Song of Solomon 8

محبوبه‌

ای كاش‌ تو برادر من‌ بودی. آنگاه‌ هرجا تو را می‌ديدم‌ می‌توانستم‌ تو را ببوسم‌، بدون‌ آنكه‌ رسوا شوم‌.
تو را به‌ خانه‌ء مادرم‌ می‌آوردم‌ تا در آنجا به‌ من‌ محبت‌ را بياموزی. در آنجا شراب‌ خوش‌ طعم‌ و عصاره‌ء انار خود را به‌ تو می‌دادم‌ تا بنوشی.
دست‌ چپ‌ تو زير سر من‌ می‌بود و دست‌ راستت‌ مرا در آغوش‌ می‌كشيد.
ای دختران‌ اورشليم‌، شما را قسم‌ می‌دهم‌ كه‌ مزاحم‌ عشق‌ ما نشويد.

دختران‌ اورشليم‌

اين‌ كيست‌ كه‌ بر محبوب‌ خود تكيه‌ كرده‌ و از صحرا می‌آيد؟

محبوب‌

در زير آن‌ درخت‌ سيب‌، جايی كه‌ از مادر زاده‌ شدی، من‌ محبت‌ را در دلت‌ بيدار كردم‌.

محبوبه‌

محبت‌ مرا در دل‌ خود مهر كن‌ و مرا چون‌ حلقه‌ء طلا بر بازويت‌ ببند تا هميشه‌ با تو باشم‌. محبت‌ مانند مرگ‌ قدرتمند است‌ و شعله‌اش‌ همچون‌ شعله‌های‌ پرقدرت‌ آتش‌ با بی‌رحمی می‌سوزاند و نابود می‌كند.
آبهای بسيار نمی‌توانند شعله‌ء محبت‌ را خاموش‌ كنند و سيلابها قادر نيستند آن‌ را فرو نشانند. هر كه‌ بكوشد با ثروتش‌ محبت‌ را بچنگ‌ آورد، جز خفت‌ و خواری چيزی عايدش‌ نخواهد شد.

دختران‌ اورشليم‌:

خواهر كوچكی داريم‌ كه‌ سينه‌هايش‌ هنوز بزرگ‌ نشده‌اند. اگر كسی به‌ خواستگاری او بيايد چه‌ خواهيم‌ كرد؟
اگر او ديوار می‌بود بر او برجهای نقره‌ می‌ساختيم‌ و اگر در می‌بود با روكشی از چوب‌ سرو او را می‌پوشانديم‌.

محبوبه‌

10 من‌ ديوارم‌ و سينه‌هايم‌ برجهای آن‌. من‌ دل‌ از محبوب‌ خود ربوده‌ام‌.

11 سليمان‌ در بعل‌ هامون‌ تاكستانی داشت‌ و آن‌ را به‌ كشاورزان‌ اجاره‌ داد كه‌ هر يک‌، هزار سكه‌ به‌ او بدهند.
12 اما ای سليمان‌، من‌ تاكستان‌ خود را به‌ تو می‌دهم‌، هزار سكه‌ء آن‌ مال‌ توست‌ و دويست‌ سكه‌ مال‌ كسانی كه‌ از آن‌ نگهداری می‌كنند.

محبوب‌

13 ای محبوبه‌ء من‌، بگذار صدايت‌ را از باغ‌ بشنوم‌، دوستانم‌ منتظرند تا صدايت‌ را بشنوند.

محبوبه‌

نزد من‌ بيا ای محبوب‌ من‌، همچون‌ غزال‌ و بچه‌ آهو بر كوه‌های عطرآگين‌، بسوی من‌ بيا.

Copyright information for FCB