Genesis 7

طوفان نوح

1و خداوند به نوح گفت: «تو و تمامی اهل خانه ات به کشتی در آیید، زیرا تو را در این عصر به حضور خود عادل دیدم.
2و از همه بهایم پاک، هفت هفت، نر و ماده با خود بگیر، و از بهایم ناپاک، دودو، نر و ماده،
3و از پرندگان آسمان نیزهفت هفت، نر و ماده را، تا نسلی بر روی تمام زمین نگاه داری.
4زیرا که من بعد از هفت روزدیگر، چهل روز و چهل شب باران می‌بارانم، وهر موجودی را که ساخته‌ام، از روی زمین محومی سازم.»

5پس نوح موافق آنچه خداوند او را امرفرموده بود، عمل نمود.
6و نوح ششصد ساله بود، چون طوفان آب بر زمین آمد.
7و نوح وپسرانش و زنش و زنان پسرانش با وی از آب طوفان به کشتی در‌آمدند.
8از بهایم پاک و ازبهایم ناپاک، و از پرندگان و از همه حشرات زمین،
9دودو، نر و ماده، نزد نوح به کشتی در‌آمدند، چنانکه خدا نوح را امر کرده بود.
10و واقع شدبعد از هفت روز که آب طوفان بر زمین آمد.

11و در سال ششصد از زندگانی نوح، در روزهفدهم از ماه دوم، در همان روز جمیع چشمه های لجه عظیم شکافته شد، و روزنهای آسمان گشوده.
12و باران، چهل روز و چهل شب بر روی زمین می‌بارید.
13در همان روز نوح وپسرانش، سام و حام و یافث، و زوجه نوح و سه زوجه پسرانش، با ایشان داخل کشتی شدند.
14ایشان و همه حیوانات به اجناس آنها، و همه بهایم به اجناس آنها، و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند به اجناس آنها، و همه پرندگان به اجناس آنها، همه مرغان و همه بالداران.
15دودواز هر ذی جسدی که روح حیات دارد، نزد نوح به کشتی در‌آمدند.
16و آنهایی که آمدند نر و ماده از هر ذی جسد آمدند، چنانکه خدا وی را امرفرموده بود. و خداوند در را از عقب او بست.

17و طوفان چهل روز بر زمین می‌آمد، و آب همی افزود و کشتی را برداشت که از زمین بلندشد.
18و آب غلبه یافته، بر زمین همی افزود، وکشتی بر سطح آب می‌رفت.
19و آب بر زمین زیاد و زیاد غلبه یافت، تا آنکه همه کوههای بلندکه زیر تمامی آسمانها بود، مستور شد.
20پانزده ذراع بالاتر آب غلبه یافت و کوهها مستور گردید.
21و هر ذی جسدی که بر زمین حرکت می‌کرد، ازپرندگان و بهایم و حیوانات و کل حشرات خزنده بر زمین، و جمیع آدمیان، مردند.
22هرکه دم روح حیات در بینی او بود، از هر‌که در خشکی بود، مرد.
23و خدا محو کرد هر موجودی را که برروی زمین بود، از آدمیان و بهایم و حشرات وپرندگان آسمان، پس از زمین محو شدند. و نوح باآنچه همراه وی در کشتی بود فقط باقی ماند.
24وآب بر زمین صد و پنجاه روز غلبه می‌یافت.

Copyright information for FarsiOPV