Psalms 48

شهر خداوند

خداوند بزرگ‌ است‌ و بايد او را در كوه‌ مقدسش‌ در اورشليم‌، ستايش‌ كرد.

چه‌ زيباست‌ صهيون‌، آن‌ كوه‌ بلند خدا، آن‌ شهر پادشاه‌ بزرگ‌ ، كه‌ موجب‌ شادی تمام‌ مردم‌ جهان‌ می‌باشد!
خداوند در قصرهای آن‌ حضور دارد؛ او پناهگاه‌ مردم‌ اورشليم‌ است‌.

پادشاهان‌ جهان‌ متحد شدند تا به‌ اورشليم‌ حمله‌ كنند.
اما چون‌ آن‌ را ديدند، شگفت‌زده‌ شده‌، گريختند.
در آنجا ترس‌، آنان‌ را فراگرفت‌ و همچون‌ زنی در حال‌ زا، وحشت‌ زده‌ شدند.
تو ای خدا، آنان‌ را مانند كشتيهای جنگی كه‌ باد شرقی آنها را درهم‌ می‌كوبد، نابود كردی.
آنچه‌ درباره‌ء كارهای خداوند شنيده‌ بوديم‌، اينک با چشمان‌ خود در شهر خداوند قادر متعال‌ می‌بينيم‌: او اورشليم‌ را برای هميشه‌ پايدار نگه‌ خواهد داشت‌.

ای خدا، ما در داخل‌ خانه‌ء تو، به‌ رحمت‌ و محبت‌ تو می‌انديشيم‌.
10 تو مورد ستايش‌ همه‌ء مردم‌ هستی؛ آوازه‌ء تو به‌ سراسر جهان‌ رسيده‌ است‌؛ تو با عدل‌ و انصاف‌ حكمرانی می‌كنی.
11 بسبب‌ داوريهای عادلانه‌ء تو ساكنان‌ اورشليم‌ شادی می‌كنند و مردم‌ يهودا به‌ وجد می‌آيند.

12 ای قوم‌ خدا، صهيون‌ را طواف‌ كنيد و برجهايش‌ را بشماريد.
13 به‌ حصار آن‌ توجه‌ كنيد و قلعه‌هايش‌ را از نظر بگذرانيد. آن‌ را خوب‌ نگاه‌ كنيد تا بتوانيد برای نسل‌ آينده‌ آن‌ را تعريف‌ كنيد و بگوييد:
14 "اين‌ خدا، خدای ماست‌ و تا به‌ هنگام‌ مرگ‌ او ما را هدايت‌ خواهد كرد."

Copyright information for FCB