Psalms 118

سرود پیروزی

1خداوند را حمد گویید زیرا که نیکوست و رحمت او تا ابدالاباداست.
2اسرائیل بگویند که «رحمت او تا ابدالاباداست.»
3خاندان هارون بگویند که «رحمت او تاابدالاباد است.»
4ترسندگان خداوند بگویند که «رحمت او تا ابدالاباد است.»

5در تنگی یاه را خواندم. یاه مرا اجابت فرموده، در جای وسیع آورد.
6خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواندکرد؟
7خداوند برایم از مددکاران من است. پس من بر نفرت کنندگان خود آرزوی خویش راخواهم دید.
8به خداوند پناه بردن بهتر است ازتوکل نمودن بر آدمیان.
9به خداوند پناه بردن بهتراست از توکل نمودن بر امیران.
10جمیع امتها مرااحاطه کردند، لیکن به نام خداوند ایشان را هلاک خواهم کرد.
11مرا احاطه کردند و دور مراگرفتند، لیکن به نام خداوند ایشان را هلاک خواهم کرد.
12مثل زنبورها مرا احاطه کردند ومثل آتش خارها خاموش شدند. زیرا که به نام خداوند ایشان را هلاک خواهم کرد.
13بر من سخت هجوم آوردی تا بیفتم، لیکن خداوند مرااعانت نمود.
14خداوند قوت و سرود من است ونجات من شده است.
15آواز ترنم و نجات درخیمه های عادلان است. دست راست خداوند باشجاعت عمل می‌کند.
16دست راست خداوندمتعال است. دست راست خداوند با شجاعت عمل می‌کند.
17نمی میرم بلکه زیست خواهم کرد و کارهای یاه را ذکر خواهم نمود.
18یاه مرابه شدت تنبیه نموده، لیکن مرا به موت نسپرده است.
19دروازه های عدالت را برای من بگشایید! به آنها داخل شده، یاه را حمد خواهم گفت.
20دروازه خداوند این است. عادلان بدان داخل خواهند شد.
21تو را حمد می‌گویم زیرا که مرااجابت فرموده و نجات من شده‌ای.
22سنگی راکه معماران رد کردند، همان سر زاویه شده است.
23این از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است.
24این است روزی که خداوند ظاهر کرده است. درآن وجد و شادی خواهیم نمود.
25آه‌ای خداوند نجات ببخش! آه‌ای خداوند سعادت عطا فرما!
26متبارک باد او که به نام خداوندمی آید. شما را از خانه خداوند برکت می‌دهیم.
27یهوه خدایی است که ما را روشن ساخته است. ذبیحه را به ریسمانها بر شاخهای قربانگاه ببندید.
28تو خدای من هستی تو، پس تو را حمدمی گویم. خدای من، تو را متعال خواهم خواند.
29خداوند را حمد گویید زیرا که نیکوست ورحمت او تا ابدالاباد است.

Copyright information for FarsiOPV