Psalms 47

پادشاه‌ تمام‌ جهان‌

1ای همه‌ء مردم‌ جهان‌، دست‌ بزنيد و شادی كنيد! خدا را با سرودهای شاد پرستش‌ كنيد!
2زيرا خداوند متعال‌ و پرهيبت‌ است‌. او پادشاهی است‌ با عظمت‌ كه‌ بر سراسر جهان‌ فرمان‌ می‌راند.
3او قومها را مغلوب‌ ما ساخت‌، طايفه‌ها را به‌ زير پای ما انداخت‌
4و سرزمينی برای سكونت‌ ما برگزيد، سرزمينی كه‌ موجب‌ افتخار قوم‌ عزيز اوست‌.

5خداوند در ميان‌ غريو شادی و صدای شيپور، به‌ تخت‌ خود صعود نموده‌ است‌!
6در ستايش‌ او سرود بخوانيد! پادشاه‌ ما را با سرود پرستش‌ كنيد!
7خدا پادشاه‌ تمام‌ جهان‌ است‌؛ او را با سرود ستايش‌ كنيد!
8خدا بر قومهای جهان‌ فرمان‌ می‌راند. او بر تخت‌ مقدس‌ خود نشسته‌ است‌.
9روسای ممالک جهان‌ با ما متحد شده‌اند تا با ما خدای ابراهيم‌ را پرستش‌ كنند، زيرا او قدرتمندتر از تمام‌ جنگاوران‌ و برتر از همه‌ مردم‌ جهان‌ می‌باشد.

Copyright information for FCB