Psalms 89

سرود ملّی‌

1ای خداوند، رحمت‌ تو را همواره‌ خواهم‌ ستود و با زبان‌ خود پيوسته‌ از وفاداری تو سخن‌ خواهم‌ گفت‌،
2زيرا رحمت‌ تو هميشگی است‌ و وفاداری تو چون‌ آسمانها پايدار است‌.
3تو با خادم‌ برگزيده‌ات‌ داود عهد بسته‌ای و وعده‌ كرده‌ای كه‌ تخت‌ سلطنت‌ او را تا ابد، نسل‌ اندر نسل‌، پايدار خواهی داشت‌.

5ای خداوند، آسمانها از كارهای شگفت‌انگيز تو تعريف‌ می‌كنند و امانت‌ و وفاداری تو را می‌ستايند.
6در آسمانها كيست‌ كه‌ با تو برابری كند؟ در ميان‌ موجودات‌ آسمانی چه‌ كسی را می‌توان‌ به‌ تو تشبيه‌ كرد؟
7تو در ميان‌ مقدسين‌ مورد ستايش‌ هستی؛ آنان‌ با ترس‌ و احترام‌ گرداگرد تو ايستاده‌اند.

8ای خداوند قادر متعال‌، كيست‌ مانند تو؟ تو در قدرت‌ و امانت‌ بی‌نظيری!
9بر امواج‌ درياها مسلط‌ هستی و طغيان‌ آنها را آرام‌ می‌گردانی.
10تو مصر را در هم‌ كوبيدی و با دست‌ توانای خود دشمنانت‌ را تار و مار ساختی.
11آسمانها و زمين‌ و هر آنچه‌ در آنهاست‌ از آن‌ تو می‌باشند؛ زيرا تو آنها را آفريده‌ای.
12شمال‌ و جنوب‌ را تو بوجود آورده‌ای. كوههای تابور و حرمون‌، مظهر قدرت‌ تو می‌باشند.
13دست‌ تو بسيار تواناست‌. تو خدای متعال‌ هستی.
14فرمانروايی تو بر اساس‌ عدل‌ و انصاف‌ است‌. در تمام‌ كارهايت‌ رحمت‌ و راستی مشاهده‌ می‌شود.

15خوشابحال‌ مردمی كه‌ می‌دانند چگونه‌ تو را تحسين‌ و تمجيد كنند، زيرا آنها در نور حضورت‌ راه‌ خواهند رفت‌.
16آنها تمام‌ روز به‌ نام‌ تو شادی می‌كنند و بسبب‌ عدالت‌ تو سربلند می‌باشند.
17تو به‌ ما قدرت‌ می‌بخشی و به‌ لطف‌ خويش‌ ما را پيروز و سرافراز می‌گردانی.
18ای خداوند، تو از ما حمايت‌ كردی؛ ای خدای مقدس‌ اسرائيل‌، تو به‌ ما پادشاه‌ بخشيدی.

وعده‌ء خدا به‌ داود

19خداوندا، در عالم‌ رويا با نبی خود سخن‌ گفتی و فرمودی: "در ميان‌ اسرائيل‌ جوانی را برگزيده‌ام‌ و او را سرافراز نموده‌ام‌ تا پادشاه‌ شود؛ او بنده‌ء من‌ داود است‌!
21او را پايدار و توانا خواهم‌ ساخت‌.
22دشمنانش‌ بر او چيره‌ نخواهند شد و گزندی از مخالفانش‌ به‌ او نخواهد رسيد.
23در برابر چشمان‌ وی بدخواهانش‌ را از بين‌ خواهم‌ برد و آنانی را كه‌ از او نفرت‌ داشته‌ باشند هلاک خواهم‌ نمود.
24پيوسته‌ از وفاداری و رحمت‌ من‌ برخوردار خواهد بود و من‌ او را پيروز و سرافراز خواهم‌ ساخت‌.
25قلمرو فرمانروايی او را از دريای بزرگ‌ تا رود فرات‌ وسعت‌ خواهم‌ بخشيد.
26او مرا پدر خود و خدا و صخره‌ء نجات‌ خويش‌ خواهد خواند.
27من‌ نيز با او چون‌ نخستزاده‌ء خويش‌ رفتار خواهم‌ كرد و او را برتر از تمام‌ پادشاهان‌ جهان‌ خواهم‌ ساخت‌.
28رحمت‌ خود را هرگز از او دريغ‌ نخواهم‌ داشت‌، زيرا عهد من‌ با او عهدی دايمی می‌باشد.
29نسل‌ او را تا ابد باقی خواهم‌ گذاشت‌ و سلطنت‌ او جاودانی خواهد بود.

30"اما اگر فرزندانش‌ از دستورات‌ من‌ سرپيچی كنند و احكام‌ مرا بشكنند، آنگاه‌ ايشان‌ را تنبيه‌ خواهم‌ نمود.
33با اينحال‌ آنها را از رحمت‌ خود محروم‌ نخواهم‌ كرد و نسبت‌ به‌ قولی كه‌ داده‌ام‌، وفادار خواهم‌ ماند.
34آری، عهد خود را نخواهم‌ شكست‌ و آنچه‌ را كه‌ گفته‌ام‌ تغيير نخواهم‌ داد.
35يک بار به‌ داود به‌ نام‌ مقدس‌ خود وعده‌ دادم‌ و هرگز آن‌ را باطل‌ نخواهم‌ كرد كه‌ نسل‌ او تا ابد باقی خواهد ماند و سلطنت‌ وی تا زمانی كه‌ خورشيد بدرخشد دوام‌ خواهد داشت‌
37و مانند ماه‌ كه‌ شاهد باوفايی در آسمان‌ است‌، پايدار خواهد بود."

سوگواری برای شكست‌ پادشاه‌

38اما ای خداوند، تو بر پادشاه‌ برگزيده‌ء خود غضبناكی و او را ترک كرده‌ای.
39آيا عهد خود را با بنده‌ء خويش‌ باطل‌ نموده‌ای؟ تو تاج‌ او را بر زمين‌ انداخته‌ای و آن‌ را بی‌حرمت‌ ساخته‌ای!
40حصار شهر او را شكسته‌ای و قلعه‌هايش‌ را خراب‌ كرده‌ای.
41هر كه‌ از راه‌ می‌رسد اموال‌ او را غارت‌ می‌كند. او نزد همسايگان‌ خود رسوا شده‌ است‌.
42دشمنانش‌ را بر او پيروز ساخته‌ای.
43شمشير او را كند كرده‌ای. در جنگ‌ او را كمک نكرده‌ای.
44تخت‌ سلطنتش‌ را واژگون‌ ساخته‌، به‌ شكوه‌ وعظمتش‌ خاتمه‌ داده‌ای.
45پيری زودرس‌ به‌ سراغش‌ فرستاده‌ای و نزد همه‌ رسوايش‌ كرده‌ای.

دعای رستگاری‌

46ای خداوند، تا به‌ كی روی خود را پنهان‌ می‌كنی؟ آيا تا ابد غضب‌ تو چون‌ آتش‌ افروخته‌ خواهد بود؟
47به‌ ياد آور كه‌ عمر انسان‌ چقدر كوتاه‌ است‌. تو همه‌ء انسانها را فناپذير آفريده‌ای.
48كيست‌ كه‌ بتواند نميرد و تا ابد زنده‌ بماند؟

49ای خداوند، كجاست‌ رحمت‌های گذشته‌ء تو؟ كجاست‌ وعده‌ء رحمت‌ تو كه‌ در نهايت‌ وفاداری به‌ داود دادی؟
50ببين‌ مردم‌ چگونه‌ مرا ملامت‌ می‌كنند. بار ملامتهای ايشان‌ را بر دوش‌ می‌كشم‌.
51دشمنانت‌ پادشاه‌ برگزيده‌ات‌ را ريشخند می‌كنند و هر جا پای می‌نهد او را ملامت‌ می‌نمايند.

52شكر و سپاس‌ بر نام‌ خداوند تا ابد! آمين‌! آمين‌!

كتاب‌ چهارم‌

(مزامير 90-106)

Copyright information for FCB