Psalms 33

سرود پرستش‌

ای نيكان‌، خداوند را با سرودی شاد ستايش‌ كنيد! خداوند را ستودن‌ زيبندهء‌ نيكان‌ است‌.
خداوند را با بربط‌ بپرستيد و با عود ده‌ تار برای او سرود بخوانيد!
سرودهای تازه‌ برای خداوند بسراييد، نيكو بنوازيد و با صدای بلند بخوانيد.
زيرا كلام‌ خداوند راست‌ و درست‌ است‌ و او در تمام‌ كارهايش‌ امين‌ و وفادار است‌.
او عدل‌ و انصاف‌ را دوست‌ دارد. دنيا از رحمت‌ خداوند پر است‌.

به‌ فرمان‌ خداوند آسمانها بوجود آمد؛ او دستور داد و خورشيد و ماه‌ و ستارگان‌ آفريده‌ شدند.
او آبهای درياها را در يک جا جمع‌ كرد و آبهای عميق‌ را در مخزنها ريخت‌.

ای همه‌ء مردم‌ روی زمين‌، خداوند را حرمت‌ بداريد و در برابر او سر تعظيم‌ فرود آوريد! زيرا او دستور داد و دنيا آفريده‌ شد؛ او امر فرمود و عالم‌ هستی بوجود آمد.

10 خداوند تصميمات‌ قومها را بی‌اثر می‌كند و نقشه‌های قومهای جهان‌ را نقش‌ برآب‌ می‌سازد.
11 اما تصميم‌ خداوند قطعی است‌ و نقشه‌های او تا ابد پايدار است‌.
12 خوشابحال‌ قومی كه‌ خداوند، خدای ايشان‌ است‌! خوشابحال‌ مردمی كه‌ خداوند، ايشان‌ را برای خود برگزيده‌ است‌!

13 خداوند از آسمان‌ نگاه‌ می‌كند و همه‌ء انسانها را می‌بيند؛
14 او از محل‌ سكونت‌ خود، تمام‌ ساكنان‌ جهان‌ را زير نظر دارد.
15 او كه‌ آفريننده‌ء دلهاست‌، خوب‌ می‌داند كه‌ در دل‌ و انديشهء‌ انسان‌ چه‌ می‌گذرد.

16 پادشاه‌ بسبب‌ قدرت‌ لشگرش‌ نيست‌ كه‌ پيروز می‌شود؛ سرباز با زور بازويش‌ نيست‌ كه‌ نجات‌ پيدا می‌كند.
17 اسب‌ جنگی نمی‌تواند كسی را نجات‌ دهد؛ اميد بستن‌ به‌ آن‌ كار بيهوده‌ای است‌.

18 اما خداوند از كسانی كه‌ او را گرامی می‌دارند و انتظار رحمتش‌ را می‌كشند مراقبت‌ می‌كند.
19 او ايشان‌ را از مرگ‌ می‌رهاند و در هنگام‌ قحطی آنها را زنده‌ نگه‌ می‌دارد.

20 اميد ما به‌ خداوند است‌. او مددكار و مدافع‌ ماست‌.
21 او مايهء‌ شادی دل‌ ماست‌. ما به‌ نام‌ مقدس‌ او توكل‌ می‌كنيم‌.

22 خداوندا، رحمت‌ تو بر ما باد؛ زيرا ما به‌ تو اميد بسته‌ايم‌!

Copyright information for FCB