Genesis 36

نسل عیسو

و پیدایش عیسو که ادوم باشد، این است:
عیسو زنان خود را از دختران کنعانیان گرفت: یعنی عاده دختر ایلون حتی، واهولیبامه دختر عنی، دختر صبعون حوی،
وبسمه دختر اسماعیل، خواهر نبایوت.
و عاده، الیفاز را برای عیسو زایید، و بسمه، رعوئیل رابزاد،
و اهولیبامه یعوش، و یعلام و قورح رازایید. اینانند پسران عیسو که برای وی در زمین کنعان متولد شدند.
پس عیسو زنان و پسران ودختران و جمیع اهل بیت، و مواشی و همه حیوانات، و تمامی اندوخته خود را که در زمین کنعان اندوخته بود، گرفته، از نزد برادر خودیعقوب به زمین دیگر رفت.
زیرا که اموال ایشان زیاده بود از آنکه با هم سکونت کنند. و زمین غربت ایشان بسبب مواشی ایشان گنجایش ایشان نداشت.
و عیسو در جبل سعیر ساکن شد. وعیسو همان ادوم است.

و این است پیدایش عیسو پدر ادوم در جبل سعیر:
10 اینست نامهای پسران عیسو: الیفاز پسرعاده، زن عیسو، و رعوئیل، پسر بسمه، زن عیسو.
11 و بنی الیفاز: تیمان و اومار و صفوا و جعتام وقناز بودند.
12 و تمناع، کنیز الیفاز، پسر عیسوبود. وی عمالیق را برای الیفاز زایید. اینانندپسران عاده زن عیسو.
13 و اینانند پسران رعوئیل: نحت و زارع و شمه و مزه. اینانند پسران بسمه زن عیسو.
14 و اینانند پسران اهولیبامه دختر عنی، دختر صبعون، زن عیسو که یعوش ویعلام و قورح را برای عیسو زایید.

15 اینانند امرای بنی عیسو: پسران الیفازنخست زاده عیسو، یعنی امیر تیمان و امیر اومار وامیر صفوا و امیر قناز،
16 و امیر قورح و امیرجعتام و امیر عمالیق. اینانند امرای الیفاز در زمین ادوم. اینانند پسران عاده.

17 و اینان پسران رعوئیل بن عیسو می‌باشند: امیر نحت و امیر زارح و امیر شمه و امیر مزه. اینهاامرای رعوئیل در زمین ادوم بودند. اینانند پسران بسمه زن عیسو.

18 و اینانند بنی اهولیبامه زن عیسو: امیریعوش و امیر یعلام و امیر قورح. اینها امرای اهولیبامه دختر عنی، زن عیسو می‌باشند.
19 اینانند پسران عیسو که ادوم باشد و اینهاامرای ایشان می‌باشند.

20 و اینانند پسران سعیر حوری که ساکن آن زمین بودند، یعنی: لوطان و شوبال و صبعون وعنی،
21 و دیشون و ایصر و دیشان. اینانند امرای حوریان و پسران سعیر در زمین ادوم.

22 و پسران لوطان: حوری و هیمام بودند وخواهر لوطان تمناع، بود.
23 و اینانند پسران شوبال: علوان و منحت و عیبال و شفو و اونام.
24 و اینانند بنی صبعون: ایه و عنی. همین عنی است که چشمه های آب گرم را در صحرا پیدانمود، هنگامی که الاغهای پدر خود، صبعون رامی چرانید.
25 و اینانند اولاد عنی: دیشون واهولیبامه دختر عنی.
26 و اینانند پسران دیشان: حمدان و اشبان و بتران و کران.
27 و اینانند پسران ایصر: بلهان و زعوان و عقان.
28 اینانند پسران دیشان: عوص و اران.

29 اینها امرای حوریانند: امیر لوطان و امیرشوبال و امیر صبعون و امیر عنی،

پادشاهان ادوم

30 امیر دیشون و امیر ایصر و امیر دیشان. اینها امرای حوریانند به حسب امرای ایشان در زمین سعیر.

31 و اینانند پادشاهانی که در زمین ادوم سلطنت کردند، قبل از آنکه پادشاهی بربنی‌اسرائیل سلطنت کند:
32 و بالع بن بعور درادوم پادشاهی کرد، و نام شهر او دینهابه بود.
33 وبالع مرد، و در جایش یوباب بن زارح از بصره سلطنت کرد.
34 و یوباب مرد، و در جایش حوشام از زمین تیمانی پادشاهی کرد.
35 وحوشام مرد، و در جایش هداد بن بداد، که درصحرای موآب، مدیان را شکست داد، پادشاهی کرد، و نام شهر او عویت بود.
36 و هداد مرد، و درجایش سمله از مسریقه پادشاهی نمود.
37 وسمله مرد، و شاول از رحوبوت نهر در جایش پادشاهی کرد.
38 و شاول مرد، و در جایش بعل حانان بن عکبور سلطنت کرد.
39 و بعل حانان بن عکبور مرد، و در جایش، هدار پادشاهی کرد. ونام شهرش فاعو بود، و زنش مسمی به مهیطبئیل دختر مطرد، دختر می‌ذاهب بود.

40 و اینست نامهای امرای عیسو، حسب قبائل ایشان و اماکن و نامهای ایشان: امیر تمناع وامیر علوه و امیر یتیت،
41 و امیر اهولیبامه و امیرایله و امیر فینون،
42 و امیر قناز و امیرتیمان و امیرمبصار،
43 و امیر مجدیئیل و امیر عیرام. اینان امرای ادومند، حسب مساکن ایشان در زمین ملک ایشان. همان عیسو پدر ادوم است.

Copyright information for FarsiOPV