Psalms 64

دعای محافظت‌

ای خدا، به‌ ناله‌های شكوه‌آميز من‌ گوش‌ كن‌ و جانم‌ را از دست‌ دشمنان‌ حفظ‌ فرما.
در مقابل‌ توطئه‌ء بدكاران‌ كه‌ فتنه‌ برپا می‌كنند، از من‌ محافظت‌ كن‌.
آنها زبان‌ خود را همچون‌ شمشير، تيز كرده‌اند و بجای تير و كمان‌ با سخنان‌ تلخ‌ مجهز شده‌اند تا در كمينگاه‌های خود به‌ انسان‌ بی‌گناه‌ شبيخون‌ زنند.
آنها يكديگر را در انجام‌ دادن‌ نقشه‌های شرورانهء‌ خود تشويق‌ می‌كنند. درباره‌ء اينكه‌ كجا دامهای خود را كار بگذارند با هم‌ مشورت‌ می‌نمايند، و می‌گويند: "هيچ‌ كس‌ نمی‌تواند اينها را ببيند."
آنها نقشه‌ء شوم‌ طرح‌ می‌كنند و می‌گويند: "نقشه‌ء ما نقصی ندارد!" فكر و دل‌ انسان‌ چقدر حيله‌گر است‌!

اما خدا اين‌ بدكاران‌ را هدف‌ تيرهايش‌ قرار خواهد داد و آنها در يک چشم‌ بهم‌ زدن‌ نقش‌ زمين‌ خواهند شد.
آری، آنها طعمه‌ء سخنان‌ زشت‌ خود خواهند شد. كسانی كه‌ آنها را بينند با تمسخر سر خود را تكان‌ خواهند داد.
ايشان‌ خواهند ترسيد و در باره‌ء كارهای خدا تفكر خواهند نمود و آنها را برای ديگران‌ تعريف‌ خواهند كرد.

10 نيكان‌ در خداوند شادی كنند و بر او توكل‌ نمايند؛ همه‌ء پاكدلان‌ او را ستايش‌ كنند!

Copyright information for FCB