Psalms 76

پيروزی خداوند

1خدا در سرزمين‌ يهودا معروف‌ است‌! نام‌ او در اسرائيل‌ مشهور است‌!
2خانه‌ء خدا در اورشليم‌ است‌. او در كوه‌ صهيون‌ مسكن‌ دارد.
3در آنجا او تير و كمان‌ دشمن‌ را شكست‌ و شمشير و سپر جنگی او را خرد كرد.
4خداوندا، تو عظيمتر و پرشكوهتر از تمام‌ كوه‌های بلند هستی!
5دشمنان‌ نيرومند ما غارت‌ شده‌، به‌ خواب‌ مرگ‌ فرو رفتند. ديگر هيچكس‌ نمی‌تواند دست‌ خود را بر ضد ما بلند كند.
6ای خدای يعقوب‌، وقتی تو آنها را نهيب‌ زدی، عرابه‌ها و اسبهايشان‌ سرجای خود خشک شدند.
7خداوندا، تو بسيارمهيب‌ هستی! وقتی غضبناک می‌شوی، كيست‌ كه‌ تواند در حضورت‌ بايستد؟
8وقتی تو از آسمان‌ داوری خود را اعلام‌ نمودی و برای رهايی مظلومان‌ اقدام‌ كردی، جهان‌ ترسيد و سكوت‌ نمود.

10خشم‌ انسان‌ جز اينكه‌ منجر به‌ ستايش‌ تو شود، نتيجه‌ء ديگری ندارد؛ تو خشم‌ او را مهار می‌كنی و از آن‌ برای نماياندن‌ قدرت‌ خود استفاده‌ می‌نمايی.

11آنچه‌ را برای خدا نذر كرده‌ايد بجا آوريد. ای همسايگان‌ اسرائيل‌، برای خداوندی كه‌ عظيم‌ و مهيب‌ است‌، هدايا بياوريد.
12او حاكمان‌ مغرور را نابود می‌كند و در دل‌ پادشاهان‌ جهان‌ وحشت‌ ايجاد می‌نمايد.

Copyright information for FCB