Psalms 88

فرياد كمک‌

ای خداوند، ای خدای نجات‌ من‌، شب‌ و روز در حضور تو گريه‌ و زاری كرده‌ام‌.
دعای مرا بشنو و به‌ ناله‌ام‌ توجه‌ فرما.
زندگی من‌ پر از رنج‌ و مصيبت‌ است‌؛ جانم‌ به‌ لب‌ رسيده‌ است‌!
رمقی در من‌ نمانده‌ است‌؛ مانند مرده‌ شده‌ام‌،
مانند كشته‌ای كه‌ به‌ قبر سپرده‌ شده‌، مانند مرده‌ای كه‌ ديگر به‌ ياد نخواهی آورد و لطف‌ خود را شامل‌ حالش‌ نخواهی فرمود.
تو مرا به‌ اعماق‌ تاريكی انداخته‌ای
غضب‌ تو بر من‌ سنگينی می‌كند؛ طوفان‌ خشم‌ تو مرا در بر گرفته‌ است‌.
آشنايانم‌ را از من‌ دور كرده‌ای و آنها را از من‌ بيزار ساخته‌ای. چنان‌ گرفتار شده‌ام‌ كه‌ نمی‌توانم‌ برای خلاصی خود چاره‌ای بيانديشم‌.
چشمانم‌ از شدت‌ گريه‌ ضعيف‌ شده‌اند. ای خداوند، هر روز از تو درخواست‌ كمک نموده‌ و دست‌ نياز بسويت‌ دراز می‌كنم‌ تا بر من‌ رحم‌ كنی.
10 وقتی بميرم‌، ديگر معجزات‌ و كمک تو برايم‌ چه‌ فايده‌ خواهد داشت‌؟ آنوقت‌ ديگر چگونه‌ می‌توانم‌ تو را ستايش‌ كنم‌؟
11 مگر آنانی كه‌ در قبر هستند می‌توانند از رحمت‌ و وفاداری تو سخن‌ بگويند؟
12 آيا معجزه‌ء تو در آن‌ مكان‌ تاريک ديده‌ می‌شود؟ آيا می‌توان‌ در عالم‌ خاموشی از وفاداری و عدالت‌ تو سخن‌ گفت‌؟

13 خداوندا، نزد تو فرياد برمی‌آورم‌ و كمک می‌طلبم‌. هر روز صبح‌ به‌ پيشگاه‌ تو دعا می‌كنم‌.
14 چرا مرا ترک نموده‌ و روی خود را از من‌ برگردانيده‌ای؟
15 از اوان‌ كودكی تاكنون‌، در رنج‌ و خطر مرگ‌ بوده‌ام‌ و هميشه‌ از دست‌ تو تنبيه‌ شده‌ام‌.
16 خشم‌ شديد تو مرا پريشان‌ كرده‌ و از ترس‌ تو بيجان‌ شده‌ام‌.
17 خشم‌ تو و ترس‌ از تو تمام‌ روز چون‌ سيل‌ از هر سو مرا احاطه‌ می‌كند.
18 دوستان‌ و عزيزانم‌ را از من‌ دور كرده‌ای؛ تاريكی تنها مونس‌ من‌ است‌.

Copyright information for FCB