Psalms 56

دعا برای رستگاری از دشمن‌

ای خدا، بر من‌ رحم‌ فرما، زيرا مورد هجوم‌ دشمنان‌ قرار گرفته‌ام‌ و مخالفانم‌ هر روز عرصه‌ را بر من‌ تنگتر می‌كنند.
تمام‌ روز دشمنانم‌ بر من‌ يورش‌ می‌آورند. مخالفانم‌ كه‌ با من‌ می‌جنگند بسيارند.
هنگامی كه‌ بترسم‌، ای خداوند، بر تو توكل‌ خواهم‌ كرد.
وعده‌های خداوند را می‌ستايم‌ و بر او توكل‌ دارم‌، پس‌ نخواهم‌ ترسيد، انسان‌ فانی به‌ من‌ چه‌ می‌تواند كرد؟

دشمنانم‌ تمام‌ روز در فكر آزار من‌ هستند و يک دم‌ مرا راحت‌ نمی‌گذارند.
آنها با هم‌ جمع‌ شده‌ در كمين‌ می‌نشينند و تمام‌ حركات‌ مرا زير نظر گرفته‌، قصد جانم‌ را می‌كنند.
به‌ هيچ‌ وجه‌ مگذار آنها جان‌ سالم‌ بدر برند. با خشم‌ خود آنها را سرنگون‌ كن‌.

تو از پريشانی من‌ آگاهی؛ حساب‌ اشكهايم‌ را داری و آن‌ را در دفترت‌ ثبت‌ كرده‌ای.
روزی كه‌ تو را به‌ كمک بخوانم‌، دشمنانم‌ شكست‌ خورده‌، خواهند گريخت‌. يقين‌ دارم‌ كه‌ خداوند پشتيبان‌ من‌ است‌.
10 وعده‌های خداوند را می‌ستايم‌ و بر او توكل‌ دارم‌، پس‌ نخواهم‌ ترسيد. انسان‌ به‌ من‌ چه‌ می‌تواند كرد؟
12 ای خدا، نذرهای خود را ادا خواهم‌ كرد و قربانی‌های تشكر را به‌ درگاه‌ تو تقديم‌ خواهم‌ نمود،
13 زيرا تو مرا از پرتگاه‌ مرگ‌ رهانيدی و نگذاشتی پايم‌ بلغزد و نابود شوم‌ تا بتوانم‌ اكنون‌ در نور حياتی كه‌ در حضور توست‌ راه‌ روم‌.

Copyright information for FCB