Revelation of John 5

طومار وقايع‌ آينده‌

پس‌ از آن‌، در دست‌ راست‌ آن‌ كسی كه‌ بر تخت‌ نشسته‌ بود، طوماری ديدم‌ كه‌ بر هر دو طرف‌ آن‌ نوشته‌ شده‌ بود و با هفت‌ مُهر، آن‌ را مهر و موم‌ كرده‌ بودند.
آنگاه‌ فرشته‌ء‌ نيرومندی را ديدم‌ كه‌ با صدای بلند می‌پرسيد: "چه‌ كسی لياقت‌ دارد كه‌ اين‌ مهرها را بگشايد و طومار را بخواند؟"
اما كسی در آسمان‌ و زمين‌ و در ميان‌ مردگان‌ پيدا نشد كه‌ قادر باشد طومار را باز كند و بخواند.
من‌ از روی نااميدی، بشدت‌ می‌گريستم‌، زيرا هيچكس‌ پيدا نشد كه‌ لياقت‌ گشودن‌ و خواندن‌ طومار را داشته‌ باشد.

اما يكی از آن‌ بيست‌ و چهار رهبر به‌ من‌ گفت‌: "گريه‌ نكن‌. ببين‌، شير قبيله‌ء‌ يهودا كه‌ از نسل‌ داود است‌، پيروز شده‌ است‌! او لياقت‌ دارد طومار و هفت‌ مهر آن‌ را بگشايد."

نگاه‌ كردم‌؛ اما به‌ جای شير، يک "بَرّه‌" ديدم‌ كه‌ در مقابل‌ تخت‌ و موجودات‌ زنده‌، و در ميان‌ بيست‌ و چهار رهبر ايستاده‌ است‌. بر روی بدن‌ او، زخمهايی به‌ چشم‌ می‌خورد كه‌ زمانی باعث‌ مرگش‌ شده‌ بود. او هفت‌ شاخ‌ و هفت‌ چشم‌ داشت‌ كه‌ همان‌ روح‌ هفتگانه‌ء‌ خداست‌ كه‌ به‌ تمام‌ نقاط‌ جهان‌ فرستاده‌ می‌شود.
آنگاه‌ برّه‌ نزديک آمد و طومار را از دست‌ راست‌ آنكه‌ بر تخت‌ نشسته‌ بود، گرفت‌.
وقتی طومار را گرفت‌، آن‌ بيست‌ و چهار رهبر در برابر او سجده‌ كردند. هر يک از آنان‌ يک چنگ‌ و كاسه‌های طلايی پر از بخور داشتند كه‌ دعاهای ايمانداران‌ است‌.
ايشان‌ برای او سرود جديدی می‌خواندند و می‌گفتند: "تو لياقت‌ داری كه‌ طومار را بگيری و مهرش‌ را باز كرده‌، آن‌ را بخوانی، زيرا جانت‌ را قربانی كردی و مردم‌ را از هر نژاد و زبان‌ و قوم‌ و قبيله‌ برای خدا خريدی،
10 و ايشان‌ را برای خدای ما كاهن‌ ساختی و به‌ سلطنت‌ رساندی؛ از اينرو بر زمين‌ سلطنت‌ خواهند كرد."

11 سپس‌ در رؤيا، ميليونها فرشته‌ را ديدم‌ كه‌ گرداگرد تخت‌ و موجودات‌ زنده‌ و رهبران‌ روحانی جمع‌ شده‌،
12 با صدای بلند اين‌ سرود را می‌خوانند: "برّه‌ء‌ خدا كه‌ جانش‌ را در راه‌ نجات‌ مردم‌ قربانی كرد، لياقت‌ دارد كه‌ صاحب‌ قدرت‌ و دولت‌، حكمت‌ و قوت‌، حرمت‌ و جلال‌ و بركت‌ باشد!"

13 آنگاه‌ صدای تمام‌ موجودات‌ آسمان‌ و زمين‌ و زير زمين‌ و درياها را شنيدم‌ كه‌ می‌سرودند و می‌گفتند: "ستايش‌ و حرمت‌، جلال‌ و قوت تا ابد از آنِ برّه‌ و آنكه‌ بر تخت‌ نشسته‌ است‌ باد!"

و آن‌ چهار موجود زنده‌ گفتند: "آمين‌!" و آن‌ بيست‌ و چهار رهبر سجده‌ كرده‌، او را پرستيدند.

Copyright information for FCB