Psalms 86

دعا برای كمک‌

ای خداوند، دعای مرا بشنو و آن‌ را اجابت‌ فرما، زيرا ضعيف‌ و درمانده‌ام‌.
جان‌ مرا حفظ‌ كن‌ و مرا نجات‌ ده‌ زيرا من‌ بنده‌ء وفادار تو هستم‌ و بر تو توكل‌ دارم‌.
بر من‌ رحمت‌ فرما، زيرا تمام‌ روز به‌ درگاه‌ تو دعا می‌كنم‌.
بنده‌ء خود را شاد كن‌، زيرا تنها تو را می‌پرستم‌.
تو برای آنانی كه‌ تو را می‌خوانند نيكو و بخشنده‌ و بسيار رحيم‌ هستی .

ای خداوند، دعای مرا اجابت‌ فرما! به‌ ناله‌ء من‌ توجه‌ نما!
به‌ هنگام‌ سختی تو را خواهم‌ خواند، زيرا دعای مرا مستجاب‌ خواهی فرمود.

خداوندا، خدايی ديگر مانند تو وجود ندارد. كارهای تو بی‌نظير است‌.
همه‌ء قومهايی كه‌ آفريده‌ای خواهند آمد و تو را پرستش‌ نموده‌، نام‌ تو را خواهند ستود.
10 تو بزرگ‌ و قادر هستی و معجزه‌ می‌نمايی؛ تنها تو خدا هستی!

11 خداوندا، راه‌ خود را به‌ من‌ نشان‌ ده‌ تا وفادارانه‌ در آن‌ گام‌ بردارم‌. مرا ياری ده‌ تا بدون‌ شک و دودلی تو را خدمت‌ نمايم‌.
12 با تمام‌ وجودم‌ تو را حمد و سپاس‌ خواهم‌ گفت‌ و پيوسته‌ عظمت‌ نام‌ تو را بيان‌ خواهم‌ نمود،
13 زيرا رحمت‌ تو در حق‌ من‌ بسيار عظيم‌ است‌؛ تو مرا از خطر مرگ‌ رهانيده‌ای!

14 خدايا، افراد متكبر بر ضد من‌ برخاسته‌اند و گروهی ظالم‌ و ستمگر در فكر كشتن‌ منند. آنها به‌ تو توجهی ندارند.
15 خداوندا، تو عادل‌، بخشنده‌، مهربان‌، صبور و رحيم‌ هستی.
16 روی خود را بسوی من‌ برگردان‌ و بر من‌ رحمت‌ فرما. بنده‌ء خود را توانا ساز و او را نجات‌ ده‌.
17 لطف‌ و مهربانی خود را به‌ من‌ نشان‌ ده‌، مرا ياری فرما و دلداری ده‌، تا آنانی كه‌ از من‌ نفرت‌ دارند اين‌ را ببينند و شرمسار شوند.

Copyright information for FCB