Psalms 148

همه خدا را تسبیح بخوانند

1هللویاه! خداوند را از آسمان تسبیح بخوانید! در اعلی علیین او راتسبیح بخوانید!
2‌ای همه فرشتگانش او را تسبیح بخوانید. ای همه لشکرهای او او را تسبیح بخوانید.
3‌ای آفتاب و ماه او را تسبیح بخوانید. ای همه ستارگان نور او را تسبیح بخوانید.
4‌ای فلک الافلاک او را تسبیح بخوانید، و‌ای آبهایی که فوق آسمانهایید.
5نام خداوند را تسبیح بخوانیدزیرا که او امر فرمود پس آفریده شدند.
6و آنها راپایدار نمود تا ابدالاباد و قانونی قرار داد که از آن در نگذرند.

7خداوند را از زمین تسبیح بخوانید، ای نهنگان و جمیع لجه‌ها.
8‌ای آتش و تگرگ وبرف و مه و باد تند که فرمان او را به‌جا می‌آورید.
9‌ای کوهها و تمام تل‌ها و درختان میوه دار و همه سروهای آزاد.
10‌ای وحوش و جمیع بهایم وحشرات و مرغان بالدار.
11‌ای پادشاهان زمین وجمیع امت‌ها و سروران و همه داوران جهان.
12‌ای جوانان و دوشیزگان نیز و پیران و اطفال.
13نام خداوند را تسبیح بخوانند، زیرا نام او تنهامتعال است و جلال او فوق زمین و آسمان.
14واو شاخی برای قوم خود برافراشته است، تا فخرباشد برای همه مقدسان او، یعنی برای بنی‌اسرائیل که قوم مقرب او می‌باشند. هللویاه!

Copyright information for FarsiOPV