرز!
12اگر كسی خداترس‌ باشد، خدا راه‌ راست‌ را به‌ او نشان‌ خواهد داد.
13او هميشه‌ كامياب‌ خواهد بود و فرزندانش‌ در دنيا پايدار خواهند شد.
14خداوند به‌ كسانی اعتماد دارد كه‌ از او اطاعت‌ می‌كنند. او عهد خود را با ايشان‌ تحكيم‌ می‌كند.

15چشم‌ اميد من‌ هميشه‌ بر خداوند است‌، زيرا تنها او می‌تواند مرا از خطر برهاند.
16ای خداوند، به‌ من‌ توجه‌ فرما و بر من‌ رحم‌ نما، زيرا تنها و درمانده‌ام‌.
17غمهای دلم‌ زياد شده‌ است‌، مرا از غصه‌هايم‌ رها ساز!
18به‌ فقر و بدبختی من‌ توجه‌ كن‌ و همه‌ء گناهانم‌ را بيامرز.

19دشمنانم‌ را ببين‌ كه‌ چه‌ زيادند و چقدر از من‌ نفرت‌ دارند!
20جانم‌ را حفظ‌ كن‌ و مرا نجات‌ ده‌ تا شرمنده‌ نشوم‌، زيرا كه‌ بر تو توكل‌ كرده‌ام‌.
21باشد كه‌ كمال‌ و راستی من‌ حافظ‌ من‌ باشند، زيرا به‌ تو پناه‌ می‌برم‌.

22خدايا، بنی‌اسرائيل‌ را از تمام‌ مشكلاتش‌ نجات‌ ده‌!

Copyright information for FCB