Psalms 28

طلب‌ كمک از خداوند

ای خداوند، نزد تو فرياد بر می‌آورم‌؛ ای تكيه‌گاه‌ من‌، دعايم‌ را بشنو! اگر دعای مرا نشنوی به‌ سرنوشت‌ كسانی دچار خواهم‌ شد كه‌ الان‌ در قبرها خفته‌اند.
وقتی دستهای خود را بسوی تو بلند می‌كنم‌ و با گريه‌ و زاری از تو كمک می‌طلبم‌، مرا اجابت‌ فرما.
مرا جزو بدكاران‌ و شروران‌ محسوب‌ نكن‌. آنها در ظاهر با همسايگان‌ خود سخنان‌ دوستانه‌ می‌گويند، اما در دل‌ خود قصد اذيت‌ و آزارشان‌ را دارند.
آنها را برای آنچه‌ كه‌ كرده‌اند مجازات‌ كن‌! برای كارهای زشتی كه‌ مرتكب‌ شده‌اند، مزدشان‌ را كف‌ دستشان‌ بگذار!
آنها را چنان‌ بر زمين‌ بكوب‌ كه‌ ديگر نتوانند بلند شوند، زيرا به‌ آفرينش‌ و كارهای دست‌ تو اهميت‌ نمی‌دهند.

خدا را سپاس‌ باد! او فرياد مرا كه‌ از او كمک طلبيدم‌، شنيده‌است‌.
خداوند قوت‌ و سپر من‌ است‌. از صميم‌ قلب‌ بر او توكل‌ كردم‌ و او مرا ياری كرد. از اين‌ رو، دلم‌ شاد است‌ و با سرود از او تشكر می‌نمايم‌.

خداوند قوم‌ خود را حفظ‌ می‌كند و از پادشاه‌ برگزيدهء‌ خويش‌ حمايت‌ می‌نمايد و او را نجات‌ می‌بخشد.
ای خداوند، قوم‌ برگزيده‌ء خود را نجات‌ ده‌ و عزيزان‌ خود را بركت‌ عنايت‌ فرما. تو شبان‌ آنها باش‌ و تا ابد از ايشان‌ نگهداری كن‌!

Copyright information for FCB