Song of Solomon 2

من‌ گل‌ سرخ‌ "شارون‌" و سوسن‌ واديها هستم‌.

محبوب‌

آری، محبوبه‌ء من‌ در ميان‌ زنان‌ همچون‌ سوسنی است‌ در ميان‌ خارها.

محبوبه‌

محبوب‌ من‌ در ميان‌ مردان‌ مانند درخت‌ سيبی است‌ در ميان‌ درختان‌ جنگلی. در زير سايه‌اش‌ می‌نشينم‌، و ميوه‌اش‌ كامم‌ را شيرين‌ می‌سازد.
او مرا به‌ تالار ضيافتش‌ آورد و به‌ همه‌ نشان‌ داد كه‌ چقدر مرا دوست‌ دارد.
مرا با كشمش‌ تقويت‌ دهيد، و جانم‌ را با سيب‌ تازه‌ كنيد، زيرا من‌ از عشق‌ او بيمارم‌.

دست‌ چپ‌ او زير سر من‌ است‌ و دست‌ راستش‌ مرا در آغوش‌ می‌كشد.
ای دختران‌ اورشليم‌، شما را به‌ غزالها و آهوهای صحرا قسم‌ می‌دهم‌ كه‌ مزاحم‌ عشق‌ ما نشويد.

گوش‌ كنيد! اين‌ محبوب‌ من‌ است‌ كه‌ دوان‌ دوان‌ از كوه‌ها و تپه‌ها می‌آيد.
محبوب‌ من‌ همچون‌ غزال‌ و بچه‌ آهو است‌. او پشت‌ ديوار ما از پنجره‌ نگاه‌ می‌كند.

10 محبوبم‌ به‌ من‌ گفت‌: "ای محبوبه‌ء من‌، ای زيبای من‌، برخيز و بيا.
11 زمستان‌ گذشته‌ است‌. فصل‌ باران‌ تمام‌ شده‌ و رفته‌ است‌.
12 گلها شكفته‌ و زمان‌ نغمه‌ سرايی فرا رسيده‌ است‌. صدای پرندگان‌ در ولايت‌ ما به‌ گوش‌ می‌رسد.
13 برگ‌ درختان‌ سبز شده‌ و هوا از رايحه‌ء تاكهای نوشكفته‌، عطرآگين‌ گشته‌ است‌. ای محبوبه‌ء من‌، ای زيبای من‌، برخيز و بيا."

محبوب‌

14 ای كبوتر من‌ كه‌ در شكاف‌ صخره‌ها و پشت‌ سنگها پنهان‌ هستی، بگذار صدای شيرين‌ تو را بشنوم‌ و صورت‌ زيبايت‌ را ببينم‌.

15 روباهان‌ كوچک را كه‌ تاكستانها را خراب‌ می‌كنند بگيريد، چون‌ تاكستان‌ ما شكوفه‌ كرده‌ است‌.

محبوبه‌

16 محبوبم‌ از آن‌ من‌ است‌ و من‌ از آن‌ محبوبم‌. او گله‌ء خود را در ميان‌ سوسنها می‌چراند.
17 ای محبوب‌ من‌، پيش‌ از آنكه‌ روز تمام‌ شود و سايه‌ها بگريزند، نزد من‌ بيا؛ همچون‌ غزال‌ و بچه‌ آهو بر كوه‌های "باتر"، بسوی من‌ بشتاب‌.

Copyright information for FCB