Job 25

بلدد

1پس بلدد شوحی در جواب گفت:
2«سلطنت و هیبت از آن اوست وسلامتی را در مکان های بلند خود ایجاد می‌کند.
3آیا افواج او شمرده می‌شود و کیست که نور اوبر وی طلوع نمی کند؟
4پس انسان چگونه نزد خدا عادل شمرده شود؟ و کسی‌که از زن زاییده شود، چگونه پاک باشد؟
5اینک ماه نیز روشنایی ندارد و ستارگان در نظر او پاک نیستند.
6پس چندمرتبه زیاده انسان که مثل خزنده زمین و بنی آدم که مثل کرم می‌باشد.»

Copyright information for FarsiOPV