1 Timothy 2

درباره عبادات

1پس از همه‌چیز اول، سفارش می‌کنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها رابرای جمیع مردم به‌جا آورند؛
2بجهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب تا به آرامی و استراحت و با کمال دینداری و وقار، عمر خود را بسر بریم.
3زیرا که این نیکو و پسندیده است، در حضورنجات‌دهنده ما خدا
4که می‌خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند.
5زیراخدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد،
6که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی درزمان معین.
7و برای این، من واعظ و رسول ومعلم امتها در ایمان و راستی مقرر شدم. در مسیح راست می‌گویم و دروغ نی.

8پس آرزوی این دارم که مردان، دست های مقدس را بدون غیظ و جدال برافراخته، در هر جادعا کنند.
9و همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز نه به زلفها و طلا ومروارید و رخت گرانبها؛
10بلکه چنانکه زنانی رامی شاید که دعوای دینداری می‌کنند به اعمال صالحه.
11زن با سکوت، به‌کمال اطاعت تعلیم گیرد.
12و زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یابر شوهر مسلط شود بلکه در سکوت بماند.
13زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا.
14وآدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده، درتقصیر گرفتار شد.
15اما به زاییدن رستگارخواهد شد، اگر در ایمان و محبت و قدوسیت وتقوا ثابت بمانند.

Copyright information for FarsiOPV