Psalms 44

دعا برای محافظت‌

1ای خدا، ما به‌ گوشهای خود شنيده‌ايم‌ و اجدادمان‌ برای ما تعريف‌ كرده‌اند كه‌ تو در گذشته‌ چه‌ كارهای شگفت‌انگيزی برای آنان‌ انجام‌ داده‌ای.
2تو به‌ دست‌ خود قومهای بت‌پرست‌ را از اين‌ سرزمين‌ بيرون‌ راندی و اجداد ما را بجای آنها مستقر نمودی. قومهای خدانشناس‌ را از بين‌ بردی، اما بنی‌اسرائيل‌ را در سرزمين‌ موعود تثبيت‌ نمودی.
3قوم‌ تو به‌ زور شمشير اين‌ سرزمين‌ را تسخير ننمودند و به‌ بازوی خويش‌ نجات‌ نيافتند، بلكه‌ قدرت‌ و توانايی تو و اطمينان‌ به‌ حضور تو آنان‌ را رهانيد، زيرا از ايشان‌ خرسند بودی.

4ای خدا، تو پادشاه‌ من‌ هستی؛ اكنون‌ نيز قوم‌ خود اسرائيل‌ را پيروز گردان‌.
5ما با كمک تو دشمنان‌ خود را شكست‌ خواهيم‌ داد و به‌ نام‌ تو كسانی را كه‌ برضد ما برخاسته‌اند، پايمال‌ خواهيم‌ كرد.

6اميد من‌ به‌ تير و كمانم‌ نيست‌، و نه‌ به‌ شمشيرم‌ كه‌ مرا نجات‌ دهد،
7زيرا اين‌ تو بودی كه‌ ما را از دست‌ دشمنان‌ نجات‌ دادی، و آنانی را كه‌ از ما متنفر بودند شكست‌ دادی.
8برای هميشه‌ تو را ستايش‌ خواهيم‌ كرد، و تا ابد از تو سپاسگزار خواهيم‌ بود.

9اما در حال‌ حاضر تو ما را دور انداخته‌ای و رسوا ساخته‌ای؛ ديگر لشگرهای ما را در جنگ‌ كمک نمی‌كنی.
10تو ما را در مقابل‌ دشمنان‌ شكست‌ داده‌ای و آنها اكنون‌ ما را غارت‌ می‌كنند.
11ما را همچون‌ گوسفندان‌ به‌ كشتارگاه‌ فرستاده‌ای و در ميان‌ قومهای خدانشناس‌ پراكنده‌ ساخته‌ای تا ما را بكشند و بخورند.
12تو قوم‌ برگزيده‌ات‌ را ارزان‌ فروخته‌ای و از فروش‌ آنها سودی نبرده‌ای.
13ما را نزد همسايگان‌ خوار ساخته‌ای و ما مورد تمسخر و توهين‌ اطرافيان‌ قرار گرفته‌ايم‌.
14ما را در ميان‌ قومهای خدانشناس‌ انگشت‌نما ساخته‌ای و آنها ما را به‌ باد ريشخند گرفته‌اند.
15هر روز بسبب‌ تهمت‌ها و دشنامهای مخالفان‌ و دشمنان‌، رسوا و سرافكنده‌ می‌شوم‌.

17اين‌ همه‌ بر ما واقع‌ شده‌ است‌، ولی تو را فراموش‌ نكرده‌ايم‌ و پيمانی را كه‌ با ما بسته‌ای نشكسته‌ايم‌.
18نسبت‌ به‌ تو دلسرد نشده‌ايم‌ و از راه‌ تو منحرف‌ نگشته‌ايم‌.
19با وجود اين‌، تو ما را در ميان‌ حيوانات‌ وحشی رها نموده‌ای و با مرگ‌ روبرو ساخته‌ای.

20اگر ما تو را فراموش‌ می‌كرديم‌ و دستهای خود را بسوی بتها دراز می‌كرديم‌،
21آيا تو كه‌ اسرار دل‌ هركس‌ را می‌دانی، اين‌ را نمی‌دانستی؟
22تو می‌دانی كه‌ ما بخاطر تو هر روز با مرگ‌ روبرو می‌شويم‌ و با ما همچون‌ گوسفندانی كه‌ می‌بايد قربانی شوند رفتار می‌كنند.
23ای خداوند، بيدار شو! چرا خوابيده‌ای؟ بيدار شو و ما را تا ابد دور نيانداز!
24چرا روی خود را از ما بر می‌گردانی و ذلت‌ و خواری ما را ناديده‌ می‌گيری؟
25اينک به‌ خاک افتاده‌ و مغلوب‌ شده‌ايم‌.
26برخيز و به‌ كمک ما بشتاب‌ و ما را نجات‌ ده‌ زيرا تو سراسر، رحمت‌ و محبتی!

Copyright information for FCB