Numbers 33

کوچ قوم اسرائیل

این است منازل بنی‌اسرائیل که از زمین مصر با افواج خود زیردست موسی وهارون کوچ کردند.
و موسی به فرمان خداوندسفرهای ایشان را برحسب منازل ایشان نوشت، واین است منازل و مراحل ایشان:
پس در ماه اول از رعمسیس، در روز پانزدهم از ماه اول کوچ کردند، و در فردای بعد از فصح بنی‌اسرائیل درنظر تمامی مصریان با دست بلند بیرون رفتند.
ومصریان همه نخست زادگان خود را که خداوند ازایشان کشته بود دفن می‌کردند، و یهوه بر خدایان ایشان قصاص نموده بود.

و بنی‌اسرائیل از رعمسیس کوچ کرده، درسکوت فرود آمدند.
و از سکوت کوچ کرده، درایتام که به کنار بیابان است، فرود آمدند.
و ازایتام کوچ کرده، به سوی فم الحیروت که در مقابل بعل صفون است، برگشتند، و پیش مجدل فرودآمدند.
و از مقابل حیروت کوچ کرده، از میان دریا به بیابان عبور کردند و در بیابان ایتام سفر سه روزه کرده، در ماره فرود آمدند.
و از ماره کوچ کرده، به ایلیم رسیدند و در ایلیم دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود، و در آنجا فرودآمدند.
10 و از ایلیم کوچ کرده، نزد بحر قلزم فرود آمدند.
11 و از بحر قلزم کوچ کرده، در بیابان سین فرود آمدند.
12 و از بیابان سین کوچ کرده، دردفقه فرود آمدند.
13 و از دفقه کوچ کرده، درالوش فرود آمدند.
14 و از الوش کوچ کرده، دررفیدیم فرود آمدند و در آنجا آب نبود که قوم بنوشند.
15 و از رفیدیم کوچ کرده، در بیابان سینافرود آمدند.
16 و از بیابان سینا کوچ کرده، درقبروت هتاوه فرود آمدند.
17 و از قبروت هتاوه کوچ کرده، در حصیروت فرود آمدند.
18 و ازحصیروت کوچ کرده، در رتمه فرود آمدند.
19 واز رتمه کوچ کرده، و در رمون فارص فرود آمدند.
20 و از رمون فارص کوچ کرده، در لبنه فرودآمدند.
21 و از لبنه کوچ کرده، در رسه فرودآمدند.
22 و از رسه کوچ کرده، در قهیلاته فرودآمدند.
23 و از قهیلاته کوچ کرده، در جبل شافر فرود آمدند.
24 و از جبل شافر کوچ کرده، درحراده فرود آمدند.
25 و از حراده کوچ کرده، درمقهیلوت فرود آمدند.
26 و از مقهیلوت کوچ کرده، در تاحت فرود آمدند.
27 و از تاحت کوچ کرده، در تارح فرود آمدند.
28 و از تارح کوچ کرده، در متقه فرود آمدند.
29 و از متقه کوچ کرده، در حشمونه فرود آمدند.
30 و از حشمونه کوچ کرده، در مسیروت فرود آمدند.
31 و از مسیروت کوچ کرده، در بنی یعقان فرود آمدند.
32 و ازبنی یعقان کوچ کرده، در حورالجدجاد فرودآمدند.
33 و از حورالجدجاد کوچ کرده، دریطبات فرود آمدند.
34 و از یطبات کوچ کرده، درعبرونه فرود آمدند.
35 و از عبرونه کوچ کرده، درعصیون جابر فرود آمدند.
36 و از عصیون جابرکوچ کرده، در بیابان صین که قادش باشد، فرودآمدند.
37 و از قادش کوچ کرده، در جبل هور درسرحد زمین ادوم فرود آمدند.

38 هارون کاهن برحسب فرمان خداوند به جبل هور برآمده، در سال چهلم خروج بنی‌اسرائیل از زمین مصر، در روز اول ماه پنجم وفات یافت.
39 و هارون صد و بیست و سه ساله بود که در جبل هور مرد.

40 و ملک عراد کنعانی که در جنوب زمین کنعان ساکن بود از آمدن بنی‌اسرائیل اطلاع یافت.

41 پس از جبل هور کوچ کرده، در صلمونه فرود آمدند.
42 و از صلمونه کوچ کرده در فونون فرود آمدند
43 و از فونون کوچ کرده، در اوبوت فرود آمدند.
44 و از اوبوت کوچ کرده، درعیی عباریم در حدود موآب فرود آمدند.
45 و از عییم کوچ کرده، در دیبون جاد فرود آمدند.
46 واز دیبون جاد کوچ کرده، در علمون دبلاتایم فرودآمدند.
47 و از علمون دبلاتایم کوچ کرده، درکوههای عباریم در مقابل نبو فرود آمدند.
48 و ازکوههای عباریم کوچ کرده، در عربات موآب نزداردن در مقابل اریحا فرود آمدند.
49 پس نزد اردن از بیت یشیموت تا آبل شطیم در عربات موآب اردو زدند.

50 و خداوند موسی را در عربات مواب نزداردن، در مقابل اریحا خطاب کرده، گفت:
51 «بنی‌اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: چون شما از اردن به زمین کنعان عبور کنید،
52 جمیع ساکنان زمین را از پیش روی خوداخراج نمایید، و تمامی صورتهای ایشان راخراب کنید، و تمامی بتهای ریخته شده ایشان رابشکنید، و همه مکانهای بلند ایشان را منهدم سازید.
53 و زمین را به تصرف آورده، در آن ساکن شوید، زیرا که آن زمین را به شما دادم تا مالک آن باشید.
54 و زمین را به حسب قبایل خود به قرعه تقسیم کنید، برای کثیر، نصیب او را کثیر بدهید، وبرای قلیل، نصیب او را قلیل بدهید، جایی که قرعه برای هر کس برآید از آن او باشد برحسب اسباط آبای شما آن را تقسیم نمایید.
55 و اگرساکنان زمین را از پیش روی خود اخراج ننماییدکسانی را که از ایشان باقی می‌گذارید در چشمان شما خار خواهند بود، و در پهلوهای شما تیغ وشما را در زمینی که در آن ساکن شوید، خواهندرنجانید.
56 و به همان طوری که قصد نمودم که با ایشان رفتار نمایم، با شما رفتار خواهم نمود.»

Copyright information for FarsiOPV