Psalms 68

سرود ملی پيروزی‌

ای خدا، برخيز و دشمنانت‌ را پراكنده‌ ساز. بگذار آنانی كه‌ از تو نفرت‌ دارند از حضور تو بگريزند.
چنانكه‌ دود در برابر باد پراكنده‌ می‌شود، همچنان‌ تو ايشان‌ را پراكنده‌ ساز؛ همانگونه‌ كه‌ موم‌ در مقابل‌ آتش‌ گداخته‌ می‌شود، همچنان‌ بگذار گناهكاران‌ در حضورت‌ نابود شوند.
اما نيكوكاران‌ شادی كنند و در حضور تو خوشحال‌ باشند؛ از شادی فرياد برآورند و خوش‌ باشند.

در وصف‌ خدا سرود بخوانيد. نام‌ او را ستايش‌ كنيد. برای او كه‌ بر ابرها سوار است‌، راهی درست‌ كنيد. نام‌ او خداوند است‌! در حضورش‌ شادی كنيد!

خدايی كه‌ در خانه‌ء مقدس‌ خود ساكن‌ است‌، پدر يتيمان‌ و دادرس‌ بيوه‌ زنان‌ می‌باشد.
او بی‌كسان‌ و آوارگان‌ را در خانه‌ها ساكن‌ می‌گرداند و اسيران‌ را آزاد می‌سازد. اما ياغيان‌ در زمين‌ خشک و بی‌آب‌ ساكن‌ خواهند شد.

ای خدای اسرائيل‌، وقتی تو قوم‌ برگزيده‌ء خود را هدايت‌ كردی و از ميان‌ بيابان‌ عبور نمودی، زمين‌ تكان‌ خورد و آسمان‌ باريد و كوه‌ سينا از ترس‌ حضور تو به‌ لرزه‌ افتاد.
ای خدا، تو نعمتها بارانيدی و قوم‌ برگزيدهء‌ خود را كه‌ خسته‌ و ناتوان‌ بودند، نيرو و توان‌ بخشيدی.
10 جماعت‌ تو در زمين‌ موعود ساكن‌ شدند و تو ای خدای مهربان‌، حاجت‌ نيازمندان‌ را بر آوردی.

11 خداوند كلام‌ را اعلان‌ كرد و كسانی كه‌ آن‌ را بشارت‌ دادند عده‌ء بی‌شماری بودند؛ كلام‌ او اين‌ است‌:
12 "پادشاهان‌ و سپاهيانشان‌ بشتاب‌ می‌گريزند! زنانی كه‌ در خانه‌ هستند غنايم‌ جنگی را بين‌ خود قسمت‌ می‌كنند.
13 آنها اگر چه‌ روزی فقير و بينوا بودند، اما اينک خوشبخت‌ و ثروتمندند و خود را مانند كبوتری كه‌ بالهايش‌ نقره‌فام‌ و پرهايش‌ طلايی است‌ با زر و زيور آراسته‌اند."
14 خدای قادر مطلق‌ پادشاهانی را كه‌ دشمن‌ اسرائيل‌ بودند مانند دانه‌های برف‌ كه‌ در جنگلهای كوه‌ صلمون‌ آب‌ می‌شود، پراكنده‌ و محو ساخت‌.

15 ای كوه‌های عظيم‌ باشان‌، ای سلسله‌ جبالهای بزرگ‌ كه‌ قله‌های بلند داريد، چرا با حسرت‌ به‌ اين‌ كوهی كه‌ خدا برای مسكن‌ خود برگزيده‌ است‌ نگاه‌ می‌كنيد؟ به‌ يقين‌ خداوند تا به‌ ابد در آن‌ ساكن‌ خواهد بود.

17 خداوند در ميان‌ هزاران‌ هزار عرابه‌ از كوه‌ سينا به‌ خانه‌ء مقدس‌ خويش‌ كه‌ در كوه‌ صهيون‌ است‌، رفته‌ است‌.
18 او به‌ عالم‌ بالا صعود نموده‌ عده‌ء زيادی را با خود به‌ اسارت‌ برده‌ است‌. از ميان‌ آدميان‌، حتی از كسانی كه‌ زمانی ياغی بوده‌اند، بخششها گرفته‌ است‌. خداوند در ميان‌ ما ساكن‌ خواهد شد.

19 شكر و سپاس‌ بر خداوندی كه‌ هر روز متحمل‌ بارهای ما می‌شود و خدايی كه‌ نجات‌ ماست‌.
20 او نجات‌ دهنده‌ء ماست‌ و ما را از مرگ‌ می‌رهاند.

21 خدا سر دشمنانش‌ را كه‌ در گناه‌ زندگی می‌كنند، خرد خواهد كرد.
22 خداوند می‌فرمايد: "دشمنان‌ شما را از باشان‌ و از اعماق‌ دريا باز خواهم‌ آورد تا در ميان‌ خون‌ ريخته‌ شده‌ء آنان‌ راه‌ برويد و سگها خون‌ ايشان‌ را بخورند."

24 ای خدايی كه‌ پادشاه‌ و خداوند من‌ هستی، همه‌ء قومها حركت‌ پيروزمندانه‌ء تو را بسوی خانه‌ء مقدست‌ ديده‌اند.
25 سرايندگان‌ در پيش‌ و نوازندگان‌ در عقب‌ و دوشيزگان‌ در وسط‌ آنان‌ دف‌زنان‌ حركت‌ می‌كنند.
26 همه‌ء مردم‌ اسرائيل‌ خدا را حمد گويند. ای فرزندان‌ يعقوب‌، خداوند را ستايش‌ كنيد.
27 قبيله‌ء كوچک "بنيامين‌" پيشاپيش‌ ستايش‌كنندگان‌ خدا در حركت‌ است‌؛ بعد از او رهبران‌ قبيلهء‌ "يهودا" با دسته‌های خود، سپس‌ بزرگان‌ قبيله‌ء "زبولون‌" و "نفتالی" حركت‌ می‌كنند.

28 ای خدا، نيروی خود را برای ما بكار ببر، همانگونه‌ كه‌ در گذشته‌ اين‌ كار را كردی.
29 به‌ احترام‌ خانه‌ء تو در اورشليم‌، پادشاهان‌ هدايا نزد تو خواهند آورد.
30 مصر، آن‌ حيوان‌ وحشی را كه‌ در ميان‌ نيزارها ساكن‌ است‌، توبيخ‌ نما. قومهای جهان‌ را كه‌ همچون‌ رمه‌های گاو و گوساله‌ هستند، سرزنش‌ كن‌ تا به‌ فرمان‌ تو گردن‌ نهند و نقره‌های خود را به‌ تو تقديم‌ كنند. اقوامی را كه‌ جنگ‌ را دوست‌ می‌دارند، پراكنده‌ ساز.
31 مصر هدايا بدست‌ سفيران‌ خود خواهد فرستاد و حبشه‌ دست‌ دعا بسوی خداوند دراز خواهد كرد.

32 ای سرزمينهای جهان‌، برای خدای ازلی و ابدی كه‌ در آسمانها نشسته‌ است‌، سرود بخوانيد؛

خداوند را كه‌ با صدای بلند و نيرومند سخن‌ می‌گويد، ستايش‌ كنيد.
34 قدرت‌ خدا را توصيف‌ نماييد خدايی كه‌ شكوه‌ و جلالش‌ بر اسرائيل‌ است‌ و قوتش‌ در آسمانها پا برجاست‌.
35 چه‌ سهمناک است‌ خداوند در مكان‌ مقدس‌ خويش‌! خدای اسرائيل‌ به‌ قوم‌ برگزيده‌ء خود قوت‌ و عظمت‌ می‌بخشد. او را شكر و سپاس‌ باد!

Copyright information for FCB