Proverbs 1

مقدمه کتاب

1امثال سلیمان بن داود پادشاه اسرائیل
2به جهت دانستن حکمت و عدل، و برای فهمیدن کلمات فطانت.
3به جهت اکتساب ادب معرفت آمیز، و عدالت و انصاف و استقامت.
4تاساده دلان را زیرکی بخشد، و جوانان را معرفت وتمیز.
5تا مرد حکیم بشنود و علم را بیفزاید. ومرد فهیم تدابیر را تحصیل نماید.
6تا امثال وکنایات را بفهمند، کلمات حکیمان و غوامض ایشان را.

هشدار علیه وسوسه

7ترس یهوه آغاز علم است. لیکن جاهلان حکمت و ادب را خوار می‌شمارند.

8‌ای پسر من تادیب پدر خود را بشنو، و تعلیم مادر خویش را ترک منما.
9زیرا که آنها تاج زیبایی برای سر تو، و جواهر برای گردن توخواهد بود.
10‌ای پسر من اگر گناهکاران تو رافریفته سازند، قبول منما.
11اگر گویند: «همراه مابیا تا برای خون در کمین بنشینیم، و برای بی‌گناهان بی‌جهت پنهان شویم،
12مثل هاویه ایشان را زنده خواهیم بلعید، و تندرست مانندآنانی که به گور فرو می‌روند.
13هر گونه اموال نفیسه را پیدا خواهیم نمود. و خانه های خود را ازغنیمت مملو خواهیم ساخت.
14قرعه خود رادر میان ما بینداز. و جمیع ما را یک کیسه خواهدبود.»

15‌ای پسر من با ایشان در راه مرو. و پای خودرا از طریقهای ایشان باز دار
16زیرا که پایهای ایشان برای شرارت می‌دود و به جهت ریختن خون می‌شتابد.
17به تحقیق، گستردن دام در نظرهر بالداری بی‌فایده است.
18لیکن ایشان به جهت خون خود کمین می‌سازند، و برای جان خویش پنهان می‌شوند.

تشویق به پذیرفتن حکمت

19همچنین است راههای هر کس که طماع سود باشد، که آن جان مالک خود را هلاک می‌سازد.

20حکمت در بیرون ندا می‌دهد و در شوارع عام آواز خود را بلند می‌کند.
21در سرچهارراهها در دهنه دروازه‌ها می‌خواند و در شهربه سخنان خود متکلم می‌شود
22که «ای جاهلان تا به کی جهالت را دوست خواهید داشت؟ و تا به کی مستهزئین از استهزا شادی می‌کنند و احمقان از معرفت نفرت می‌نمایند؟
23به‌سبب عتاب من بازگشت نمایید. اینک روح خود را بر شما افاضه خواهم نمود و کلمات خود را بر شما اعلام خواهم کرد.
24زیرا که چون خواندم، شما ابانمودید و دستهای خود را افراشتم و کسی اعتنانکرد.
25بلکه تمامی نصیحت مرا ترک نمودید وتوبیخ مرا نخواستید.
26پس من نیز در حین مصیبت شما خواهم خندید و چون ترس بر شمامستولی شود استهزا خواهم نمود.
27چون خوف مثل باد تند بر شما عارض شود، و مصیبت مثل گردباد به شما دررسد، حینی که تنگی وضیق بر شما آید.
28آنگاه مرا خواهند خواندلیکن اجابت نخواهم کرد، و صبحگاهان مراجستجو خواهند نمود اما مرا نخواهند یافت.
29چونکه معرفت را مکروه داشتند، و ترس خداوند را اختیار ننمودند،
30و نصیحت مراپسند نکردند، و تمامی توبیخ مرا خوار شمردند،
31بنابراین، از میوه طریق خود خواهند خورد، واز تدابیر خویش سیر خواهند شد.
32زیرا که ارتداد جاهلان، ایشان را خواهد کشت و راحت غافلانه احمقان، ایشان را هلاک خواهد ساخت.
33اما هر‌که مرا بشنود در امنیت ساکن خواهدبود، و از ترس بلا مستریح خواهد ماند.»

Copyright information for FarsiOPV