Psalms 68

سرود ملی پيروزی‌

1ای خدا، برخيز و دشمنانت‌ را پراكنده‌ ساز. بگذار آنانی كه‌ از تو نفرت‌ دارند از حضور تو بگريزند.
2چنانكه‌ دود در برابر باد پراكنده‌ می‌شود، همچنان‌ تو ايشان‌ را پراكنده‌ ساز؛ همانگونه‌ كه‌ موم‌ در مقابل‌ آتش‌ گداخته‌ می‌شود، همچنان‌ بگذار گناهكاران‌ در حضورت‌ نابود شوند.
3اما نيكوكاران‌ شادی كنند و در حضور تو خوشحال‌ باشند؛ از شادی فرياد برآورند و خوش‌ باشند.

4در وصف‌ خدا سرود بخوانيد. نام‌ او را ستايش‌ كنيد. برای او كه‌ بر ابرها سوار است‌، راهی درست‌ كنيد. نام‌ او خداوند است‌! در حضورش‌ شادی كنيد!

5خدايی كه‌ در خانه‌ء مقدس‌ خود ساكن‌ است‌، پدر يتيمان‌ و دادرس‌ بيوه‌ زنان‌ می‌باشد.
6او بی‌كسان‌ و آوارگان‌ را در خانه‌ها ساكن‌ می‌گرداند و اسيران‌ را آزاد می‌سازد. اما ياغيان‌ در زمين‌ خشک و بی‌آب‌ ساكن‌ خواهند شد.

7ای خدای اسرائيل‌، وقتی تو قوم‌ برگزيده‌ء خود را هدايت‌ كردی و از ميان‌ بيابان‌ عبور نمودی، زمين‌ تكان‌ خورد و آسمان‌ باريد و كوه‌ سينا از ترس‌ حضور تو به‌ لرزه‌ افتاد.
9ای خدا، تو نعمتها بارانيدی و قوم‌ برگزيدهء‌ خود را كه‌ خسته‌ و ناتوان‌ بودند، نيرو و توان‌ بخشيدی.
10جماعت‌ تو در زمين‌ موعود ساكن‌ شدند و تو ای خدای مهربان‌، حاجت‌ نيازمندان‌ را بر آوردی.

11خداوند كلام‌ را اعلان‌ كرد و كسانی كه‌ آن‌ را بشارت‌ دادند عده‌ء بی‌شماری بودند؛ كلام‌ او اين‌ است‌:
12"پادشاهان‌ و سپاهيانشان‌ بشتاب‌ می‌گريزند! زنانی كه‌ در خانه‌ هستند غنايم‌ جنگی را بين‌ خود قسمت‌ می‌كنند.
13آنها اگر چه‌ روزی فقير و بينوا بودند، اما اينک خوشبخت‌ و ثروتمندند و خود را مانند كبوتری كه‌ بالهايش‌ نقره‌فام‌ و پرهايش‌ طلايی است‌ با زر و زيور آراسته‌اند."
14خدای قادر مطلق‌ پادشاهانی را كه‌ دشمن‌ اسرائيل‌ بودند مانند دانه‌های برف‌ كه‌ در جنگلهای كوه‌ صلمون‌ آب‌ می‌شود، پراكنده‌ و محو ساخت‌.

15ای كوه‌های عظيم‌ باشان‌، ای سلسله‌ جبالهای بزرگ‌ كه‌ قله‌های بلند داريد، چرا با حسرت‌ به‌ اين‌ كوهی كه‌ خدا برای مسكن‌ خود برگزيده‌ است‌ نگاه‌ می‌كنيد؟ به‌ يقين‌ خداوند تا به‌ ابد در آن‌ ساكن‌ خواهد بود.

17خداوند در ميان‌ هزاران‌ هزار عرابه‌ از كوه‌ سينا به‌ خانه‌ء مقدس‌ خويش‌ كه‌ در كوه‌ صهيون‌ است‌، رفته‌ است‌.
18او به‌ عالم‌ بالا صعود نموده‌ عده‌ء زيادی را با خود به‌ اسارت‌ برده‌ است‌. از ميان‌ آدميان‌، حتی از كسانی كه‌ زمانی ياغی بوده‌اند، بخششها گرفته‌ است‌. خداوند در ميان‌ ما ساكن‌ خواهد شد.

19شكر و سپاس‌ بر خداوندی كه‌ هر روز متحمل‌ بارهای ما می‌شود و خدايی كه‌ نجات‌ ماست‌.
20او نجات‌ دهنده‌ء ماست‌ و ما را از مرگ‌ می‌رهاند.

21خدا سر دشمنانش‌ را كه‌ در گناه‌ زندگی می‌كنند، خرد خواهد كرد.
22خداوند می‌فرمايد: "دشمنان‌ شما را از باشان‌ و از اعماق‌ دريا باز خواهم‌ آورد تا در ميان‌ خون‌ ريخته‌ شده‌ء آنان‌ راه‌ برويد و سگها خون‌ ايشان‌ را بخورند."

24ای خدايی كه‌ پادشاه‌ و خداوند من‌ هستی، همه‌ء قومها حركت‌ پيروزمندانه‌ء تو را بسوی خانه‌ء مقدست‌ ديده‌اند.
25سرايندگان‌ در پيش‌ و نوازندگان‌ در عقب‌ و دوشيزگان‌ در وسط‌ آنان‌ دف‌زنان‌ حركت‌ می‌كنند.
26همه‌ء مردم‌ اسرائيل‌ خدا را حمد گويند. ای فرزندان‌ يعقوب‌، خداوند را ستايش‌ كنيد.
27قبيله‌ء كوچک "بنيامين‌" پيشاپيش‌ ستايش‌كنندگان‌ خدا در حركت‌ است‌؛ بعد از او رهبران‌ قبيلهء‌ "يهودا" با دسته‌های خود، سپس‌ بزرگان‌ قبيله‌ء "زبولون‌" و "نفتالی" حركت‌ می‌كنند.

28ای خدا، نيروی خود را برای ما بكار ببر، همانگونه‌ كه‌ در گذشته‌ اين‌ كار را كردی.
29به‌ احترام‌ خانه‌ء تو در اورشليم‌، پادشاهان‌ هدايا نزد تو خواهند آورد.
30مصر، آن‌ حيوان‌ وحشی را كه‌ در ميان‌ نيزارها ساكن‌ است‌، توبيخ‌ نما. قومهای جهان‌ را كه‌ همچون‌ رمه‌های گاو و گوساله‌ هستند، سرزنش‌ كن‌ تا به‌ فرمان‌ تو گردن‌ نهند و نقره‌های خود را به‌ تو تقديم‌ كنند. اقوامی را كه‌ جنگ‌ را دوست‌ می‌دارند، پراكنده‌ ساز.
31مصر هدايا بدست‌ سفيران‌ خود خواهد فرستاد و حبشه‌ دست‌ دعا بسوی خداوند دراز خواهد كرد.

32ای سرزمينهای جهان‌، برای خدای ازلی و ابدی كه‌ در آسمانها نشسته‌ است‌، سرود بخوانيد؛

خداوند را كه‌ با صدای بلند و نيرومند سخن‌ می‌گويد، ستايش‌ كنيد.
34قدرت‌ خدا را توصيف‌ نماييد خدايی كه‌ شكوه‌ و جلالش‌ بر اسرائيل‌ است‌ و قوتش‌ در آسمانها پا برجاست‌.
35چه‌ سهمناک است‌ خداوند در مكان‌ مقدس‌ خويش‌! خدای اسرائيل‌ به‌ قوم‌ برگزيده‌ء خود قوت‌ و عظمت‌ می‌بخشد. او را شكر و سپاس‌ باد!

Copyright information for FCB