1 Timothy 4

نصایح مختلف

1و لیکن روح صریح می‌گوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته، به ارواح مضل و تعالیم شیاطین اصغا خواهند نمود،
2به ریاکاری دروغگویان که ضمایر خود را داغ کرده‌اند؛
3که از مزاوجت منع می‌کنند و حکم می‌نمایند به احتراز از خوراک هایی که خدا آفریدبرای مومنین و عارفین حق تا آنها را به شکرگزاری بخورند.
4زیرا که هر مخلوق خدا نیکو است وهیچ‌چیز را رد نباید کرد، اگر به شکرگزاری پذیرند،
5زیرا که از کلام خدا و دعا تقدیس می‌شود.

6اگر این امور را به برادران بسپاری، خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود، تربیت یافته درکلام ایمان و تعلیم خوب که پیروی آن راکرده‌ای.
7لیکن از افسانه های حرام عجوزهااحتراز نما و در دینداری ریاضت بکش.
8که ریاضت بدنی اندک فایده‌ای دارد، لیکن دینداری برای هر چیز مفید است که وعده زندگی حال وآینده را دارد.

9این سخن امین است و لایق قبول تام،
10زیراکه برای این زحمت و بی‌احترامی می‌کشیم، زیراامید داریم به خدای زنده که جمیع مردمان علی الخصوص مومنین را نجات‌دهنده است.

11این امور را حکم و تعلیم فرما.
12هیچ‌کس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه مومنین را درکلام و سیرت و محبت و ایمان و عصمت، نمونه باش.
13تا مادامی که نه آیم، خود را به قرائت ونصیحت و تعلیم بسپار.
14زنهار از آن کرامتی که در تو است که بوسیله نبوت با نهادن دستهای کشیشان به تو داده شد، بی‌اعتنایی منما.
15در این امور تامل نما و در اینها راسخ باش تا ترقی تو برهمه ظاهر شود.
16خویشتن را و تعلیم را احتیاطکن و در این امور قائم باش که هرگاه چنین کنی، خویشتن را و شنوندگان خویش را نیز نجات خواهی داد.

Copyright information for FarsiOPV