Psalms 129

سرود درجات

1چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. اسرائیل الان بگویند:
2چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. لیکن بر من غالب نیامدند.
3شیار کنندگان بر پشت من شیار کردند، و شیارهای خود را درازنمودند.

4اما خداوند عادل است و بندهای شریران راگسیخت.
5خجل و برگردانیده شوند همه کسانی که از صهیون نفرت دارند.
6مثل گیاه بر پشت بامهاباشند، که پیش از آن که آن را بچینند می‌خشکد.
7که درونده دست خود را از آن پر نمی کند و نه دسته بند آغوش خود را.
8و راهگذاران نمی گویند برکت خداوند بر شما باد. شما را به نام خداوند مبارک می‌خوانیم.

Copyright information for FarsiOPV