Psalms 65

ستايش‌ و شكرگزاری‌

ای خدا، شايسته‌ است‌ كه‌ تو را در صهيون‌ ستايش‌ كنيم‌ و آنچه‌ را كه‌ نذر كرده‌ايم‌ ادا نماييم‌،
زيرا تو خدايی هستی كه‌ دعا می‌شنوی! همه‌ء مردم‌ بسبب‌ گناهانشان‌ نزد تو خواهند آمد. گناهان‌ ما بر ما سنگينی می‌كنند، اما تو آنها را خواهی بخشيد.
خوشا به‌ سعادت‌ كسی كه‌ تو او را برگزيده‌ای تا بيايد و در خيمه‌ء مقدس‌ در پيشگاه‌ تو ساكن‌ شود! ما از همه‌ء نيكويی‌های خانه‌ء مقدس‌ تو برخوردار خواهيم‌ شد.

ای خدايی كه‌ رهاننده‌ء ما هستی، تو با كارهای عادلانه‌ و شگفت‌انگيز خود پاسخ‌ ما را می‌دهی. تو اميد و پشتيبان‌ همه‌ء مردم‌ در سراسر جهان‌ هستی.

كوه‌ها را در جای خود محكم‌ ساختی و قدرت‌ مهيب‌ خود را نشان‌ دادی.
همانگونه‌ كه‌ تلاطم‌ دريا و غرش‌ امواج‌ را ساكت‌ می‌سازی، شورش‌ مردم‌ را نيز خاموش‌ می‌كنی.
ساكنان‌ زمين‌ از كارهای شگفت‌انگيز تو حيرانند. فرياد شادی مردم‌ بسبب‌ كارهای تو از يک سوی زمين‌ تا سوی ديگر طنين‌انداز است‌!

تو زمين‌ را سيراب‌ می‌سازی و آن‌ را حاصلخيز می‌گردانی. با رودخانه‌های پر از آب‌، زمين‌ را برای انسان‌ بارور می‌سازی تا از محصولاتش‌ استفاده‌ كند.
10 شيارهای آن‌ را سيراب‌ می‌كنی و بلنديهايش‌ را هموار می‌سازی. باران‌ بر زمين‌ می‌بارانی تا نباتات‌ برويند.
11 با بركات‌ خود زمين‌ را می‌آرايی؛ جهان‌ از نعمت‌های تو لبريز است‌.
12 چراگاه‌ها و تپه‌ها پر از گله‌های گاو و گوسفند است‌؛ واديها سرشار از غله‌ می‌باشد؛ تمام‌ جهان‌ بانگ‌ شادی برمی‌آورد و سرود می‌خواند!

Copyright information for FCB