1 Timothy 2

درباره عبادات

پس از همه‌چیز اول، سفارش می‌کنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها رابرای جمیع مردم به‌جا آورند؛
بجهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب تا به آرامی و استراحت و با کمال دینداری و وقار، عمر خود را بسر بریم.
زیرا که این نیکو و پسندیده است، در حضورنجات‌دهنده ما خدا
که می‌خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند.
زیراخدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد،
که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی درزمان معین.
و برای این، من واعظ و رسول ومعلم امتها در ایمان و راستی مقرر شدم. در مسیح راست می‌گویم و دروغ نی.

پس آرزوی این دارم که مردان، دست های مقدس را بدون غیظ و جدال برافراخته، در هر جادعا کنند.
و همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز نه به زلفها و طلا ومروارید و رخت گرانبها؛
10 بلکه چنانکه زنانی رامی شاید که دعوای دینداری می‌کنند به اعمال صالحه.
11 زن با سکوت، به‌کمال اطاعت تعلیم گیرد.
12 و زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یابر شوهر مسلط شود بلکه در سکوت بماند.
13 زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا.
14 وآدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده، درتقصیر گرفتار شد.
15 اما به زاییدن رستگارخواهد شد، اگر در ایمان و محبت و قدوسیت وتقوا ثابت بمانند.

Copyright information for FarsiOPV