Proverbs 11

ترازوی با تقلب نزد خداوند مکروه است، اما سنگ تمام پسندیده او است.

چون تکبر می‌آید خجالت می‌آید، اما حکمت با متواضعان است.

کاملیت راستان ایشان را هدایت می‌کند، اماکجی خیانتکاران ایشان را هلاک می‌سازد.

توانگری در روز غضب منفعت ندارد، اماعدالت از موت رهایی می‌بخشد.

عدالت مرد کامل طریق او را راست می‌سازد، اما شریر از شرارت خود هلاک می‌گردد.

عدالت راستان ایشان را خلاصی می‌بخشد، اما خیانتکاران در خیانت خود گرفتار می‌شوند.

چون مرد شریر بمیرد امید او نابود می‌گردد، و انتظار زورآوران تلف می‌شود.

مرد عادل از تنگی خلاص می‌شود و شریربه‌جای او می‌آید.

مرد منافق به دهانش همسایه خود را هلاک می‌سازد، و عادلان به معرفت خویش نجات می‌یابند.

10 از سعادتمندی عادلان، شهر شادی می‌کند، و از هلاکت شریران ابتهاج می‌نماید.

11 از برکت راستان، شهر مرتفع می‌شود، اما ازدهان شریران منهدم می‌گردد.

12 کسی‌که همسایه خود را حقیر شماردناقص العقل می‌باشد، اما صاحب فطانت ساکت می‌ماند.

13 کسی‌که به نمامی گردش می‌کند، سرها رافاش می‌سازد، اما شخص امین دل، امر را مخفی می‌دارد.

14 جایی که تدبیر نیست مردم می‌افتند، اماسلامتی از کثرت مشیران است.

15 کسی‌که برای غریب ضامن شود البته ضررخواهد یافت، و کسی‌که ضمانت را مکروه داردایمن می‌باشد.

16 زن نیکوسیرت عزت را نگاه می‌دارد، چنانکه زورآوران دولت را محافظت می‌نمایند.

17 مرد رحیم به خویشتن احسان می‌نماید، امامرد ستم کیش جسد خود را می‌رنجاند.

18 شریر اجرت فریبنده تحصیل می‌کند، اماکارنده عدالت مزد حقیقی را.

19 چنانکه عدالت مودی به حیات‌است، همچنین هر‌که شرارت را پیروی نماید او را به موت می‌رساند.

20 کج خلقان نزد خداوند مکروهند، اماکاملان طریق پسندیده او می‌باشند.

21 یقین شریر مبرا نخواهد شد، اما ذریت عادلان نجات خواهند یافت.

22 زن جمیله بی‌عقل حلقه زرین است در بینی گراز.

23 آرزوی عادلان نیکویی محض است، اماانتظار شریران، غضب می‌باشد.

24 هستند که می‌پاشند و بیشتر می‌اندوزند وهستند که زیاده از آنچه شاید نگاه می‌دارند اما به نیازمندی می‌انجامد.

25 شخص سخی فربه می‌شود، و هر‌که سیراب می‌کند خود نیز سیراب خواهد گشت.

26 هر‌که غله را نگاه دارد مردم او را لعنت خواهند کرد، اما بر سر فروشنده آن برکت خواهدبود.

27 کسی‌که نیکویی را بطلبد رضامندی رامی جوید، و هر‌که بدی را بطلبد بر او عارض خواهد شد.

28 کسی‌که بر توانگری خود توکل کند، خواهد افتاد، اما عادلان مثل برگ سبز شکوفه خواهند‌آورد.

29 هر‌که اهل خانه خود را برنجاند نصیب او باد خواهد بود، و احمق بنده حکیم دلان خواهدشد.

30 ثمره مرد عادل درخت حیات‌است، وکسی‌که جانها را صید کند حکیم است.

31 اینک مرد عادل بر زمین جزا خواهد یافت، پس چند مرتبه زیاده مرد شریر و گناهکار.

Copyright information for FarsiOPV