Psalms 58

دعا برای مجازات‌ بدكاران‌

ای قضات‌، شما كه‌ دم‌ از انصاف‌ می‌زنيد، چرا خود عادلانه‌ قضاوت‌ نمی‌كنيد؟
شما در فكر خود نقشه‌های پليد می‌كشيد و در سرزمين‌ خود مرتكب‌ ظلم‌ و جنايت‌ می‌شويد.

اشخاص‌ بدكار در تمام‌ زندگی خود منحرف‌ هستند؛ از روز تولد لب‌ به‌ دروغ‌ می‌گشايند.
زهری كشنده‌ چون‌ زهر مار دارند و مانند افعی كر، گوش‌ خود را می‌بندند تا آواز افسونگران‌ را نشنوند، هرچند افسونگران‌ با مهارت‌ افسون‌ كنند.

ای خدا، دندانهای اين‌ مردم‌ درنده‌خو را بشكن‌.
بگذار آنها همچون‌ آبی كه‌ ريخته‌ می‌شود، نيست‌ و نابود گردند و وقتی تير می‌اندازند، تيرشان‌ به‌ هدر رود.
بگذار همچون‌ حلزون‌ به‌ گل‌ فرو روند و محو شوند و مانند بچه‌ای كه‌ مرده‌ بدنيا آمده‌، نور آفتاب‌ را نبينند.
باشد كه‌ آتش‌ خشم‌ تو، ای خداوند بر آنها افروخته‌ شود و پيش‌ از اينكه‌ بخود بيايند، پير و جوان‌ مانند خار و خاشاک بسوزند.

10 نيكوكاران‌ وقتی مجازات‌ بدكاران‌ را ببينند، شادخاطر خواهند شد؛ آنها از ميان‌ جويبار خون‌ اجساد بدكاران‌ عبور خواهند كرد.
11 مردم‌ خواهند گفت‌: "براستی نيكان‌ پاداش‌ می‌گيرند؛ واقعاً خدايی هست‌ كه‌ در جهان‌ داوری می‌كند."

Copyright information for FCB