Psalms 149

سرود تازه برای خداوند

1هللویاه! خداوند را سرود تازه بسرایید و تسبیح او را در جماعت مقدسان!
2اسرائیل در آفریننده خود شادی کنندو پسران صهیون در پادشاه خویش وجد نمایند.
3نام او را با رقص تسبیح بخوانند. با بربط و عود اورا بسرایند.
4زیرا خداوند از قوم خویش رضامندی دارد. مسکینان را به نجات جمیل می‌سازد.
5مقدسان از جلال فخر بنمایند. و بربسترهای خود ترنم بکنند.
6تسبیحات بلند خدادر دهان ایشان باشد. و شمشیر دو‌دمه در دست ایشان.
7تا از امت‌ها انتقام بکشند و تادیب‌ها برطوایف بنمایند.
8و پادشاهان ایشان را به زنجیرها ببندند و سروران ایشان را به پابندهای آهنین.
9و داوری را که مکتوب است بر ایشان اجرا دارند. این کرامت است برای همه مقدسان او. هللویاه!

Copyright information for FarsiOPV