Psalms 56

دعا برای رستگاری از دشمن‌

1ای خدا، بر من‌ رحم‌ فرما، زيرا مورد هجوم‌ دشمنان‌ قرار گرفته‌ام‌ و مخالفانم‌ هر روز عرصه‌ را بر من‌ تنگتر می‌كنند.
2تمام‌ روز دشمنانم‌ بر من‌ يورش‌ می‌آورند. مخالفانم‌ كه‌ با من‌ می‌جنگند بسيارند.
3هنگامی كه‌ بترسم‌، ای خداوند، بر تو توكل‌ خواهم‌ كرد.
4وعده‌های خداوند را می‌ستايم‌ و بر او توكل‌ دارم‌، پس‌ نخواهم‌ ترسيد، انسان‌ فانی به‌ من‌ چه‌ می‌تواند كرد؟

5دشمنانم‌ تمام‌ روز در فكر آزار من‌ هستند و يک دم‌ مرا راحت‌ نمی‌گذارند.
6آنها با هم‌ جمع‌ شده‌ در كمين‌ می‌نشينند و تمام‌ حركات‌ مرا زير نظر گرفته‌، قصد جانم‌ را می‌كنند.
7به‌ هيچ‌ وجه‌ مگذار آنها جان‌ سالم‌ بدر برند. با خشم‌ خود آنها را سرنگون‌ كن‌.

8تو از پريشانی من‌ آگاهی؛ حساب‌ اشكهايم‌ را داری و آن‌ را در دفترت‌ ثبت‌ كرده‌ای.
9روزی كه‌ تو را به‌ كمک بخوانم‌، دشمنانم‌ شكست‌ خورده‌، خواهند گريخت‌. يقين‌ دارم‌ كه‌ خداوند پشتيبان‌ من‌ است‌.
10وعده‌های خداوند را می‌ستايم‌ و بر او توكل‌ دارم‌، پس‌ نخواهم‌ ترسيد. انسان‌ به‌ من‌ چه‌ می‌تواند كرد؟
12ای خدا، نذرهای خود را ادا خواهم‌ كرد و قربانی‌های تشكر را به‌ درگاه‌ تو تقديم‌ خواهم‌ نمود،
13زيرا تو مرا از پرتگاه‌ مرگ‌ رهانيدی و نگذاشتی پايم‌ بلغزد و نابود شوم‌ تا بتوانم‌ اكنون‌ در نور حياتی كه‌ در حضور توست‌ راه‌ روم‌.

Copyright information for FCB