Psalms 45

سرود عروسی پادشاه‌

در حاليكه‌ اين‌ سرود را برای پادشاه‌ می‌سرايم‌، كلماتی زيبا فكرم‌ را پر می‌سازند. همچون‌ قلمی در دست‌ شاعری توانا، زبانم‌ آماده‌ سرودن‌ است‌.

تو از همه‌ء انسانها زيباتری؛

از لبانت‌ نعمت‌ و فيض‌ می‌چكد.

خداوند تو را تا ابد متبارک ساخته‌ است‌.

ای پادشاه‌ مقتدر،

شمشير جلال‌ و جبروتت‌ را بر كمر خويش‌ ببند

و شكوهمندانه‌ بر اسب‌ خويش‌ سوار شو

تا از حقيقت‌ و عدالت‌ و تواضع‌ دفاع‌ كنی!

قدرتت‌ پيروزی بزرگی را نصيب‌ تو می‌گرداند.

تيرهای تيز تو به‌ قلب‌ دشمنانت‌ فرو می‌روند؛

و قومها در برابر تو سقوط‌ می‌كنند.

خداوند تخت‌ فرمانروايی تو را جاودانی كرده‌ است‌.

تو با عدل‌ و انصاف‌ سلطنت‌ می‌كنی؛

عدالت‌ را دوست‌ داری و از شرارت‌ بيزاری؛

بنابراين‌ خدايت‌ تو را برگزيده‌ و تو را بيش‌ از هركس‌ ديگر شاد گردانيده‌ است‌.

همه‌ء رختهايت‌ به‌ بوی خوش‌ مر و عود و سليخه‌ آميخته‌ است‌؛

در كاخ‌ عاج‌ تو، نوای موسيقی گوشهايت‌ را نوازش‌ می‌دهد.

نديمه‌ های دربارت‌، شاهزادگانند؛

در دست‌ راست‌ تو،

ملكه‌ مزين‌ به‌ طلای خالص‌، ايستاده‌ است‌.

10 ای دختر، به‌ نصيحت‌ من‌ گوش‌ كن‌.

قوم‌ و خويش‌ و زادگاه‌ خود را فراموش‌ كن‌ تا پادشاه‌ شيفته‌ء زيبايی تو شود.

او را اطاعت‌ كن‌، زيرا سَروَر توست‌.

12 اهالی سرزمين‌ صور با هدايا نزد تو خواهند آمد

وثروتمندان‌ قوم‌ تو طالب‌ رضامندی تو خواهند بود.

13 عروسِ پادشاه‌ را نگاه‌ كنيد!

او در درون‌ كاخش‌ چه‌ زيباست‌!

لباس‌هايش‌ زربفت‌ می‌باشد.

14 او را با لباس‌ نقشدارش‌ نزد پادشاه‌ می‌آورند؛

نديمه‌هايش‌ نيز از پی او می‌آيند.

15 آنان‌ با خوشی و شادمانی به‌ درون‌ كاخ‌ پادشاه‌ هدايت‌ می‌شوند.

16 ای پادشاه‌، تو صاحب‌ پسران‌ بسيار خواهی شد و آنها نيز مانند اجدادت‌ تاج‌ شاهی را بر سر خواهند نهاد،

و تو ايشان‌ را در سراسر جهان‌ به‌ حكمرانی خواهی گماشت‌.

17 نام‌ تو را در تمام‌ نسل‌ها شهرت‌ خواهم‌ داد،

و همه‌ء مردم‌ تا ابد سپاسگزار تو خواهند بود.

Copyright information for FCB