Psalms 5

دعای محافظت‌

1ای خداوند، به‌ سخنان‌ من‌ گوش‌ بده‌ و به‌ نالهء من‌ توجه‌ فرما.
2ای پادشاه‌ و ای خدای من‌، به‌ فريادم‌ برس‌، زيرا من‌ فقط‌ نزد تو دعا می‌كنم‌.
3ای خداوند، صبحگاهان‌ به‌ پيشگاه‌ تو دعا می‌كنم‌ و تو صدای مرا می‌شنوی، پس‌ من‌ انتظار خواهم‌ كشيد تا جواب‌ مرا بدهی.

4تو خدايی نيستی كه‌ گناه‌ را دوست‌ بداری و شرارت‌ را تحمل‌ كنی.
5تو تحمل‌ ديدن‌ متكبران‌ را نداری و از همه‌ء بدكاران‌ نفرت‌ داری.
6ای خداوند، تو از قاتلان‌ و حيله‌گران‌ بيزاری و دروغگويان‌ را هلاک می‌كنی.

7اما من‌ در پناه‌ رحمت‌ عظيم‌ تو به‌ خانه‌ء مقدست‌ داخل‌ خواهم‌ شد و با ترس‌ و احترام‌، تو را عبادت‌ خواهم‌ كرد.

8ای خداوند عادل‌، راه‌ خود را به‌ من‌ نشان‌ ده‌ و مرا هدايت‌ نما تا دشمنانم‌ نتوانند بر من‌ چيره‌ شوند.
9دهان‌ ايشان‌ لبريز از دروغ‌ است‌ و دلشان‌ مملو از شرارت‌. حرفهايشان‌ پر از تملق‌ و فريب‌ است‌ و به‌ مرگ‌ منتهی می‌شود.
10ای خدا، تو آنها را محكوم‌ كن‌ و بگذار خود در دامهايشان‌ گرفتار شوند! آنها را دور بينداز، زيرا گناهان‌ زيادی مرتكب‌ شده‌اند و برضد تو برخاسته‌اند.

11اما بگذار همه‌ء كسانی كه‌ به‌ تو پناه‌ می‌آورند، خوشحال‌ شوند و هميشه‌ با شادی سرود بخوانند. از كسانی كه‌ تو را دوست‌ دارند محافظت‌ نما تا آنها در پناه‌ تو شادمان‌ باشند.
12تو ای خداوند، درستكاران‌ را بركت‌ می‌دهی و ايشان‌ را با سپر محبت‌ خود محافظت‌ می‌نمايی.

Copyright information for FCB