Psalms 94

خدا، داور همه‌

ای خداوند، ای خدای انتقام‌ گيرنده‌، قدرتت‌ را نشان‌ بده‌.
ای داور جهان‌، برخيز و متكبران‌ را به‌ سزای اعمالشان‌ برسان‌.
گناهكاران‌ تا به‌ كی پيروز و سرافراز خواهند بود؟
همه‌ء بدكاران‌، گستاخ‌ و ستمگر هستند و حرفهای ناروا می‌زنند.
قوم‌ تو را از بين‌ می‌برند و بر بندگانت‌ ظلم‌ می‌كنند.
بيوه‌ زنان‌ و غريبان‌ و يتيمان‌ را می‌كشند.
اين‌ ستمكاران‌ می‌گويند: "خداوند ما را نمی‌بيند و متوجهء‌ كارهای ما نمی‌شود."

ای قوم‌ من‌، چرا اينقدر نادان‌ هستيد؟ كی به‌ سر عقل‌ خواهيد آمد؟
آيا خدا كه‌ به‌ ما گوش‌ داده‌ است‌، خودش‌ نمی‌شنود؟ او كه‌ به‌ ما چشم‌ داده‌ است‌، آيا نمی‌بيند؟
10 او كه‌ همه‌ء قومها را مجازات‌ می‌كند، آيا شما را مجازات‌ نخواهد كرد؟ او كه‌ همه‌ چيز را به‌ انسان‌ می‌آموزد، آيا نمی‌داند كه‌ شما چه‌ می‌كنيد؟
11 خداوند از فكر انسان‌ آگاه‌ است‌ و می‌داند كه‌ فكر او پوچ‌ و بيهوده‌ است‌.

12 خوشابه‌ حال‌ كسی كه‌ تو، ای خداوند، او را تأديب‌ می‌كنی و قوانين‌ خود را به‌ او می‌آموزی.
13 چنين‌ شخصی، در روزهايی كه‌ تو گناهكاران‌ را گرفتار می‌سازی و نابود می‌كنی، آسوده‌ خاطر و درامان‌ خواهد بود.
14 خداوند قوم‌ برگزيده‌ء خود را ترک نخواهد كرد و ايشان‌ را از ياد نخواهد برد.
15 بار ديگر داوری از روی عدل‌ و انصاف‌ اجرا خواهد شد و همه‌ء درستكاران‌ از آن‌ پشتيبانی خواهند كرد.

16 كيست‌ كه‌ به‌ طرفداری از من‌ برخيزد و در مقابل‌ گناهكاران‌ ايستادگی كند؟ چه‌ كسی حاضر است‌ با من‌ عليه‌ بدكاران‌ بجنگد؟
17 اگر خداوند مددكار من‌ نمی‌بود بزودی از بين‌ می‌رفتم‌.
18 وقتی فرياد زدم‌ كه‌ پاهايم‌ می‌لغزند! تو، ای خداوند رحيم‌، به‌ فريادم‌ رسيدی و نگذاشتی بيافتم‌.

19 هنگامی كه‌ فكرم‌ ناراحت‌ و دلم‌ بی‌قرار است‌، ای خداوند، تو مرا دلداری می‌دهی و به‌ من‌ آسودگی خاطر می‌بخشی.

20 آيا حكمرانان‌ شرور از حمايت‌ تو برخوردار خواهند بود كه‌ به‌ نام‌ قانون‌ هر نوع‌ ظلمی را مرتكب‌ می‌شوند؟
21 آنها عليه‌ درستكاران‌ توطئه‌ می‌چينند و بی‌گناهان‌ را به‌ مرگ‌ محكوم‌ می‌كنند.
22 اما خداوند صخره‌ و پناهگاه‌ من‌ است‌ و مرا از هر گزندی حفظ‌ می‌كند.

23 خداوند، شروران‌ و بدكاران‌ را به‌ سزای اعمالشان‌ خواهد رسانيد و آنها را از بين‌ خواهد برد. آری، خداوند، خدای ما، ايشان‌ را نابود خواهد كرد.

Copyright information for FCB