Psalms 76

پيروزی خداوند

خدا در سرزمين‌ يهودا معروف‌ است‌! نام‌ او در اسرائيل‌ مشهور است‌!
خانه‌ء خدا در اورشليم‌ است‌. او در كوه‌ صهيون‌ مسكن‌ دارد.
در آنجا او تير و كمان‌ دشمن‌ را شكست‌ و شمشير و سپر جنگی او را خرد كرد.
خداوندا، تو عظيمتر و پرشكوهتر از تمام‌ كوه‌های بلند هستی!
دشمنان‌ نيرومند ما غارت‌ شده‌، به‌ خواب‌ مرگ‌ فرو رفتند. ديگر هيچكس‌ نمی‌تواند دست‌ خود را بر ضد ما بلند كند.
ای خدای يعقوب‌، وقتی تو آنها را نهيب‌ زدی، عرابه‌ها و اسبهايشان‌ سرجای خود خشک شدند.
خداوندا، تو بسيارمهيب‌ هستی! وقتی غضبناک می‌شوی، كيست‌ كه‌ تواند در حضورت‌ بايستد؟
وقتی تو از آسمان‌ داوری خود را اعلام‌ نمودی و برای رهايی مظلومان‌ اقدام‌ كردی، جهان‌ ترسيد و سكوت‌ نمود.

10 خشم‌ انسان‌ جز اينكه‌ منجر به‌ ستايش‌ تو شود، نتيجه‌ء ديگری ندارد؛ تو خشم‌ او را مهار می‌كنی و از آن‌ برای نماياندن‌ قدرت‌ خود استفاده‌ می‌نمايی.

11 آنچه‌ را برای خدا نذر كرده‌ايد بجا آوريد. ای همسايگان‌ اسرائيل‌، برای خداوندی كه‌ عظيم‌ و مهيب‌ است‌، هدايا بياوريد.
12 او حاكمان‌ مغرور را نابود می‌كند و در دل‌ پادشاهان‌ جهان‌ وحشت‌ ايجاد می‌نمايد.

Copyright information for FCB