Psalms 69

فرياد رهايی از رنجها

1خدايا، مرا از اين‌ طوفان‌ مشكلات‌ نجات‌ ده‌!
2در منجلاب‌ فرو رفته‌ام‌ و در زير پايم‌ جايی برای ايستادن‌ نيست‌. به‌ جاهای عميق‌ رسيده‌ام‌ و سيلاب‌ مرا پوشانده‌ است‌.
3از بس‌ می‌نالم‌ خسته‌ شده‌ام‌ و گلويم‌ خشک شده‌ است‌. چشمانم‌ آنقدر منتظر اقدام‌ تو بوده‌اند كه‌ تار گشته‌اند.

4آنانی كه‌ بی‌سبب‌ از من‌ نفرت‌ دارند از موهای سرم‌ بيشترند. دشمنانم‌ در مورد من‌ دروغها می‌گويند، آنها از من‌ قويترند و قصد كشتن‌ مرا دارند. آنچه‌ از ديگران‌ غصب‌ نكرده‌ بودم‌ به‌ زور از من‌ گرفتند.
5ای خدا، تو حماقت‌ مرا می‌دانی و گناهانم‌ از نظر تو پوشيده‌ نيست‌.
6ای خداوند قادر متعال‌، مگذار آنانی كه‌ به‌ تو اميدوار هستند و انتظار تو را می‌كشند، بسبب‌ من‌ خجل‌ شوند. ای خدای اسرائيل‌، مگذار مايهء‌ رسوايی دوستدارانت‌ شوم‌.
7من‌ برای توست‌ كه‌ اين‌ چنين‌ مورد سرزنش‌ واقع‌ شده‌ و رسوا گشته‌ام‌.
8نزد برادران‌ خود غريب‌ هستم‌ و در خانواده‌ء خود بيگانه‌ محسوب‌ می‌شوم‌.
9برای خدمت‌ در خانه‌ء تو شور و هيجان‌ دارم‌، از اين‌ جهت‌ مورد ملامت‌ دشمنانت‌ قرار گرفته‌ام‌.
10هنگامی كه‌ با روزه‌ و اشک در حضور تو خود را فروتن‌ می‌سازم‌، آنها مرا سرزنش‌ می‌كنند.
11وقتی برای توبه‌ و ندامت‌ پلاس‌ در بر می‌كنم‌، آنها مسخره‌ام‌ می‌كنند.
12مردم‌ كوچه‌ و بازار پشت‌ سرم‌ حرف‌ می‌زنند و ميگساران‌ برای من‌ سرود می‌خوانند.
13اما من‌، ای خداوند، نزد تو دعا می‌كنم‌. ای خدا، تو در وقت‌ مناسب‌ به‌ من‌ جواب‌ ده‌، بسبب‌ رحمت‌ عظيمت‌ دعای مرا مستجاب‌ فرما و مطابق‌ وعده‌ء خود مرا نجات‌ ده‌.
14مرا از ميان‌ سيل‌ و طوفان‌ برهان‌ تا غرق‌ نشوم‌. مرا از دست‌ دشمنانم‌ نجات‌ ده‌.
15مگذار سيلاب‌ مرا بپوشاند و در اعماق‌ آبها غرق‌ شوم‌.

16ای خداوند، رحمتت‌ عظيم‌ است‌، پس‌ دعای مرا مستجاب‌ فرما. با محبت‌ بيكران‌ خود به‌ من‌ توجه‌ نما.
17روی خود را از من‌ برمگردان‌، زيرا در سختی و زحمت‌ هستم‌. دعای مرا زود جواب‌ ده‌.
18نزد من‌ بيا و بهای آزاديم‌ را بپرداز و مرا از دست‌ دشمن‌ رها كن‌.
19می‌دانی چگونه‌ مورد سرزنش‌ و اهانت‌ قرار گرفته‌ و رسوا شده‌ام‌؛ تو همه‌ء دشمنانم‌ را می‌بينی.
20طعنه‌ و سرزنش‌ مردم‌ دل‌ مرا شكسته‌ است‌ و سخت‌ بيمار شده‌ام‌. منتظر بودم‌ كسی با من‌ همدردی كند، ولی شخص‌ دلسوزی يافت‌ نشد. به‌ جستجوی افرادی پرداختم‌ كه‌ مرا دلداری دهند، اما كسی را نيافتم‌.
21بجای خوراک‌، بمن‌ زهر دادند و بجای آب‌، سركه‌ نوشاندند.

22بگذار جشن‌ آنها به‌ عزا تبديل‌ شود و آرامششان‌ محو گردد.
23چشمانشان‌ را كور كن‌ و كمرهايشان‌ را بلرزان‌!
24خشم‌ خود را بر سرشان‌ بريز و با آتش‌ غضبت‌ آنها را بسوزان‌!
25ای كاش‌ خانه‌هايشان‌ خراب‌ گردد و هيچكس‌ در آنها سكونت‌ نكند.
26به‌ كسی كه‌ تو تنبيه‌ كرده‌ای آزار می‌رسانند و از رنجهای آنانی كه‌ تو مجروحشان‌ ساخته‌ای سخن‌ می‌گويند.
27گناهانشان‌ را يک به‌ يک در نظر بگير و مگذار نجات‌ تو شامل‌ حالشان‌ شود.
28نام‌ آنها را از دفتر حيات‌ خود پاک كن‌ و مگذار جزو قوم‌ تو محسوب‌ شوند.

29اما من‌ مصيبت‌زده‌ و دردمند هستم‌. ای خدا، مرا نجات‌ ده‌ و سرافراز فرما.

30با سرود نام‌ خدا را ستايش‌ خواهم‌ نمود و با دعای شكرگزاری عظمت‌ او را خواهم‌ ستود.
31خداوند چنين‌ پرستشی را بيش‌ از قربانی حيوانات‌ می‌پسندد.
32اشخاص‌ فروتن‌ كه‌ طالب‌ خدا هستند وقتی ببينند او به‌ فكر ايشان‌ است‌ شاد و اميدوار خواهند شد.
33خداوند دعای نيازمندان‌ را مستجاب‌ می‌نمايد و عزيزان‌ خود را در زندان‌ و اسارت‌ فراموش‌ نمی‌كند.

34ای آسمان‌ و زمين‌، خدا را ستايش‌ كنيد! ای آبها و ای موجودات‌ دريايی، خدا را بستاييد!
35خدا اورشليم‌ را نجات‌ خواهد داد و شهرهای يهودا را دوباره‌ بنا خواهد نمود تا قوم‌ برگزيده‌اش‌ در سرزمين‌ موعود سكونت‌ نمايند و آن‌ را تمام‌ به‌ تصرف‌ خود درآورند.
36فرزندان‌ بندگانش‌ وارث‌ سرزمين‌ موعود خواهند شد و آنانی كه‌ خدا را دوست‌ می‌دارند، در آن‌ زندگی خواهند كرد.

Copyright information for FCB