Song of Solomon 6

دختران‌ اورشليم‌:

1ای زيباترين‌ زنان‌، محبوب‌ تو كجا رفته‌ است‌؟ بگو تا با هم‌ برويم‌ و او را پيدا كنيم‌.

محبوبه‌

محبوب‌ من‌ به‌ باغ‌ خود نزد درختان‌ معطر بلسان‌ رفته‌ است‌، تا گله‌اش‌ را بچراند و سوسنها بچيند.
3من‌ از آن‌ محبوب‌ خود هستم‌ و محبوبم‌ از آن‌ من‌ است‌. او گله‌ء خود را در ميان‌ سوسنها می‌چراند.

محبوب‌

4ای محبوبه‌ء من‌، تو همچون‌ سرزمين‌ ترصه‌ دوست‌ داشتنی هستی. تو مانند اورشليم‌، زيبا، و همچون‌ لشكری آراسته‌ برای جنگ‌، پرشكوه‌ هستی.
5نگاهت‌ را از من‌ برگردان‌، زيرا چشمانت‌ بر من‌ غالب‌ آمده‌اند. گيسوان‌ مواج‌ تو مانند گله‌ء بزهايی است‌ كه‌ از كوه‌ جلعاد سرازير می‌شوند.
6دندانهای صاف‌ و مرتب‌ تو به‌ سفيدی گوسفندانی هستند كه‌ به‌ تازگی شسته‌ شده‌ باشند.
7گونه‌هايت‌ از پشت‌ روبند تو همانند دو نيمه‌ء انار است‌.
8در ميان‌ شصت‌ ملكه‌ و هشتاد كنيز و هزاران‌ دوشيزه‌، كسی را مانند كبوتر خود بی‌عيب‌ نيافتم‌. او عزيز و يگانه‌ء مادرش‌ است‌. دوشيزگان‌ وقتی او را می‌بينند تحسينش‌ می‌كنند و ملكه‌ها و كنيزان‌ او را می‌ستايند.
10آنها می‌پرسند: "اين‌ كيست‌ كه‌ مثل‌ سپيده‌ء صبح‌ می‌درخشد و چون‌ ماه‌ زيبا و مثل‌ آفتاب‌ پاک و مانند ستارگان‌ پرشكوه‌ است‌؟"

11من‌ به‌ ميان‌ درختان‌ گردو رفتم‌ تا دره‌های سرسبز و برگهای تازه‌ء تاكها و شكوفه‌های درختان‌ انار را تماشا كنم‌.
12اما نفهميدم‌ چگونه‌ به‌ آنجا رسيدم‌، زيرا اشتياق‌ من‌ مرا چون‌ كسی كه‌ بر عرابه‌ء شاهزادگان‌ سوار است‌ به‌ پيش‌ می‌راند.

دختران‌ اورشليم‌

13برگرد، ای دختر "شولمی" برگرد. برگرد تا تو را تماشا كنيم‌.

محبوبه‌

چرا می‌خواهيد مرا تماشا كنيد چنانكه‌ گويی رقص‌ "محنايم‌" را تماشا می‌كنيد؟

Copyright information for FCB