Psalms 45

سرود عروسی پادشاه‌

1در حاليكه‌ اين‌ سرود را برای پادشاه‌ می‌سرايم‌، كلماتی زيبا فكرم‌ را پر می‌سازند. همچون‌ قلمی در دست‌ شاعری توانا، زبانم‌ آماده‌ سرودن‌ است‌.

2تو از همه‌ء انسانها زيباتری؛

از لبانت‌ نعمت‌ و فيض‌ می‌چكد.

خداوند تو را تا ابد متبارک ساخته‌ است‌.

3ای پادشاه‌ مقتدر،

شمشير جلال‌ و جبروتت‌ را بر كمر خويش‌ ببند

و شكوهمندانه‌ بر اسب‌ خويش‌ سوار شو

تا از حقيقت‌ و عدالت‌ و تواضع‌ دفاع‌ كنی!

قدرتت‌ پيروزی بزرگی را نصيب‌ تو می‌گرداند.

5تيرهای تيز تو به‌ قلب‌ دشمنانت‌ فرو می‌روند؛

و قومها در برابر تو سقوط‌ می‌كنند.

6خداوند تخت‌ فرمانروايی تو را جاودانی كرده‌ است‌.

تو با عدل‌ و انصاف‌ سلطنت‌ می‌كنی؛

7عدالت‌ را دوست‌ داری و از شرارت‌ بيزاری؛

بنابراين‌ خدايت‌ تو را برگزيده‌ و تو را بيش‌ از هركس‌ ديگر شاد گردانيده‌ است‌.

8همه‌ء رختهايت‌ به‌ بوی خوش‌ مر و عود و سليخه‌ آميخته‌ است‌؛

در كاخ‌ عاج‌ تو، نوای موسيقی گوشهايت‌ را نوازش‌ می‌دهد.

9نديمه‌ های دربارت‌، شاهزادگانند؛

در دست‌ راست‌ تو،

ملكه‌ مزين‌ به‌ طلای خالص‌، ايستاده‌ است‌.

10ای دختر، به‌ نصيحت‌ من‌ گوش‌ كن‌.

قوم‌ و خويش‌ و زادگاه‌ خود را فراموش‌ كن‌ تا پادشاه‌ شيفته‌ء زيبايی تو شود.

او را اطاعت‌ كن‌، زيرا سَروَر توست‌.

12اهالی سرزمين‌ صور با هدايا نزد تو خواهند آمد

وثروتمندان‌ قوم‌ تو طالب‌ رضامندی تو خواهند بود.

13عروسِ پادشاه‌ را نگاه‌ كنيد!

او در درون‌ كاخش‌ چه‌ زيباست‌!

لباس‌هايش‌ زربفت‌ می‌باشد.

14او را با لباس‌ نقشدارش‌ نزد پادشاه‌ می‌آورند؛

نديمه‌هايش‌ نيز از پی او می‌آيند.

15آنان‌ با خوشی و شادمانی به‌ درون‌ كاخ‌ پادشاه‌ هدايت‌ می‌شوند.

16ای پادشاه‌، تو صاحب‌ پسران‌ بسيار خواهی شد و آنها نيز مانند اجدادت‌ تاج‌ شاهی را بر سر خواهند نهاد،

و تو ايشان‌ را در سراسر جهان‌ به‌ حكمرانی خواهی گماشت‌.

17نام‌ تو را در تمام‌ نسل‌ها شهرت‌ خواهم‌ داد،

و همه‌ء مردم‌ تا ابد سپاسگزار تو خواهند بود.

Copyright information for FCB