Job 25

بلدد

پس بلدد شوحی در جواب گفت:
«سلطنت و هیبت از آن اوست وسلامتی را در مکان های بلند خود ایجاد می‌کند.
آیا افواج او شمرده می‌شود و کیست که نور اوبر وی طلوع نمی کند؟
پس انسان چگونه نزد خدا عادل شمرده شود؟ و کسی‌که از زن زاییده شود، چگونه پاک باشد؟
اینک ماه نیز روشنایی ندارد و ستارگان در نظر او پاک نیستند.
پس چندمرتبه زیاده انسان که مثل خزنده زمین و بنی آدم که مثل کرم می‌باشد.»

Copyright information for FarsiOPV