Romans 2

فقط‌ خدا می‌تواند بر گناهكاران‌ داوری كند

1شايد كسی پيش‌ خود فكر كند اين‌ مردم‌ چقدر پست‌ هستند كه‌ دست‌ به‌ چنين‌ كارهايی می‌زنند. اما كسی كه‌ چنين‌ فكر می‌كند، خودش‌ نيز بهتر از آنها نيست‌. هرگاه‌ كسی بگويد كه‌ اين‌ اشخاص‌ بدكار بايد مجازات‌ شوند، در حقيقت‌ خودش‌ را محكوم‌ می‌كند، چون‌ او نيز همان‌ گناهان‌ را مرتكب‌ می‌شود.
2اما می‌دانيم‌ كه‌ خدا هركسی را كه‌ مرتكب‌ چنين‌ اعمالی شود، عادلانه‌ و به‌ سختی مجازات‌ خواهد كرد.
3ای آدمی، آيا تصور می‌كنی كه‌ خدا ديگران‌ را برای اين‌ گناهان‌ مجازات‌ خواهد كرد، اما از گناهان‌ تو چشم‌پوشی خواهد نمود؟
4اگر خدا تابحال‌ نسبت‌ به‌ تو صبر و تحمل‌ نشان‌ داده‌ است‌، آيا اين‌ را نتيجهء‌ ضعف‌ او می‌دانی؟ آيا متوجه‌ نيستی كه‌ خدا در تمام‌ اين‌ مدت‌ كه‌ تو را مجازات‌ نكرده‌، در واقع‌ به‌ تو فرصت‌ داده‌ تا از گناهانت‌ دست‌ بكشی؟ بلی، مهربانی خدا برای اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ تو توبه‌ كنی.
5اگر دل‌ خودت‌ را سخت‌ كنی و توبه‌ نكنی برای خود مجازات‌ وحشتناكی فراهم‌ می‌آوری، زيرا بزودی روز خشم‌ و غضب‌ خدا فرا می‌رسد روزی كه‌ در آن‌ خدا تمام‌ مردم‌ جهان‌ را عادلانه‌ محكوم‌ خواهد كرد،
6و به‌ هركس‌ مطابق‌ كارهايش‌ پاداش‌ يا كيفر خواهد داد.
7او زندگی جاويد را به‌ كسانی می‌بخشد كه‌ با صبر و تحمل‌ آنچه‌ راست‌ است‌ به‌ عمل‌ می‌آورند و خواستار جلال‌ و بزرگی و بقايی هستند كه‌ خدا عطا می‌كند.
8اما آنانی را كه‌ با حقيقت‌ وجود خدا ضديت‌ می‌كنند و به‌ راه‌های گناه‌آلود خود می‌روند، بشدت‌ مجازات‌ خواهد كرد. بلی، ايشان‌ مورد خشم‌ و غضب‌ خدا واقع‌ خواهند شد.
9رنج‌ و عذاب‌ گريبانگير همهء‌ كسانی خواهد گرديد كه‌ گناه‌ می‌ورزند، از يهودی گرفته‌ تا غيريهودی.
10اما جلال‌ و سربلندی و آرامش‌ الهی نصيب‌ همه‌ء آنانی خواهد شد كه‌ از خدا اطاعت‌ می‌كنند، چه‌ يهودی و چه‌ غيريهودی،
11زيرا خدا تبعيض‌ قائل‌ نمی‌شود.

12خدا شخص‌ گناهكار را، هر كه‌ باشد، مجازات‌ خواهد كرد. بعنوان‌ مثال‌، مردم‌ وحشی و از همه‌ جا بی‌خبر كه‌ در جنگلها زندگی می‌كنند اگر مرتكب‌ گناه‌ شوند، خدا مجازاتشان‌ خواهد كرد، چون‌ ايشان‌ با اينكه‌ هيچگاه‌ كتاب‌ آسمانی و احكام‌ نوشته‌ شده‌ء خدا را نخوانده‌اند، اما در عمق‌ وجدانشان‌، خوب‌ را از بد تشخيص‌ می‌دهند. پس‌ در حقيقت‌ احكام‌ خدا در وجدانشان‌ نوشته‌ شده‌ است‌ و به‌ همين‌ دليل‌، وقتی كاری نيک انجام‌ می‌دهند، وجدانشان‌ آرام‌ می‌گيرد و هرگاه‌ عمل‌ بدی مرتكب‌ می‌شوند، وجدانشان‌ ايشان‌ را سرزنش‌ می‌كند. از طرف‌ ديگر، اشخاصی كه‌ دارای دين‌ و مذهب‌ هستند نيز اگر گناه‌ كنند، خدا مجازاتشان‌ خواهد كرد. چون‌ ايشان‌ با اينكه‌ دارای كتاب‌ آسمانی و احكام‌ نوشته‌ شده‌ء خدا هستند و آنها را می‌خوانند، اما از آنها اطاعت‌ نمی‌كنند. ايشان‌ راه‌ راست‌ را می‌دانند اما در آن‌ قدم‌ نمی‌زنند. بنابراين‌، بايد گفت‌ كه‌ دانستن‌ احكام‌ خدا سبب‌ نجات‌ نمی‌شود، بلكه‌ اجرای آنها.
16مسلماً آن‌ روز خواهد آمد كه‌ عيسی مسيح‌ به‌ حكم‌ خدا، افكار و انگيزه‌های مخفی همه‌ را مورد داوری قرار دهد. همه‌ء اينها، بخشی از نقشه‌ء عظيم‌ خداست‌ كه‌ من‌ اعلام‌ می‌كنم‌.داشتن‌ شريعت‌ كافی نيست‌، بايد مطابق‌ آن‌ زندگی كرد

17و اما شما يهوديان‌، تصور می‌كنيد كه‌ چون‌ خدا شريعت‌ و احكام‌ خود را به‌ شما عطا كرده‌ است‌، بنابراين‌ از شما خشنود است‌، و می‌باليد به‌ اينكه‌ برگزيدگان‌ خدا هستيد.
18شما اراده‌ و خواست‌ خدا را می‌دانيد و خوب‌ را از بد تشخيص‌ می‌دهيد، چون‌ احكام‌ او را از كودكی آموخته‌ايد،
19شما يقين‌ كامل‌ داريد كه‌ راه‌ خدا را بخوبی می‌شناسيد؛ به‌ همين‌ جهت‌ خود را راهنمای نابينايان‌ می‌دانيد، و خويشتن‌ را چراغهايی می‌پنداريد كه‌ راه‌ خدا را به‌ آنانی كه‌ در تاريكی گمراه‌ شده‌اند، نشان‌ می‌دهند.
20شما گمان‌ می‌كنيد كه‌ راهنمای مردم‌ نادان‌ هستيد و می‌توانيد امور الهی را حتی به‌ كودكان‌ نيز بياموزيد، زيرا تصور می‌كنيد احكام‌ خدا را كه‌ پر از معرفت‌ و راستی است‌، می‌دانيد.
21حال‌، شما كه‌ ديگران‌ را تعليم‌ می‌دهيد، چرا خودتان‌ نمی‌آموزيد؟ به‌ ديگران‌ می‌گوييد كه‌ دزدی نكنيد؛ آيا خودتان‌ دزدی نمی‌كنيد؟
22می‌گوييد كه‌ زنا كردن‌ گناه‌ است‌؛ آيا خودتان‌ زنا نمی‌كنيد؟ می‌گوييد كه‌ نبايد بت‌پرستی كرد؛ آيا خودتان‌ ماديات‌ را همچون‌ بت‌ نمی‌پرستيد؟
23شما به‌ داشتن‌ كتاب‌ آسمانی افتخار می‌كنيد؛ ولی آيا با زير پا گذاشتن‌ دستورات‌ آن‌، به‌ خدا توهين‌ نمی‌كنيد؛
24همانطور كه‌ كتاب‌ آسمانی می‌فرمايد: "مردم‌ دنيا بخاطر شما يهوديان‌، به‌ نام‌ خدا بی‌احترامی می‌كنند!"

25يهودی بودن‌ شما، درصورتی ارزش‌ دارد كه‌ از دستورات‌ خدا اطاعت‌ كنيد. در غير اينصورت‌، از بت‌پرستان‌ هم‌ بدتريد.
26زيرا اگر بت‌پرستان‌ احكام‌ خدا را اطاعت‌ كنند، آيا خدا تمام‌ امتيازات‌ و افتخاراتی را كه‌ قصد داشت‌ به‌ شما يهوديان‌ بدهد، به‌ ايشان‌ نخواهد داد؟ يقيناً خواهد داد.
27در اين‌ صورت‌ وضع‌ بت‌پرستان‌ نامختون‌ كه‌ احكام‌ خدا را اطاعت‌ می‌كنند، در پيشگاه‌ خدا از وضع‌ شما يهوديان‌ خيلی بهتر خواهد بود، زيرا شما باوجود اينكه‌ ختنه‌ شده‌ايد و صاحب‌ كتاب‌ آسمانی هستيد، باز احكام‌ خدا را اطاعت‌ نمی‌كنيد.

28فراموش‌ نكنيد كه‌ هر كه‌ پدر و مادرش‌ يهودی باشند و خود نيز ختنه‌ شده‌ باشد، يهودی نيست‌.
بلكه‌ يهودی واقعی كسی است‌ كه‌ دلش‌ در نظر خدا پاک باشد. زيرا ختنه‌ء بدنی، خدا را راضی نمی‌سازد؛ خدا از كسانی راضی و خشنود می‌شود كه‌ آرزوها و افكارشان‌ ختنه‌ و دگرگون‌ شده‌ باشد. هر كه‌ زندگی‌اش‌ به‌ اينصورت‌ تغيير يافته‌ باشد، اگر هم‌ شما او را تحسين‌ نكنيد، خدا او را تحسين‌ خواهد كرد.

Copyright information for FCB