Psalms 26

دعای مرد نيک‌

ای خداوند، به‌ داد من‌ برس‌، زيرا در كمال‌ صداقت‌ رفتار می‌كنم‌ و توكل‌ راسخ‌ به‌ تو دارم‌.
خداوندا، مرا بيازما. فكر و دل‌ مرا تفتيش‌ كن‌ و پاک ساز؛
زيرا رحمت‌ تو را در نظر دارم‌ و وفاداری تو را شعار زندگی خود كرده‌ام‌.

با مردان‌ نادرست‌ نمی‌نشينم‌ و با اشخاص‌ دورو و متظاهر رفت‌ و آمد نمی‌كنم‌.
از بدكاران‌ نفرت‌ دارم‌ و با شروران‌ معاشرت‌ نمی‌كنم‌.
دستهای خود را خواهم‌ شست‌ تا نشان‌ دهم‌ كه‌ بی‌گناهم‌، سپس‌ قربانگاه‌ تو را طواف‌ خواهم‌ كرد.
آنگاه‌ با سراييدن‌ سرود شكرگزاری كارهای شگفت‌انگيز تو را به‌ همه‌ خبر خواهم‌ داد.

خداوندا، خانه‌ء تو را كه‌ حضور پرجلالت‌ در آنجاست‌، دوست‌ می‌دارم‌.
پس‌ با من‌ مانند بدكاران‌ و قاتلان‌ رفتار نكن‌ كه‌ رشوه‌ می‌دهند و خون‌ مردم‌ را می‌ريزند.

11 اما من‌ راستی را پيشه‌ كرده‌ام‌؛ بر من‌ رحم‌ كن‌ و مرا نجات‌ ده‌.

12 خداوند را در حضور مردم‌ سپاس‌ خواهم‌ گفت‌، زيرا مرا از خطر می‌رهاند.

Copyright information for FCB