Psalms 89

سرود ملّی‌

ای خداوند، رحمت‌ تو را همواره‌ خواهم‌ ستود و با زبان‌ خود پيوسته‌ از وفاداری تو سخن‌ خواهم‌ گفت‌،
زيرا رحمت‌ تو هميشگی است‌ و وفاداری تو چون‌ آسمانها پايدار است‌.
تو با خادم‌ برگزيده‌ات‌ داود عهد بسته‌ای و وعده‌ كرده‌ای كه‌ تخت‌ سلطنت‌ او را تا ابد، نسل‌ اندر نسل‌، پايدار خواهی داشت‌.

ای خداوند، آسمانها از كارهای شگفت‌انگيز تو تعريف‌ می‌كنند و امانت‌ و وفاداری تو را می‌ستايند.
در آسمانها كيست‌ كه‌ با تو برابری كند؟ در ميان‌ موجودات‌ آسمانی چه‌ كسی را می‌توان‌ به‌ تو تشبيه‌ كرد؟
تو در ميان‌ مقدسين‌ مورد ستايش‌ هستی؛ آنان‌ با ترس‌ و احترام‌ گرداگرد تو ايستاده‌اند.

ای خداوند قادر متعال‌، كيست‌ مانند تو؟ تو در قدرت‌ و امانت‌ بی‌نظيری!
بر امواج‌ درياها مسلط‌ هستی و طغيان‌ آنها را آرام‌ می‌گردانی.
10 تو مصر را در هم‌ كوبيدی و با دست‌ توانای خود دشمنانت‌ را تار و مار ساختی.
11 آسمانها و زمين‌ و هر آنچه‌ در آنهاست‌ از آن‌ تو می‌باشند؛ زيرا تو آنها را آفريده‌ای.
12 شمال‌ و جنوب‌ را تو بوجود آورده‌ای. كوههای تابور و حرمون‌، مظهر قدرت‌ تو می‌باشند.
13 دست‌ تو بسيار تواناست‌. تو خدای متعال‌ هستی.
14 فرمانروايی تو بر اساس‌ عدل‌ و انصاف‌ است‌. در تمام‌ كارهايت‌ رحمت‌ و راستی مشاهده‌ می‌شود.

15 خوشابحال‌ مردمی كه‌ می‌دانند چگونه‌ تو را تحسين‌ و تمجيد كنند، زيرا آنها در نور حضورت‌ راه‌ خواهند رفت‌.
16 آنها تمام‌ روز به‌ نام‌ تو شادی می‌كنند و بسبب‌ عدالت‌ تو سربلند می‌باشند.
17 تو به‌ ما قدرت‌ می‌بخشی و به‌ لطف‌ خويش‌ ما را پيروز و سرافراز می‌گردانی.
18 ای خداوند، تو از ما حمايت‌ كردی؛ ای خدای مقدس‌ اسرائيل‌، تو به‌ ما پادشاه‌ بخشيدی.

وعده‌ء خدا به‌ داود

19 خداوندا، در عالم‌ رويا با نبی خود سخن‌ گفتی و فرمودی: "در ميان‌ اسرائيل‌ جوانی را برگزيده‌ام‌ و او را سرافراز نموده‌ام‌ تا پادشاه‌ شود؛ او بنده‌ء من‌ داود است‌!
21 او را پايدار و توانا خواهم‌ ساخت‌.
22 دشمنانش‌ بر او چيره‌ نخواهند شد و گزندی از مخالفانش‌ به‌ او نخواهد رسيد.
23 در برابر چشمان‌ وی بدخواهانش‌ را از بين‌ خواهم‌ برد و آنانی را كه‌ از او نفرت‌ داشته‌ باشند هلاک خواهم‌ نمود.
24 پيوسته‌ از وفاداری و رحمت‌ من‌ برخوردار خواهد بود و من‌ او را پيروز و سرافراز خواهم‌ ساخت‌.
25 قلمرو فرمانروايی او را از دريای بزرگ‌ تا رود فرات‌ وسعت‌ خواهم‌ بخشيد.
26 او مرا پدر خود و خدا و صخره‌ء نجات‌ خويش‌ خواهد خواند.
27 من‌ نيز با او چون‌ نخستزاده‌ء خويش‌ رفتار خواهم‌ كرد و او را برتر از تمام‌ پادشاهان‌ جهان‌ خواهم‌ ساخت‌.
28 رحمت‌ خود را هرگز از او دريغ‌ نخواهم‌ داشت‌، زيرا عهد من‌ با او عهدی دايمی می‌باشد.
29 نسل‌ او را تا ابد باقی خواهم‌ گذاشت‌ و سلطنت‌ او جاودانی خواهد بود.

30 "اما اگر فرزندانش‌ از دستورات‌ من‌ سرپيچی كنند و احكام‌ مرا بشكنند، آنگاه‌ ايشان‌ را تنبيه‌ خواهم‌ نمود.
33 با اينحال‌ آنها را از رحمت‌ خود محروم‌ نخواهم‌ كرد و نسبت‌ به‌ قولی كه‌ داده‌ام‌، وفادار خواهم‌ ماند.
34 آری، عهد خود را نخواهم‌ شكست‌ و آنچه‌ را كه‌ گفته‌ام‌ تغيير نخواهم‌ داد.
35 يک بار به‌ داود به‌ نام‌ مقدس‌ خود وعده‌ دادم‌ و هرگز آن‌ را باطل‌ نخواهم‌ كرد كه‌ نسل‌ او تا ابد باقی خواهد ماند و سلطنت‌ وی تا زمانی كه‌ خورشيد بدرخشد دوام‌ خواهد داشت‌
37 و مانند ماه‌ كه‌ شاهد باوفايی در آسمان‌ است‌، پايدار خواهد بود."

سوگواری برای شكست‌ پادشاه‌

38 اما ای خداوند، تو بر پادشاه‌ برگزيده‌ء خود غضبناكی و او را ترک كرده‌ای.
39 آيا عهد خود را با بنده‌ء خويش‌ باطل‌ نموده‌ای؟ تو تاج‌ او را بر زمين‌ انداخته‌ای و آن‌ را بی‌حرمت‌ ساخته‌ای!
40 حصار شهر او را شكسته‌ای و قلعه‌هايش‌ را خراب‌ كرده‌ای.
41 هر كه‌ از راه‌ می‌رسد اموال‌ او را غارت‌ می‌كند. او نزد همسايگان‌ خود رسوا شده‌ است‌.
42 دشمنانش‌ را بر او پيروز ساخته‌ای.
43 شمشير او را كند كرده‌ای. در جنگ‌ او را كمک نكرده‌ای.
44 تخت‌ سلطنتش‌ را واژگون‌ ساخته‌، به‌ شكوه‌ وعظمتش‌ خاتمه‌ داده‌ای.
45 پيری زودرس‌ به‌ سراغش‌ فرستاده‌ای و نزد همه‌ رسوايش‌ كرده‌ای.

دعای رستگاری‌

46 ای خداوند، تا به‌ كی روی خود را پنهان‌ می‌كنی؟ آيا تا ابد غضب‌ تو چون‌ آتش‌ افروخته‌ خواهد بود؟
47 به‌ ياد آور كه‌ عمر انسان‌ چقدر كوتاه‌ است‌. تو همه‌ء انسانها را فناپذير آفريده‌ای.
48 كيست‌ كه‌ بتواند نميرد و تا ابد زنده‌ بماند؟

49 ای خداوند، كجاست‌ رحمت‌های گذشته‌ء تو؟ كجاست‌ وعده‌ء رحمت‌ تو كه‌ در نهايت‌ وفاداری به‌ داود دادی؟
50 ببين‌ مردم‌ چگونه‌ مرا ملامت‌ می‌كنند. بار ملامتهای ايشان‌ را بر دوش‌ می‌كشم‌.
51 دشمنانت‌ پادشاه‌ برگزيده‌ات‌ را ريشخند می‌كنند و هر جا پای می‌نهد او را ملامت‌ می‌نمايند.

52 شكر و سپاس‌ بر نام‌ خداوند تا ابد! آمين‌! آمين‌!

كتاب‌ چهارم‌

(مزامير 90-106)

Copyright information for FCB