Psalms 9

خدا، داور عادل‌

ای خداوند، با تمام‌ وجود تو را می‌ستايم‌ و از كارهای شگفت‌انگيز تو سخن‌ می‌رانم‌.
تو شادی و خوشی من‌ هستی و من‌ در وصف‌ تو، ای خدای متعال‌، می‌سرايم‌.

دشمنانم‌ عقب‌نشينی كرده‌، در حضور تو برزمين‌ خواهند افتاد و هلاک خواهند شد،
زيرا تو ای داور عادل‌ بر مسند خود نشسته‌ای و از حق‌ من‌ دفاع‌ می‌كنی.
تو قومهای شرور را محكوم‌ و نابود كرده‌ای و نام‌ آنها را از صفحه‌ء روزگار محو ساخته‌ای.
دشمنان‌ ما را بكلی ريشه‌ كن‌ نموده‌ای و شهرهای آنها را ويران‌ كرده‌ای بطوری كه‌ حتی نامی از آنها نيز باقی نمانده‌ است‌.

خداوند تا به‌ ابد پادشاه‌ است‌. او مسند داوری خود را برقرار كرده‌
تا بر قومهای دنيا با عدل‌ و انصاف‌ داوری نمايد.

خداوند پناهگاه‌ رنجديدگان‌ است‌ و ايشان‌ را در سختی‌ها حفظ‌ می‌كند.

10 خداوندا، كسانی كه‌ تو را می‌شناسند، به‌ تو پناه‌ می‌آورند زيرا تو هرگز طالبان‌ خود را ترک نكرده‌ای.

11 در وصف‌ خداوند كه‌ در اورشليم‌ سلطنت‌ می‌كند، بسراييد! كارهای او را در ميان‌ همهء‌ قومها اعلام‌ كنيد!
12 زيرا او قاتلان‌ را بی‌سزا نخواهد گذاشت‌ و فرياد ستمديدگان‌ را فراموش‌ نخواهد كرد.

13 ای خداوند، ببين‌ دشمنانم‌ چگونه‌ به‌ من‌ ظلم‌ می‌كنند. بر من‌ رحم‌ كن‌ و مرا از چنگال‌ مرگ‌ رهايی دِه‌
14 تا تو را در حضور همه‌ء مردم‌ اورشليم‌ ستايش‌ كنم‌ و بسبب‌ اين‌ رهايی شادی نمايم‌.

15 دشمنان‌ در چاهی كه‌ برای ديگران‌ كنده‌ بودند، افتاده‌اند و در دامهايی كه‌ برای ديگران‌ گذاشته‌ بودند گرفتار شده‌اند.
16 خداوند بدكاران‌ را در دامهای‌ خودشان‌ گرفتار می‌كند و نشان‌ می‌دهد كه‌ خدای عادلی است‌.
17 همهء‌ بدكاران‌ و تمام‌ قومهايی كه‌ خدا را از ياد می‌برند هلاک خواهند شد.
18 بيچارگان‌ و ستمديدگان‌ سرانجام‌ به‌ ياد آورده‌ خواهند شد و اميدشان‌ برباد نخواهد رفت‌.

19 ای خداوند، برخيز و قومها را محاكمه‌ كن‌! نگذار انسان‌ پيروز شود.
20 آنها را به‌ وحشت‌ انداز تا بفهمند كه‌ انسان‌ فانی‌ای بيش‌ نيستند.

Copyright information for FCB