Proverbs 16

تدبیرهای دل از آن انسان است، اماتنطق زبان از جانب خداوند می‌باشد.

همه راههای انسان در نظر خودش پاک است، اما خداوند روحها را ثابت می‌سازد.

اعمال خود را به خداوند تفویض کن، تافکرهای تو استوار شود.

خداوند هر چیز را برای غایت آن ساخته است، و شریران را نیز برای روز بلا.

هر‌که دل مغرور دارد نزد خداوند مکروه است، و او هرگز مبرا نخواهد شد.

از رحمت و راستی، گناه کفاره می‌شود، و به ترس خداوند، از بدی اجتناب می‌شود.

چون راههای شخص پسندیده خداوندباشد، دشمنانش را نیز با وی به مصالحه می‌آورد.

اموال اندک که با انصاف باشد بهتر است، ازدخل فراوان بدون انصاف.

دل انسان در طریقش تفکر می‌کند، اماخداوند قدمهایش را استوار می‌سازد.

10 وحی بر لبهای پادشاه است، و دهان او درداوری تجاوز نمی نماید.

11 ترازو و سنگهای راست از آن خداونداست و تمامی سنگهای کیسه صنعت وی می‌باشد.

12 عمل بد نزد پادشاهان مکروه است، زیرا که کرسی ایشان از عدالت برقرار می‌ماند.

13 لبهای راستگو پسندیده پادشاهان است، وراستگویان را دوست می‌دارند.

14 غضب پادشاهان، رسولان موت است امامرد حکیم آن را فرو می‌نشاند.

15 در نور چهره پادشاه حیات‌است، ورضامندی او مثل ابر نوبهاری است.

16 تحصیل حکمت از زر خالص چه بسیاربهتر است، و تحصیل فهم از نقره برگزیده تر.

17 طریق راستان، اجتناب نمودن از بدی است، و هر‌که راه خود را نگاه دارد جان خویش را محافظت می‌نماید.

18 تکبر پیش رو هلاکت است، و دل مغرورپیش رو خرابی.

19 با تواضع نزد حلیمان بودن بهتر است، ازتقسیم نمودن غنیمت با متکبران.

20 هر‌که در کلام تعقل کند سعادتمندی خواهد یافت، و هر‌که به خداوند توکل نمایدخوشابحال او.

21 هر‌که دل حکیم دارد فهیم خوانده می‌شود، و شیرینی لبها علم را می‌افزاید.

22 عقل برای صاحبش چشمه حیات‌است، اما تادیب احمقان، حماقت است.

23 دل مرد حکیم دهان او را عاقل می‌گرداند، و علم را بر لبهایش می‌افزاید.

24 سخنان پسندیده مثل‌شان عسل است، برای جان شیرین است و برای استخوانهاشفادهنده.

25 راهی هست که در نظر انسان راست است، اما عاقبت آن راه، موت می‌باشد.

26 اشتهای کارگر برایش کار می‌کند، زیرا که دهانش او را بر آن تحریض می‌نماید.

27 مرد لئیم شرارت را می‌اندیشد، و برلبهایش مثل آتش سوزنده است.

28 مرد دروغگو نزاع می‌پاشد، و نمام دوستان خالص را از همدیگر جدا می‌کند.

29 مرد ظالم همسایه خود را اغوا می‌نماید، واو را به راه غیر نیکو هدایت می‌کند.

30 چشمان خود را بر هم می‌زند تا دروغ رااختراع نماید، و لبهایش را می‌خاید و بدی را به انجام می‌رساند.

31 سفیدمویی تاج جمال است، هنگامی که درراه عدالت یافت شود.

32 کسی‌که دیرغضب باشد از جبار بهتر است، و هر‌که بر روح خود مالک باشد از تسخیرکننده شهر افضل است.

33 قرعه در دامن‌انداخته می‌شود، لیکن تمامی حکم آن از خداوند است.

Copyright information for FarsiOPV