Romans 11

رحمت‌ خدا بر قوم‌ اسرائيل‌

1حال‌، از شما می‌پرسم‌ كه‌ آيا خدا قوم‌ خود اسرائيل‌ را رها كرده‌ و ايشان‌ را ترک گفته‌ است‌؟ هرگز؛ به‌ هيچ‌ وجه‌ چنين‌ نيست‌! فراموش‌ نكنيد كه‌ من‌ خود، يهودی و از نسل‌ ابراهيم‌ و از طايفه‌ء بنيامين‌ هستم‌.
2نه‌، خدا قوم‌ خود را كه‌ از ابتدا برگزيده‌ بود، رد نكرده‌ است‌. آيا به‌ ياد داريد در كتاب‌ آسمانی، در ماجرای مربوط‌ به‌ الياس‌ نبی، چه‌ نوشته‌ شده‌ است‌؟ نوشته‌ شده‌ كه‌ او از قوم‌ اسرائيل‌ نزد خدا لب‌ به‌ شكايت‌ گشود و گفت‌ كه‌ ايشان‌ انبيای خدا را كشته‌ و قربانگاه‌های خدا را ويران‌ كرده‌اند. او می‌گفت‌ كه‌ در تمام‌ آن‌ سرزمين‌ فقط‌ خودش‌ باقی مانده‌ كه‌ خدا را می‌پرستد و می‌خواهند او را نيز از بين‌ ببرند.

4آيا به‌ خاطر داريد خدا به‌ او چه‌ جواب‌ داد؟ خدا فرمود: "نه‌، تنها تو نيستی كه‌ باقی مانده‌ای! بغير از تو هفت‌ هزارنفر ديگر هم‌ دارم‌ كه‌ هنوز مرا می‌پرستند و در مقابل‌ بتها زانو نزده‌اند!"

5امروز نيز همينطور است‌، به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ تمام‌ يهوديان‌ خدا را فراموش‌ نكرده‌اند. خدا در اثر رحمت‌ خود، عده‌ای را از ميان‌ آنان‌ برگزيده‌ است‌ تا نجات‌ دهد.
6بنابراين‌، اگر اين‌ نجات‌، همانطور كه‌ گفتيم‌، در اثر رحمت‌ خدا باشد، طبيعتاً ديگر به‌ سبب‌ اعمال‌ نيک آنان‌ نخواهد بود. زيرا اگر در اثر اعمال‌ نيک آنان‌ باشد، در اينصورت‌ نجات‌، ديگر هديه‌ء رايگان‌ خدا نخواهد بود؛ چون‌ اگر در قبال‌ آن‌، كاری انجام‌ شده‌ باشد، ديگر رايگان‌ بحساب‌ نخواهد آمد.

7پس‌ وضعيت‌ را به‌ اين‌ صورت‌ می‌توان‌ تشريح‌ كرد كه‌ يهوديانی كه‌ در پی دريافت‌ لطف‌ الهی‌ هستند، به‌ مقصود خود نرسيده‌اند. البته‌ عده‌ای از ايشان‌ موفق‌ شده‌اند، كه‌ آنها نيز جزو كسانی می‌باشند كه‌ خدا انتخاب‌ كرده‌ است‌؛ اما بقيه‌، قوه‌ء تشخيص‌ خود را از دست‌ داده‌اند.
8كتاب‌ آسمانی ما نيز به‌ همين‌ موضوع‌ اشاره‌ می‌كند و می‌فرمايد كه‌ خدا ايشان‌ را به‌ خواب‌ فرو برده‌ است‌، و چشمان‌ و گوشهايشان‌ را طوری بسته‌ است‌ كه‌ وقتی راجع‌ به‌ مسيح‌ با ايشان‌ سخن‌ می‌گوييم‌، چيزی درک نمی‌كنند! اين‌ وضع‌ تا به‌ امروز نيز ادامه‌ دارد.

9داود نبی نيز در اين‌ باره‌ چنين‌ گفته‌ است‌: "همان‌ بهتر كه‌ سفره‌ء رنگين‌ و نعمتهای ديگرشان‌ آنها را به‌ اشتباه‌ بيندازد تا تصور كنند كه‌ خدا از ايشان‌ راضی است‌. همان‌ بهتر كه‌ اين‌ بركات‌، برای آنان‌ همچون‌ دام‌ و تله‌ باشد و هلاكشان‌ كند، چون‌ سزايشان‌ همين‌ است‌.
10همان‌ بهتر كه‌ چشمانشان‌ تار شود تا نتوانند ببينند و پشتشان‌ همواره‌ زير بار سنگين‌ خم‌ بماند."

11آيا اين‌ به‌ آن‌ معناست‌ كه‌ برای قوم‌ خدا كه‌ منحرف‌ شده‌ و سقوط‌ كرده‌اند ديگر اميدی نيست‌؟ هرگز! هدف‌ خدا اين‌ بود كه‌ هديه‌ء نجات‌ خود را به‌ غيريهوديان‌ عطا كند تا از اين‌ راه‌ در يهوديان‌ غيرتی بوجود آيد و ايشان‌ نيز طالب‌ نجات‌ گردند.
12از آنجا كه‌ يهوديان‌ هديه‌ء نجات‌ خدا را نپذيرفتند و لغزيدند، هديه‌ء نجات‌ و بركات‌ غنی الهی در اختيار ساير مردم‌ دنيا قرار گرفت‌. حال‌، اگر يهوديان‌ هم‌ به‌ مسيح‌ ايمان‌ بياورند، چه‌ نعمت‌های بزرگتری نصيب‌ مردم‌ دنيا خواهد شد!

13اكنون‌ روی سخنم‌ با شما غيريهوديان‌ است‌. چنانكه‌ می‌دانيد خدا مرا بعنوان‌ رسول‌ خود برای خدمت‌ به‌ غيريهوديان‌ انتخاب‌ كرده‌ است‌. من‌ به‌ اين‌ موضوع‌ افتخار می‌كنم‌ و تا آنجا كه‌ بتوانم‌ آن‌ را به‌ يهوديان‌ يادآوری می‌نمايم‌،
14تا بلكه‌ وادارشان‌ كنم‌ طالب‌ همان‌ بركتی باشند كه‌ شما غيريهوديان‌ داريد و از اين‌ راه‌ باعث‌ نجات‌ برخی از ايشان‌ گردم‌.
15ای كاش‌ آنان‌ نيز به‌ مسيح‌ ايمان‌ آورند! وقتی خدا از ايشان‌ روی گرداند، معنايش‌ اين‌ بود كه‌ به‌ بقيه‌ء مردم‌ جهان‌ رو كرد تا نجات‌ را به‌ ايشان‌ عطا كند. پس‌ حال‌ اگر يهوديان‌ نيز بسوی مسيح‌ باز گردند، چه‌ پر شكوه‌ و عالی خواهد شد! مانند اين‌ خواهد بود كه‌ مردگان‌ به‌ زندگی بازگردند!
16از آنجا كه‌ ابراهيم‌ و ساير انبياء مردان‌ خدا هستند، فرزندانشان‌ نيز بايد همانطور باشند. زيرا اگر ريشه‌های درخت‌ مقدسند، شاخه‌ها نيز بايد مقدس‌ باشند.

17اما بعضی از شاخه‌های اين‌ درخت‌ كه‌ يهوديان‌ باشند بريده‌ شدند و بجای آنها، شاخه‌های زيتون‌ وحشی، يعنی شما غيريهوديان‌ پيوند زده‌ شديد. پس‌ اكنون‌ شما در آن‌ بركاتی كه‌ خدا به‌ ابراهيم‌ و فرزندانشان‌ وعده‌ داد شريک هستيد، همانگونه‌ كه‌ شاخه‌های پيوند شده‌، در شيره‌ و مواد غذايی درخت‌ اصلی شريک می‌شوند.

18اما بايد مواظب‌ باشيد كه‌ دچار غرور نشويد و به‌ اين‌ نباليد كه‌ بجای شاخه‌های بريده‌، قرار گرفته‌ايد. فراموش‌ نكنيد كه‌ ارزش‌ شما فقط‌ به‌ اين‌ است‌ كه‌ جزئی از درخت‌ هستيد. بلی، شما فقط‌ يک شاخه‌ايد، نه‌ ريشه‌.

19ممكن‌ است‌ بگوييد: "آن‌ شاخه‌ها بريده‌ شدند تا جايی برای من‌ باز شود. پس‌ خدا چقدر از من‌ راضی است‌!"

20درست‌ است‌. آن‌ شاخه‌ها يعنی يهوديان‌ به‌ اين‌ دليل‌ قطع‌ شدند كه‌ به‌ خدا ايمان‌ نداشتند؛ شما نيز فقط‌ به‌ اين‌ دليل‌ بجای آنها پيوند شديد كه‌ به‌ خدا ايمان‌ داشتيد. پس‌ مغرور نشويد، بلكه‌ از خدا بترسيد.
21زيرا اگر خدا بر شاخه‌های طبيعی درخت‌ رحم‌ نكرد، بر شما نيز رحم‌ نخواهد فرمود.

22پس‌ ببينيد خدا چقدر مهربان‌ و در عين‌ حال‌ سختگير است‌. او نسبت‌ به‌ نافرمانان‌ بسيار سختگير است‌. اما اگر شما در ايمان‌ و محبتی كه‌ به‌ او داريد، ثابت‌ بمانيد، نسبت‌ به‌ شما مهربان‌ خواهد بود. در غيراينصورت‌ شما نيز بريده‌ خواهيد شد.
23از طرف‌ ديگر، اگر يهوديان‌ از بی‌ايمانی دست‌ بكشند و بسوی خدا بازگردند، خدا ايشان‌ را مجدداً به‌ درخت‌ خود پيوند خواهد زد. بلی، او قادر است‌ اين‌ كار را انجام‌ دهد.
24خدا شما غيريهوديان‌ را كه‌ او را نمی‌شناختيد و مانند شاخه‌های درخت‌ زيتون‌ وحشی بوديد، چنين‌ محبت‌ كرده‌ و برخلاف‌ طبيعت‌، به‌ درخت‌ خوب‌ خودش‌ پيوند زده‌ است‌. پس‌ چقدر بيشتر، مايل‌ است‌ يهوديان‌ را كه‌ شاخه‌های طبيعی اين‌ درخت‌ هستند، به‌ جای اولشان‌ بازگرداند و در آنجا پيوند بزند!رحمت‌ خدا بر همه‌

25برادران‌ عزيز، می‌خواهم‌ شما از يک سرّ الهی آگاه‌ باشيد، تا دچار غرور نشويد. درست‌ است‌ كه‌ بعضی از يهوديان‌ درحال‌ حاضر برضد انجيل‌ عمل‌ می‌كنند؛ اما اين‌ حالت‌ فقط‌ تا زمانی ادامه‌ خواهد يافت‌ كه‌ آن‌ عده‌ از شما غيريهوديان‌ كه‌ خدا از ابتدا در نظر داشته‌ است‌، به‌ مسيح‌ ايمان‌ بياوريد.
26پس‌ از آن‌، تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ نجات‌ خواهند يافت‌. در همين‌ مورد، در كتاب‌ آسمانی چنين‌ آمده‌ است‌: "از شهر صهيون‌ نجات‌ دهنده‌ای ظاهر خواهد شد و يهوديان‌ را از بی‌دينی رهايی خواهد داد.
27در آن‌ زمان‌ من‌ طبق‌ وعده‌ء خود گناهان‌ ايشان‌ را پاک خواهم‌ نمود."

28اكنون‌ بسياری از يهوديان‌ دشمن‌ انجيل‌ مسيحند؛ اين‌ امر به‌ نفع‌ شما بوده‌ است‌، زيرا سبب‌ شد كه‌ خدا هديه‌ء نجات‌ خود را به‌ شما عطا كند. اما بهرحال‌، يهوديان‌ بخاطر وعده‌هايی كه‌ خدا به‌ ابراهيم‌ و اسحاق‌ و يعقوب‌ داد، مورد توجه‌ او هستند.
29زيرا وقتی خدا كسی را برگزيد و نعمتی به‌ او بخشيد، ديگر تصميمش‌ را تغيير نمی‌دهد. او هرگز وعده‌های خود را پس‌ نمی‌گيرد.
30زمانی شما نسبت‌ به‌ خدا ياغی بوديد؛ اما وقتی يهوديان‌ هديه‌ء خدا را رد كردند، او همان‌ هديه‌ را به‌ شما عطا كرد.
31درحال‌ حاضر يهوديان‌ ياغی‌اند؛ اما ايشان‌ نيز روزی از همان‌ مهربانی و رحمتی كه‌ خدا نسبت‌ به‌ شما دارد، برخوردار خواهند شد.
32زيرا خدا همه‌ را در گناه‌ به‌ حال‌ خود رها كرده‌ تا بتواند بر همه‌ يكسان‌ رحم‌ كند.

33وه‌ كه‌ چه‌ خدای پرجلالی داريم‌! حكمت‌ و دانش‌ و ثروت‌ او چه‌ عظيم‌ است‌! مشيت‌ و راه‌های او فوق‌ ادراک ماست‌!
34كيست‌ كه‌ بتواند فكر خداوند را درک كند؟ چه‌ كسی آنقدر داناست‌ كه‌ بتواند مشورتی به‌ خدا بدهد و يا او را راهنمايی كند؟
35چه‌ كسی می‌تواند هديه‌ای به‌ او تقديم‌ نمايد كه‌ قابل‌ او باشد و از او انتظار عوض‌ داشته‌ باشد؟
هر چه‌ هست‌ از خداست‌؛ وجود همه‌ چيز به‌ قدرت‌ او وابسته‌ است‌ و همه‌ چيز برای شكوه‌ و جلال‌ اوست‌. ستايش‌ بی‌پايان‌ بر او باد! آمين‌.

Copyright information for FCB