Psalms 6

دعای انسان‌ دردمند

ای خداوند، مرا در شدت‌ خشم‌ خود توبيخ‌ و تنبيه‌ نكن‌.
ای خداوند، به‌ من‌ رحم‌ كن‌ زيرا پژمرده‌ شده‌ام‌. خداوندا، مرا شفا ده‌، زيرا دردْ وجودم‌ را فرا گرفته‌
و بسيار پريشانم‌. تا به‌ كی ای خداوند، تا به‌ كی؟

ای خداوند، بيا و مرا برهان‌؛ به‌ رحمت‌ خود، مرا نجات‌ ده‌؛
زيرا اگر بميرم‌ نخواهم‌ توانست‌ تو را به‌ ياد آورم‌ و ستايشت‌ كنم‌.

از ناليدن‌ خسته‌ شده‌ام‌. هرشب‌ بسترم‌ را غرق‌ اشک می‌سازم‌.
از آزار دشمنانم‌ آنقدر گريه‌ كرده‌ام‌ كه‌ چشمانم‌ تار شده‌اند.

ای همه‌ء بدكاران‌، از من‌ دور شويد؛ زيرا خداوند صدای گريه‌ء مرا شنيده‌ است‌.
او به‌ فرياد من‌ خواهد رسيد و دعايم‌ را اجابت‌ خواهد كرد.
10 آنگاه‌ همه‌ء دشمنانم‌ ناگهان‌ عاجز و درمانده‌ شده‌، با سرافكندگی دور خواهند شد.

Copyright information for FCB