1 Corinthians 12

عطایای روحانی

1اما درباره عطایای روحانی، ای برادران نمی خواهم شما بی‌خبر باشید.
2می دانید هنگامی که امت‌ها می‌بودید، به سوی بتهای گنگ برده می‌شدید بطوری که شما رامی بردند.
3پس شما را خبر می‌دهم که هرکه متکلم به روح خدا باشد، عیسی را اناتیمانمی گوید و احدی جزیه روح‌القدس عیسی راخداوند نمی تواند گفت.

4و نعمتها انواع است ولی روح همان.
5وخدمتها انواع است اما خداوند همان.
6و عملهاانواع است لکن همان خدا همه را در همه عمل می‌کند.
7ولی هرکس را ظهور روح بجهت منفعت عطا می‌شود.
8زیرا یکی را بوساطت روح، کلام حکمت داده می‌شود و دیگری را کلام علم، بحسب همان روح.
9و یکی را ایمان به همان روح و دیگری را نعمتهای شفا دادن به همان روح.
10و یکی را قوت معجزات ودیگری را نبوت و یکی را تمییز ارواح و دیگری را اقسام زبانها و دیگری را ترجمه زبانها.

یک بدن و اعضای متعدد

11لکن در جمیع اینها همان یک روح فاعل است که هرکس را فرد بحسب اراده خود تقسیم می‌کند.

12زیرا چنانکه بدن یک است و اعضای متعدددارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است یکتن می‌باشد، همچنین مسیح نیز می‌باشد.
13زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمیدیافتم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم.
14زیرابدن یک عضو نیست بلکه بسیار است.
15اگر پاگوید چونکه دست نیستم از بدن نمی باشم، آیابدین سبب از بدن نیست؟
16و اگر گوش گویدچونکه چشم نیم از بدن نیستم، آیا بدین سبب ازبدن نیست؟
17اگر تمام بدن چشم بودی، کجامی بود شنیدن و اگر همه شنیدن بودی کجا می‌بودبوییدن؟
18لکن الحال خدا هریک از اعضا را دربدن نهاد برحسب اراده خود.
19و اگر همه یک عضو بودی بدن کجا می‌بود؟
20اما الان اعضابسیار است لیکن بدن یک.
21و چشم دست رانمی تواند گفت که محتاج تو نیستم یا سر پایها رانیز که احتیاج به شما ندارم.
22بلکه علاوه بر این، آن اعضای بدن که ضعیفتر می‌نمایند، لازم ترمی باشند.
23و آنها را که پست‌تر اجزای بدن می‌پندارم، عزیزتر می‌داریم و اجزای قبیح ماجمال افضل دارد.
24لکن اعضای جمیله ما رااحتیاجی نیست، بلکه خدا بدن را مرتب ساخت بقسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد،
25تا که جدایی در بدن نیفتد، بلکه اعضا به برابری در فکریکدیگر باشند.
26و اگر یک عضو دردمند گردد، سایر اعضا با آن همدرد باشند و اگر عضوی عزت یابد، باقی اعضا با او به خوشی آیند.

27اما شما بدن مسیح هستید و فرد اعضای آن می‌باشید.
28و خدا قرارداد بعضی را درکلیسا: اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان، بعدقوات، پس نعمتهای شفا دادن و اعانات و تدابیر واقسام زبانها.
29آیا همه رسول هستند، یا همه انبیا، یا همه معلمان، یا همه قوات؟
30یا همه نعمتهای شفا دارند، یا همه به زبانها متکلم هستند، یا همه ترجمه می‌کنند؟
31لکن نعمتهای بهتر را به غیرت بطلبید و طریق افضلتر نیز به شمانشان می‌دهم.

Copyright information for FarsiOPV