Revelation of John 14

بره‌ و آزادشدگان‌

1گاه‌ برّه‌ را ديدم‌ كه‌ در اورشليم‌ بر كوه‌ صهيون‌ ايستاده‌ است‌. همراه‌ او صدو چهل‌ و چهار هزار نفر بودند كه‌ بر پيشانی‌شان‌ نام‌ او و نام‌ پدر او نوشته‌ شده‌ بود.
2آنگاه‌، صدايی از آسمان‌ شنيدم‌ كه‌ مانند ريزش‌ آبشار و غرش‌ رعد بود، اما درعين‌ حال‌ به‌ نغمه‌ء‌ چنگ‌نوازان‌ نيز شباهت‌ داشت‌.
3اين‌ گروه‌، در برابر تخت‌ خدا و در مقابل‌ آن‌ چهار موجود زنده‌ و بيست‌ و چهار رهبر روحانی سرودی تازه‌ می‌خواندند. اين‌ سرود را كسی نمی‌توانست‌ بخواند، مگر آن‌ صد و چهل‌ و چهار هزار نفر كه‌ از تمام‌ دنيا بازخريد و آزاد شده‌ بودند.
4آنان‌ خود را با گناهان‌ اين‌ دنيا آلوده‌ نكرده‌اند، بلكه‌ مثل‌ باكره‌ پاک هستند و هر جا برّه‌ می‌رود، او را دنبال‌ می‌كنند. اين‌ اشخاص‌ از بين‌ مردم‌ خريداری شده‌اند تا به‌ عنوان‌ هديه‌ء‌ مقدس‌ به‌ خدا و بره‌ تقديم‌ شوند.
5ايشان‌ پاک و بی‌عيب‌ هستند و حتی يک دروغ‌ از دهانشان‌ خارج‌ نشده‌ است‌.سه فرشته‌ء

6در اين‌ هنگام‌، فرشته‌ء‌ ديگری را ديدم‌ كه‌ در وسط‌ آسمان‌ پرواز می‌كرد و پيغام‌ شاد انجيل‌ جاودانی را برای اهالی زمين‌ می‌برد تا به‌ گوش‌ هر قوم‌ و قبيله‌، از هر زبان‌ و نژاد برساند.
7فرشته‌ با صدای بلند می‌گفت‌: "خدا را احترام‌ و تمجيد كنيد، زيرا وقت‌ آن‌ رسيده‌ است‌ كه‌ مردم‌ را داوری كند. او را بپرستيد كه‌ آسمان‌ و زمين‌ و دريا و چشمه‌ها را آفريده‌ است‌."
8سپس‌ فرشته‌ء‌ ديگری را ديدم‌ كه‌ به‌ دنبال‌ او آمد و گفت‌: "بابِل‌، آن‌ شهر بزرگ‌ ويران‌ شد، زيرا تمام‌ قومهای دنيا را فاسد می‌كرد و آنها را وا می‌داشت‌ تا از شراب‌ فساد و هرزگی او مست‌ شوند."

9سپس‌ فرشته‌ء‌ سوم‌ آمد و فرياد زد: "كسانی كه‌ آن‌ جانور و مجسمه‌اش‌ را بپرستند و علامت‌ مخصوص‌ او را بر پيشانی يا دست‌ خود بگذارند،
10جام‌ غضب‌ و مكافات‌ خدا را كه‌ در آن‌ هيچ‌ تخفيف‌ و استثنائی نيست‌، خواهند نوشيد و در حضور فرشتگان‌ مقدس‌ و "برّه‌"، در شعله‌های آتش‌ عذاب‌ خواهند كشيد.
11دود آتشی كه‌ ايشان‌ را عذاب‌ می‌دهد تا ابد بالا می‌رود، بطوری كه‌ شب‌ و روز آسايش‌ نخواهند داشت‌، زيرا آن‌ جانور و مجسمه‌اش‌ را پرستيدند و علامت‌ نام‌ او را بر بدن‌ خود گذاشتند.
12پس‌ بگذاريد خلق‌ خدا نااميد نشوند و هرگونه‌ آزار و اذيت‌ را تحمل‌ كرده‌، دستورهای خدا را اطاعت‌ نمايند و ايمان‌ خود را به‌ عيسی نگاه‌ دارند."

13آنگاه‌، صدايی از آسمان‌ شنيدم‌ كه‌ به‌ من‌ می‌گفت‌: "اين‌ را بنويس‌: خوشابه‌ حال‌ كسانی كه‌ در راه‌ مسيح‌ شهيد شده‌اند. زيرا روح‌ خدا می‌گويد: حالا ديگر از تمام‌ دردها آسوده‌ می‌شوند، و به‌ خاطر كارهای خوبی كه‌ كرده‌اند پاداش‌ می‌گيرند."زمين‌ آماده‌ ء‌‌ داوری است‌

14سپس‌ همينطور كه‌ نگاه‌ می‌كردم‌، ابری سفيد ديدم‌ كه‌ يک نفر شبيه‌ انسان‌ بر آن‌ نشسته‌ است‌. بر سر او، تاجی زرّين‌ و در دستش‌ داس‌ تيزی به‌ چشم‌ می‌خورد.
15فرشته‌ء‌ ديگری از درگاه‌ خداوند آمد و به‌ كسی كه‌ بر ابر نشسته‌ بود، با صدای بلند گفت‌: "داس‌ را به‌ كار بينداز و درو كن‌، چون‌ وقت‌ درو است‌ و محصول‌ زمين‌ رسيده‌ است‌."
16پس‌ او كه‌ بر ابر نشسته‌ بود، داس‌ خود را به‌ كار انداخت‌ و محصول‌ زمين‌ درو شد.
17پس‌ از آن‌، فرشته‌ء‌ ديگری از درگاه‌ خداوند در آسمان‌، سر رسيد. او نيز داس‌ تيزی در دست‌ داشت‌.
18درست‌ در همين‌ وقت‌، فرشته‌ای ديگر از قربانگاه‌ بيرون‌ آمد كه‌ قدرت‌ و اختيار آتش‌ در دست‌ او بود. او به‌ فرشته‌ای كه‌ داس‌ در دست‌ داشت‌ گفت‌: "حالا داست‌ را به‌ كار انداز تا خوشه‌ها را از تاک زمين‌ بچينی، چون‌ انگورهايش‌ رسيده‌ و برای داوری آماده‌ شده‌ است‌."
19پس‌ آن‌ فرشته‌، زمين‌ را با داسش‌ درو كرد و انگورها را در ظرف‌ بزرگ‌ غضب‌ خدا ريخت‌.
انگورها را در داخل‌ آن‌ ظرف‌ كه‌ در خارج‌ شهر بود، با پا آنقدر فشردند تا رودی از خون‌ جاری شد كه‌ طولش‌ 1600 تير پرتاب‌ بود و ارتفاعش‌ به‌ دهنه‌ء‌ يک اسب‌ می‌رسيد.

Copyright information for FCB