Psalms 25

دعا برای هدايت‌ و محافظت‌

ای خداوند، راز دل‌ خود را با تو در ميان‌ می‌گذارم‌.
خدايا، من‌ بر تو توكل‌ دارم‌، پس‌ نگذار شرمنده‌ شوم‌ و دشمنانم‌ با ديدن‌ بدبختی من‌ شادی كنند.
بلی، آنانی كه‌ به‌ تو اميدوارند هرگز سرافكنده‌ نخواهند شد، اما كسانی كه‌ بيجهت‌ از اوامر تو سرپيچی می‌كنند خوار خواهند شد.

ای خداوند، راه‌ خود را به‌ من‌ نشان‌ ده‌ و احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز.
راستی خود را به‌ من‌ تعليم‌ ده‌ و مرا هدايت‌ فرما، زيرا تو نجات‌ دهنده‌ء من‌ هستی و من‌ هميشه‌ به‌ تو اميدوار بوده‌ام‌.

ای خداوند، رحمت‌ ازلی و محبت‌ عظيم‌ خود را به‌ ياد آر!
خطايا و گناهان‌ جوانی‌ام‌ را ببخش‌! ای خداوند، به‌ رحمت‌ خويش‌ و بخاطر نيكويی خود مرا ياد كن‌!

خداوند نيكو و عادل‌ است‌؛ او راه‌ راست‌ خود را به‌ كسانی كه‌ از راه‌ منحرف‌ شوند نشان‌ خواهد داد.
او شخص‌ فروتن‌ را در انجام‌ كارهای درست‌ هدايت‌ خواهد كرد و راه‌ خود را به‌ او تعليم‌ خواهد داد.
10 خداوند تمام‌ كسانی را كه‌ عهد او را نگاه‌ می‌دارند و از اوامرش‌ پيروی می‌كنند، با وفاداری و محبت‌ هدايت‌ می‌كند.

11 ای خداوند، گناه‌ من‌ بزرگ‌ است‌، بخاطر نام‌ خودت‌ آن‌ را بيامرز!
12 اگر كسی خداترس‌ باشد، خدا راه‌ راست‌ را به‌ او نشان‌ خواهد داد.
13 او هميشه‌ كامياب‌ خواهد بود و فرزندانش‌ در دنيا پايدار خواهند شد.
14 خداوند به‌ كسانی اعتماد دارد كه‌ از او اطاعت‌ می‌كنند. او عهد خود را با ايشان‌ تحكيم‌ می‌كند.

15 چشم‌ اميد من‌ هميشه‌ بر خداوند است‌، زيرا تنها او می‌تواند مرا از خطر برهاند.
16 ای خداوند، به‌ من‌ توجه‌ فرما و بر من‌ رحم‌ نما، زيرا تنها و درمانده‌ام‌.
17 غمهای دلم‌ زياد شده‌ است‌، مرا از غصه‌هايم‌ رها ساز!
18 به‌ فقر و بدبختی من‌ توجه‌ كن‌ و همه‌ء گناهانم‌ را بيامرز.

19 دشمنانم‌ را ببين‌ كه‌ چه‌ زيادند و چقدر از من‌ نفرت‌ دارند!
20 جانم‌ را حفظ‌ كن‌ و مرا نجات‌ ده‌ تا شرمنده‌ نشوم‌، زيرا كه‌ بر تو توكل‌ كرده‌ام‌.
21 باشد كه‌ كمال‌ و راستی من‌ حافظ‌ من‌ باشند، زيرا به‌ تو پناه‌ می‌برم‌.

22 خدايا، بنی‌اسرائيل‌ را از تمام‌ مشكلاتش‌ نجات‌ ده‌!

Copyright information for FCB