Psalms 64

دعای محافظت‌

1ای خدا، به‌ ناله‌های شكوه‌آميز من‌ گوش‌ كن‌ و جانم‌ را از دست‌ دشمنان‌ حفظ‌ فرما.
2در مقابل‌ توطئه‌ء بدكاران‌ كه‌ فتنه‌ برپا می‌كنند، از من‌ محافظت‌ كن‌.
3آنها زبان‌ خود را همچون‌ شمشير، تيز كرده‌اند و بجای تير و كمان‌ با سخنان‌ تلخ‌ مجهز شده‌اند تا در كمينگاه‌های خود به‌ انسان‌ بی‌گناه‌ شبيخون‌ زنند.
5آنها يكديگر را در انجام‌ دادن‌ نقشه‌های شرورانهء‌ خود تشويق‌ می‌كنند. درباره‌ء اينكه‌ كجا دامهای خود را كار بگذارند با هم‌ مشورت‌ می‌نمايند، و می‌گويند: "هيچ‌ كس‌ نمی‌تواند اينها را ببيند."
6آنها نقشه‌ء شوم‌ طرح‌ می‌كنند و می‌گويند: "نقشه‌ء ما نقصی ندارد!" فكر و دل‌ انسان‌ چقدر حيله‌گر است‌!

7اما خدا اين‌ بدكاران‌ را هدف‌ تيرهايش‌ قرار خواهد داد و آنها در يک چشم‌ بهم‌ زدن‌ نقش‌ زمين‌ خواهند شد.
8آری، آنها طعمه‌ء سخنان‌ زشت‌ خود خواهند شد. كسانی كه‌ آنها را بينند با تمسخر سر خود را تكان‌ خواهند داد.
9ايشان‌ خواهند ترسيد و در باره‌ء كارهای خدا تفكر خواهند نمود و آنها را برای ديگران‌ تعريف‌ خواهند كرد.

10نيكان‌ در خداوند شادی كنند و بر او توكل‌ نمايند؛ همه‌ء پاكدلان‌ او را ستايش‌ كنند!

Copyright information for FCB