Psalms 29

صدای خداوند در طوفان‌

ای فرشتگان‌، خداوند را ستايش‌ كنيد! شكوه‌ و عظمت‌ او را بستاييد!
خداوند را آنچنانكه‌ سزاوار است‌ بپرستيد! در لباس‌ تقوی و تقدس‌ او را سجده‌ كنيد!

صدای خداوند از ورای درياها شنيده‌ می‌شود؛ او همچون‌ رعد می‌غرد! صدای او بر اقيانوسها طنين‌ افكن‌ است‌!
صدای خداوند پرقدرت‌ و باشكوه‌ است‌.

صدای خداوند درختان‌ سرو را می‌شكند. آری درختان‌ سرو لبنان‌ را می‌شكند
و كوه‌های لبنان‌ را می‌لرزاند و كوه‌ حرمون‌ را مانند گوساله‌ به‌ جست‌ و خيز وامی‌دارد.

صدای خداوند رعد و برق‌ ايجاد می‌كند،
دشتها را به‌ لرزه‌ در می‌آورد و صحرای قادش‌ را تكان‌ می‌دهد.
صدای خداوند درخت‌ بلوط‌ را می‌لرزاند و برگهای درختان‌ جنگل‌ را به‌ زمين‌ می‌ريزد. در خانه‌ء خداوند، همه‌ جلال‌ و عظمت‌ او را می‌ستايند.

10 خداوند بر آبهای عميق‌ فرمان‌ می‌راند و تا به‌ ابد سلطنت‌ می‌نمايد.
11 خداوند به‌ قوم‌ برگزيده‌ء خود قدرت‌ می‌بخشد و صلح‌ و سلامتی نصيب‌ ايشان‌ می‌كند.

Copyright information for FCB