Psalms 37

سرنوشت‌ نيكان‌ و بدان‌

بسبب‌ بدكاران‌ خود را آزرده‌ خاطر مكن‌ و بر آدمهای شرور حسد مبر.
آنها مانند علف‌ بی‌دوام‌، بزودی پژمرده‌ شده‌، از بين‌ خواهند رفت‌.

بر خداوند توكل‌ نما و نيكويی كن‌ تا در زمين‌ خود در كمال‌ امنيت‌ زندگی كنی.
با خدا خوش‌ باش‌ و او آرزوی دلت‌ را به‌ تو خواهد داد.
خودت‌ را به‌ خداوند بسپار و بر او تكيه‌ كن‌ و او تو را ياری خواهد داد؛
او از حق‌ تو دفاع‌ خواهد كرد و خواهد گذاشت‌ حقانيت‌ تو مانند روز روشن‌ بر همه‌ آشكار شود.

در حضور خداوند سكوت‌ نما و با صبر و شكيبايی منتظر عمل‌ او باش‌. به‌ كسانی كه‌ با نيرنگ‌ و حيله‌ در زندگی موفق‌ می‌شوند، حسادت‌ مورز.
خشم‌ و غضب‌ را ترک كن‌. خاطر خود را آزرده‌ مساز تا گناه‌ نكنی.
كسانی كه‌ انتظار خداوند را می‌كشند از بركات‌ او برخوردار خواهند شد.

10 اشخاص‌ شرور چندان‌ دوامی نخواهند داشت‌؛ مدتی خواهند بود، ولی بعد از نظر ناپديد خواهند شد.
11 اما اشخاص‌ فروتن‌ از بركات‌ خود برخوردار خواهند شد و زندگی‌شان‌ با صلح‌ و صفا توام‌ خواهد بود.

12 آدم‌ شرور از انسانهای با ايمان‌ و نيكوكار نفرت‌ دارد و برای آنها توطئه‌ می‌چيند،
13 اما خداوند به‌ او می‌خندد، زيرا می‌بيند كه‌ روز داوری او نزديک است‌.

14 اشخاص‌ شرور شمشيرهای خود را كشيده‌اند و كمانهای خود را زه‌ كرده‌اند تا فقيران‌ و نيازمندان‌ را هدف‌ حملات‌ خود قرار دهند و درستكاران‌ را نابود سازند.
15 اما شمشيرهای آنها به‌ قلب‌ خودشان‌ فرو خواهد رفت‌ و كمانهايشان‌ شكسته‌ خواهد شد.

16 اندک دارايی شخص‌ نيكوكار با ارزشتر از ثروت‌ هنگفت‌ آدم‌ بدكار است‌.
17 زيرا خداوند نيروی بدكاران‌ را از آنها سلب‌ خواهد كرد، اما نيكوكاران‌ را محافظت‌ خواهد نمود.

18 خداوند از زندگی افراد درستكار و امين‌ مراقبت‌ می‌كند؛ او به‌ ايشان‌ ارثی فسادناپذير خواهد بخشيد!
19 آنها در زمان‌ بلا زحمت‌ نخواهند ديد و حتی در ايام‌ قحطی سير خواهند بود.
20 اما بدكاران‌ نابود خواهند شد و دشمنان‌ خداوند همچون‌ گلهای وحشی زودگذر، پژمرده‌ و فانی خواهند گرديد و مانند دود ناپديد خواهند شد.
21 آدم‌ شرور قرض‌ می‌گيرد و پس‌ نمی‌دهد، اما شخص‌ نيک با سخاوتمندی به‌ ديگران‌ كمک می‌كند.
22 كسانی كه‌ بركت‌ خداوند بر آنها باشد بسلامتی زندگی خواهند كرد، اما آنانی كه‌ زير لعنت‌ خداوند قرار دارند ريشه‌ كن‌ خواهند شد.

23 خداوند مردم‌ را به‌ راهی كه‌ بايد بروند هدايت‌ می‌كند و آنانی را كه‌ از ايشان‌ راضی باشد، حفظ‌ می‌نمايد.
24 اگر بيفتند به‌ آنان‌ آسيبی نخواهد رسيد، زيرا خداوند دست‌ ايشان‌ را می‌گيرد.
25 از دوران‌ جوانی تا امروز كه‌ پير هستم‌ نديده‌ام‌ كه‌ انسان‌ نيكوكار را خداوند ترک گفته‌ باشد و فرزندانش‌ گرسنه‌ و محتاج‌ نان‌ باشند!
26 انسان‌ نيكوكار با سخاوتمندی می‌بخشد و قرض‌ می‌دهد و خداوند فرزندانش‌ را بركت‌ می‌دهد.

27 اگر از بدی دوری نمايی ونيكويی كنی در زندگی پايدار و كامياب‌ خواهی شد.
28 زيرا خداوند انصاف‌ را دوست‌ دارد و عزيزان‌ خود را ترک نمی‌كند، بلكه‌ هميشه‌ از آنها مراقبت‌ می‌نمايد. اما نسل‌ شروران‌ ريشه‌كن‌ خواهد شد.
29 نيكان‌، دنيا را به‌ ارث‌ خواهند برد و تا به‌ ابد در آن‌ سكونت‌ خواهند نمود.

30 از دهان‌ انسان‌ درستكار، حكمت‌ بيرون‌ می‌آيد و زبان‌ او آنچه‌ را راست‌ است‌ بيان‌ می‌كند.
31 او احكام‌ و دستورات‌ خداوند را در دل‌ خود جای داده‌ است‌ و از راه‌ راست‌ منحرف‌ نخواهد شد.
32 بدكاران‌، نيكوكاران‌ را هدف‌ قرار می‌دهند و درصددند آنها را از بين‌ ببرند.
33 اما خداوند ايشان‌ را به‌ دست‌ بدكاران‌ نخواهد سپرد و نخواهد گذاشت‌ به‌ هنگام‌ داوری محكوم‌ شوند.

34 به‌ خداوند اميدوار باش‌ و احكام‌ او را نگاهدار و او بموقع‌ تو را بركت‌ خواهد داد و سرافراز خواهد نمود و تو به‌ چشم‌ خود نابودی بدكاران‌ را خواهی ديد.

35 شخص‌ بدكار و ظالمی را ديدم‌ كه‌ همچون‌ درختی سبز به‌ هر سو شاخ‌ و برگ‌ گسترده‌ بود.
36 اما طولی نكشيد كه‌ از بين‌ رفت‌ و اثری از او باقی نماند؛ سراغش‌ را گرفتم‌، ولی پيدا نشد.
37 اما شخص‌ پاک و درستكار را ملاحظه‌ كن‌! او عاقبت‌ به‌ خير خواهد شد.
38 اما عاقبت‌ بدی در انتظار بدكاران‌ است‌؛ همه‌ء آنها هلاک خواهند شد.

39 خداوند نيكان‌ را نجات‌ خواهد داد و در سختيهای زندگی حامی آنها خواهد بود.
40 خداوند به‌ كمک آنها خواهد شتافت‌ و آنها را از چنگ‌ بدكاران‌ خواهد رهانيد، زيرا به‌ او پناه‌ می‌برند.

Copyright information for FCB