Psalms 117

تسبیح خداوند

1ای جمیع امتها خداوند را تسبیح بخوانید! ای تمامی قبایل! او راحمد گویید!
2زیرا که رحمت او بر ما عظیم است و راستی خداوند تا ابدالاباد. هللویاه!

Copyright information for FarsiOPV