Psalms 47

پادشاه‌ تمام‌ جهان‌

ای همه‌ء مردم‌ جهان‌، دست‌ بزنيد و شادی كنيد! خدا را با سرودهای شاد پرستش‌ كنيد!
زيرا خداوند متعال‌ و پرهيبت‌ است‌. او پادشاهی است‌ با عظمت‌ كه‌ بر سراسر جهان‌ فرمان‌ می‌راند.
او قومها را مغلوب‌ ما ساخت‌، طايفه‌ها را به‌ زير پای ما انداخت‌
و سرزمينی برای سكونت‌ ما برگزيد، سرزمينی كه‌ موجب‌ افتخار قوم‌ عزيز اوست‌.

خداوند در ميان‌ غريو شادی و صدای شيپور، به‌ تخت‌ خود صعود نموده‌ است‌!
در ستايش‌ او سرود بخوانيد! پادشاه‌ ما را با سرود پرستش‌ كنيد!
خدا پادشاه‌ تمام‌ جهان‌ است‌؛ او را با سرود ستايش‌ كنيد!
خدا بر قومهای جهان‌ فرمان‌ می‌راند. او بر تخت‌ مقدس‌ خود نشسته‌ است‌.
روسای ممالک جهان‌ با ما متحد شده‌اند تا با ما خدای ابراهيم‌ را پرستش‌ كنند، زيرا او قدرتمندتر از تمام‌ جنگاوران‌ و برتر از همه‌ مردم‌ جهان‌ می‌باشد.

Copyright information for FCB