Psalms 135

تسبیح خداوند

1هللویاه، نام خداوند را تسبیح بخوانید! ای بندگان خداوند تسبیح بخوانید!
2‌ای شما که در خانه خداوندمی ایستید، در صحن های خانه خدای ما.
3هللویاه، زیرا خداوند نیکو است! نام او رابسرایید زیرا که دلپسند است.
4زیرا که خداوندیعقوب را برای خود برگزید، و اسرائیل را به جهت ملک خاص خویش.
5زیرا می‌دانم که خداوند بزرگ است و خداوند ما برتر است ازجمیع خدایان.

6هر‌آنچه خداوند خواست آن را کرد، درآسمان و در زمین و در دریا و در همه لجه‌ها.
7ابرها را از اقصای زمین برمی آورد و برقها رابرای باران می‌سازد و بادها را از مخزنهای خویش بیرون می‌آورد.
8که نخست زادگان مصررا کشت، هم از انسان هم از بهایم.
9آیات ومعجزات را در وسط تو‌ای مصر فرستاد، برفرعون و بر جمیع بندگان وی.
10که امتهای بسیاررا زد و پادشاهان عظیم را کشت.
11سیحون پادشاه اموریان و عوج پادشاه باشان و جمیع ممالک کنعان را.
12و زمین ایشان را به میراث داد، یعنی به میراث قوم خود اسرائیل.

13‌ای خداوند، نام توست تا ابدالاباد؛ و‌ای خداوند، یادگاری توست تا جمیع طبقات.
14زیرا خداوند قوم خود را داوری خواهد نمودو بر بندگان خویش شفقت خواهد فرمود.
15بتهای امتها طلا و نقره می‌باشند، عمل دستهای انسان.
16دهنها دارند و سخن نمی گویند؛ چشمان دارند و نمی بینند؛
17گوشهادارند و نمی شنوند بلکه در دهان ایشان هیچ نفس نیست.
18سازندگان آنها مثل آنها می‌باشند وهرکه بر آنها توکل دارد.
19‌ای خاندان اسرائیل، خداوند را متبارک خوانید. ای خاندان هارون، خداوند را متبارک خوانید.
20‌ای خاندان لاوی، خداوند را متبارک خوانید. ای ترسندگان خداوند، خداوند را متبارک خوانید.
21خداونداز صهیون متبارک باد، که در اورشلیم ساکن است. هللویاه.

Copyright information for FarsiOPV