Psalms 92

(سرود برای روز سَبَت‌)

سرود شكرگزاری‌

چه‌ نيكوست‌ خداوند را سپاس‌ گفتن‌ و نام‌ خدای قادر متعال‌ را با سرود ستايش‌ كردن‌!

هر صبح‌، از خداوند بخاطر رحمتش‌ تشكر كنيد و هر شب‌، امانت‌ او را به‌ ياد آوريد.
او را با صدای رباب‌ ده‌ تار و به‌ نغمه‌ء بربط‌ بپرستيد.

ای خداوند، تو با كارهای خود، مرا شاد كرده‌ای؛ بسبب‌ آنچه‌ كه‌ برايم‌ انجام‌ داده‌ای، نغمه‌های شاد می‌خوانم‌.

خداوندا، اعمال‌ تو بسيار با عظمت‌ و شگفت‌انگيزند. افكار تو بی‌نهايت‌ عميق‌اند.
شخص‌ نادان‌ درک نمی‌كند و آدم‌ احمق‌ اين‌ را نمی‌فهمد كه‌
هر چند گناهكاران‌ مثل‌ علف‌ هرز می‌رويند و همه‌ء بدكاران‌ كامياب‌ هستند، ولی سرانجام‌، برای هميشه‌ نابود خواهند شد.
اما تو ای خداوند، تا ابد باقی و از همه‌ برتر هستی!
همه‌ دشمنانت‌ نابود خواهند شد و تمام‌ بدكاران‌، از پای در خواهند آمد.

10 تو مرا همچون‌ گاو وحشی نيرومند ساخته‌ای و با روغن‌ خوشبوی تازه‌ مرا معطر كرده‌ای.
11 نابودی دشمنانم‌ را با چشمانم‌ ديده‌ام‌ و خبر سقوط‌ گناهكاران‌ را با گوشهای خود شنيده‌ام‌.

12 خداشناسان‌، همچون‌ درخت‌ خرما ثمر می‌دهند و مانند درخت‌ سرو لبنان‌، رشد می‌كنند.
13 آنان‌ همچون‌ درختانی هستند كه‌ در خانه‌ء خداوند نشانده‌ شده‌اند و شكوفه‌ می‌دهند.
14 حتی در ايام‌ پيری نيز، قوی و پرنشاط‌ خواهند بود و ثمر خواهند داد،
15 و اعلام‌ خواهند كرد: "خدا عادل‌ است‌؛ او تكيه‌گاه‌ من‌ است‌ و در او هيچ‌ بدی وجود ندارد."

Copyright information for FCB