Job 22

الیفاز

پس الیفاز تیمانی در جواب گفت:
«آیا مرد به خدا فایده برساند؟ البته مرد دانا برای خویشتن مفید است.
آیا اگر توعادل باشی، برای قادر مطلق خوشی رخ می‌نماید؟ یا اگر طریق خود را راست سازی، او رافایده می‌شود؟
آیا به‌سبب ترس تو، تو را توبیخ می‌نماید؟ یا با تو به محاکمه داخل خواهد شد؟
آیا شرارت تو عظیم نیست و عصیان تو بی‌انتهانی،
چونکه از برادران خود بی‌سبب گرو گرفتی و لباس برهنگان را کندی،
به تشنگان آب ننوشانیدی، و از گرسنگان نان دریغ داشتی؟
امامرد جبار، زمین از آن او می‌باشد و مرد عالیجاه، در آن ساکن می‌شود.
بیوه‌زنان را تهی‌دست رد نمودی، و بازوهای یتیمان شکسته گردید.
10 بنابراین دامها تو را احاطه می‌نماید و ترس، ناگهان تو را مضطرب می‌سازد.
11 یا تاریکی که آن را نمی بینی و سیلابها تو را می‌پوشاند.
12 آیاخدا مثل آسمانها بلند نیست؟ و سر ستارگان رابنگر چگونه عالی هستند.
13 و تو می‌گویی خداچه می‌داند و آیا از تاریکی غلیظ داوری تواندنمود؟
14 ابرها ستر اوست پس نمی بیند، و بردایره افلاک می‌خرامد.
15 آیا طریق قدما را نشان کردی که مردمان شریر در آن سلوک نمودند،
16 که قبل از زمان خود ربوده شدند، و اساس آنهامثل نهر ریخته شد
17 که به خدا گفتند: از ما دورشو و قادر مطلق برای ما چه تواند کرد؟
18 و حال آنگاه او خانه های ایشان را از چیزهای نیکو پرساخت. پس مشورت شریران از من دور شود.

19 «عادلان چون آن را بینند، شادی خواهندنمود و بی‌گناهان بر ایشان استهزا خواهند کرد.
20 آیا مقاومت کنندگان ما منقطع نشدند؟ و آتش بقیه ایشان را نسوزانید؟
21 پس حال با او انس بگیر و سالم باش. و به این منوال نیکویی به توخواهد رسید.
22 تعلیم را از دهانش قبول نما، وکلمات او را در دل خود بنه.
23 اگر به قادرمطلق بازگشت نمایی، بنا خواهی شد. و اگر شرارت رااز خیمه خود دور نمایی
24 و اگر گنج خود را درخاک و طلای اوفیر را در سنگهای نهرهابگذاری،
25 آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود،
26 زیرا در آنوقت ازقادر مطلق تلذذ خواهی یافت، و روی خود را به طرف خدا برخواهی افراشت.
27 نزد او دعاخواهی کرد و او تو را اجابت خواهد نمود، و نذرهای خود را ادا خواهی ساخت.
28 امری راجزم خواهی نمود و برایت برقرار خواهد شد، وروشنایی بر راههایت خواهد تابید.
29 وقتی که ذلیل شوند، خواهی گفت: رفعت باشد، و فروتنان را نجات خواهد داد.
30 کسی را که بی‌گناه نباشدخواهد رهانید، و به پاکی دستهای تو رهانیده خواهد شد.»

Copyright information for FarsiOPV