Psalms 29

صدای خداوند در طوفان‌

1ای فرشتگان‌، خداوند را ستايش‌ كنيد! شكوه‌ و عظمت‌ او را بستاييد!
2خداوند را آنچنانكه‌ سزاوار است‌ بپرستيد! در لباس‌ تقوی و تقدس‌ او را سجده‌ كنيد!

3صدای خداوند از ورای درياها شنيده‌ می‌شود؛ او همچون‌ رعد می‌غرد! صدای او بر اقيانوسها طنين‌ افكن‌ است‌!
4صدای خداوند پرقدرت‌ و باشكوه‌ است‌.

5صدای خداوند درختان‌ سرو را می‌شكند. آری درختان‌ سرو لبنان‌ را می‌شكند
6و كوه‌های لبنان‌ را می‌لرزاند و كوه‌ حرمون‌ را مانند گوساله‌ به‌ جست‌ و خيز وامی‌دارد.

7صدای خداوند رعد و برق‌ ايجاد می‌كند،
8دشتها را به‌ لرزه‌ در می‌آورد و صحرای قادش‌ را تكان‌ می‌دهد.
9صدای خداوند درخت‌ بلوط‌ را می‌لرزاند و برگهای درختان‌ جنگل‌ را به‌ زمين‌ می‌ريزد. در خانه‌ء خداوند، همه‌ جلال‌ و عظمت‌ او را می‌ستايند.

10خداوند بر آبهای عميق‌ فرمان‌ می‌راند و تا به‌ ابد سلطنت‌ می‌نمايد.
11خداوند به‌ قوم‌ برگزيده‌ء خود قدرت‌ می‌بخشد و صلح‌ و سلامتی نصيب‌ ايشان‌ می‌كند.

Copyright information for FCB