Psalms 69

فرياد رهايی از رنجها

خدايا، مرا از اين‌ طوفان‌ مشكلات‌ نجات‌ ده‌!
در منجلاب‌ فرو رفته‌ام‌ و در زير پايم‌ جايی برای ايستادن‌ نيست‌. به‌ جاهای عميق‌ رسيده‌ام‌ و سيلاب‌ مرا پوشانده‌ است‌.
از بس‌ می‌نالم‌ خسته‌ شده‌ام‌ و گلويم‌ خشک شده‌ است‌. چشمانم‌ آنقدر منتظر اقدام‌ تو بوده‌اند كه‌ تار گشته‌اند.

آنانی كه‌ بی‌سبب‌ از من‌ نفرت‌ دارند از موهای سرم‌ بيشترند. دشمنانم‌ در مورد من‌ دروغها می‌گويند، آنها از من‌ قويترند و قصد كشتن‌ مرا دارند. آنچه‌ از ديگران‌ غصب‌ نكرده‌ بودم‌ به‌ زور از من‌ گرفتند.
ای خدا، تو حماقت‌ مرا می‌دانی و گناهانم‌ از نظر تو پوشيده‌ نيست‌.
ای خداوند قادر متعال‌، مگذار آنانی كه‌ به‌ تو اميدوار هستند و انتظار تو را می‌كشند، بسبب‌ من‌ خجل‌ شوند. ای خدای اسرائيل‌، مگذار مايهء‌ رسوايی دوستدارانت‌ شوم‌.
من‌ برای توست‌ كه‌ اين‌ چنين‌ مورد سرزنش‌ واقع‌ شده‌ و رسوا گشته‌ام‌.
نزد برادران‌ خود غريب‌ هستم‌ و در خانواده‌ء خود بيگانه‌ محسوب‌ می‌شوم‌.
برای خدمت‌ در خانه‌ء تو شور و هيجان‌ دارم‌، از اين‌ جهت‌ مورد ملامت‌ دشمنانت‌ قرار گرفته‌ام‌.
10 هنگامی كه‌ با روزه‌ و اشک در حضور تو خود را فروتن‌ می‌سازم‌، آنها مرا سرزنش‌ می‌كنند.
11 وقتی برای توبه‌ و ندامت‌ پلاس‌ در بر می‌كنم‌، آنها مسخره‌ام‌ می‌كنند.
12 مردم‌ كوچه‌ و بازار پشت‌ سرم‌ حرف‌ می‌زنند و ميگساران‌ برای من‌ سرود می‌خوانند.
13 اما من‌، ای خداوند، نزد تو دعا می‌كنم‌. ای خدا، تو در وقت‌ مناسب‌ به‌ من‌ جواب‌ ده‌، بسبب‌ رحمت‌ عظيمت‌ دعای مرا مستجاب‌ فرما و مطابق‌ وعده‌ء خود مرا نجات‌ ده‌.
14 مرا از ميان‌ سيل‌ و طوفان‌ برهان‌ تا غرق‌ نشوم‌. مرا از دست‌ دشمنانم‌ نجات‌ ده‌.
15 مگذار سيلاب‌ مرا بپوشاند و در اعماق‌ آبها غرق‌ شوم‌.

16 ای خداوند، رحمتت‌ عظيم‌ است‌، پس‌ دعای مرا مستجاب‌ فرما. با محبت‌ بيكران‌ خود به‌ من‌ توجه‌ نما.
17 روی خود را از من‌ برمگردان‌، زيرا در سختی و زحمت‌ هستم‌. دعای مرا زود جواب‌ ده‌.
18 نزد من‌ بيا و بهای آزاديم‌ را بپرداز و مرا از دست‌ دشمن‌ رها كن‌.
19 می‌دانی چگونه‌ مورد سرزنش‌ و اهانت‌ قرار گرفته‌ و رسوا شده‌ام‌؛ تو همه‌ء دشمنانم‌ را می‌بينی.
20 طعنه‌ و سرزنش‌ مردم‌ دل‌ مرا شكسته‌ است‌ و سخت‌ بيمار شده‌ام‌. منتظر بودم‌ كسی با من‌ همدردی كند، ولی شخص‌ دلسوزی يافت‌ نشد. به‌ جستجوی افرادی پرداختم‌ كه‌ مرا دلداری دهند، اما كسی را نيافتم‌.
21 بجای خوراک‌، بمن‌ زهر دادند و بجای آب‌، سركه‌ نوشاندند.

22 بگذار جشن‌ آنها به‌ عزا تبديل‌ شود و آرامششان‌ محو گردد.
23 چشمانشان‌ را كور كن‌ و كمرهايشان‌ را بلرزان‌!
24 خشم‌ خود را بر سرشان‌ بريز و با آتش‌ غضبت‌ آنها را بسوزان‌!
25 ای كاش‌ خانه‌هايشان‌ خراب‌ گردد و هيچكس‌ در آنها سكونت‌ نكند.
26 به‌ كسی كه‌ تو تنبيه‌ كرده‌ای آزار می‌رسانند و از رنجهای آنانی كه‌ تو مجروحشان‌ ساخته‌ای سخن‌ می‌گويند.
27 گناهانشان‌ را يک به‌ يک در نظر بگير و مگذار نجات‌ تو شامل‌ حالشان‌ شود.
28 نام‌ آنها را از دفتر حيات‌ خود پاک كن‌ و مگذار جزو قوم‌ تو محسوب‌ شوند.

29 اما من‌ مصيبت‌زده‌ و دردمند هستم‌. ای خدا، مرا نجات‌ ده‌ و سرافراز فرما.

30 با سرود نام‌ خدا را ستايش‌ خواهم‌ نمود و با دعای شكرگزاری عظمت‌ او را خواهم‌ ستود.
31 خداوند چنين‌ پرستشی را بيش‌ از قربانی حيوانات‌ می‌پسندد.
32 اشخاص‌ فروتن‌ كه‌ طالب‌ خدا هستند وقتی ببينند او به‌ فكر ايشان‌ است‌ شاد و اميدوار خواهند شد.
33 خداوند دعای نيازمندان‌ را مستجاب‌ می‌نمايد و عزيزان‌ خود را در زندان‌ و اسارت‌ فراموش‌ نمی‌كند.

34 ای آسمان‌ و زمين‌، خدا را ستايش‌ كنيد! ای آبها و ای موجودات‌ دريايی، خدا را بستاييد!
35 خدا اورشليم‌ را نجات‌ خواهد داد و شهرهای يهودا را دوباره‌ بنا خواهد نمود تا قوم‌ برگزيده‌اش‌ در سرزمين‌ موعود سكونت‌ نمايند و آن‌ را تمام‌ به‌ تصرف‌ خود درآورند.
36 فرزندان‌ بندگانش‌ وارث‌ سرزمين‌ موعود خواهند شد و آنانی كه‌ خدا را دوست‌ می‌دارند، در آن‌ زندگی خواهند كرد.

Copyright information for FCB